Show simple item record

dc.contributor.advisorPamuk, Almıla Gülsün
dc.contributor.advisorÜzümcügil, Filiz
dc.contributor.authorKılıç Çakmak, Elif
dc.date.accessioned2023-10-02T11:46:54Z
dc.date.issued2023-01-11
dc.date.submitted2023-01-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34032
dc.description.abstractVentricular tachycardia is a tachyarrhythmia that is associated with wide QRS complexes on ECG, originates from the ventricular myocardium and has consequences such as syncope and sudden cardiac death if left untreated. Therefore, VT ablation therapy is indicated, especially in patients with persistent VT attacks and/or a history of multiple shocks despite anti-arrhythmic drug therapy. NIRS monitoring during the procedure is clinically important, especially since the optimal MAP required to maintain end-organ perfusion during VT is unknown. In our prospective observational study; correlation of right and left side measurements of NIRS values with measurements in VT ablation process and clinical characteristics of patients was investigated. After the approval of the ethics committee, the demographic data, intraoperative vital values, intraoperative NIRS and BIS values of the patients who would undergo VT ablation under general anesthesia between 30 June and 31 December 2021 were recorded. The study included 37 patients who underwent ablation for VT with pulse; due to the fact that different values were obtained from each of 37 patients during ablation, 2 separate data sets were obtained from each patient, and a total of 74 VT processes were examined. According to the data obtained from the VT processes, it was determined that the decreases in the right and left NIRS measurements (˃10%) showed a significant correlation with MAP (p= 0.007 and 0.006, respectively) and ETCO2 (p= <0.001 and <0.001, respectively) values in the VT process. However, it was observed that right and left NIRS decreases were significantly different in patients with PAP ˃ 30mmHg compared to patients with PAP ≤30mmHg (p=0.002 and 0.004, respectively). A similar relationship was not found with age, EF, and gender, or with BIS in the VT process. However, when initial left NIRS, right NIRS and MAP values were examined, it was shown that the median values of women were lower than men, and the result was statistically significant (p<0.001, p=0.001, p=0.011, respectively). In our study, both VT data and VF data were evaluated together with the patients' baseline values, and it was found that ETCO2 and NIRS values were positively correlated with or without pulsatile blood flow. In cases where routine NIRS is not used and ETCO2 monitoring is performed under general anesthesia, when there is a sudden ETCO2 and MAP decrease, it should be considered that cerebral oxygenation may be insufficient because these parameters are correlated with NIRS. Due to the rapid response of the NIRS probe to hemodynamic changes and its instant correlation with MAP and ETCO2; in addition to its use in cases where general anesthesia is applied, the use of active NIRS in pulseless VT/VF cases can be considered as it may be effective in determining the quality of compression and in monitoring the return of spontaneous circulation (ROSC).tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSerebral oksijenasyontr_TR
dc.subjectKPRtr_TR
dc.subjectNIRStr_TR
dc.subjectVentriküler taşikarditr_TR
dc.subjectKateter ablasyontr_TR
dc.titleVentriküler Taşikardi Ablasyonu Yapılan Hastalarda Vital Parametrelerin Serebral Oksijenasyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetVentriküler taşikardi, EKG’de geniş QRS kompleksleriyle birliktelik gösteren, ventrikül miyokardından kaynaklanan ve tedavi edilmezse senkop, ani kardiyak ölüm gibi sonuçları olan bir taşiaritmidir. Bu nedenle, özellikle anti-aritmik ilaç tedavisine rağmen VT atakları devam eden ve/veya çoklu şoklama hikayesi olan hastalarda VT ablasyon tedavisi endikedir. Özellikle VT sırasında uç organ perfüzyonunu sürdürmek için gerekli olan optimal OAB’nin bilinmemesi nedeniyle işlem sırasında NIRS monitörizasyonu klinik olarak önemlidir. Bizim de prospektif gözlemsel nitelikte tasarladığımız çalışmamızda; NIRS değerlerine ait sağ ve sol taraf ölçümlerinin, VT ablasyon sürecindeki ölçümlerle ve hastalara ait klinik özelliklerle korelasyonu incelenmiştir. Etik kurul onayı alındıktan sonra, 30 Haziran-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, genel anestezi altında VT ablasyon işlemi uygulanacak hastaların demografik verileri, intraoperatif vital değerleri, intraoperatif NIRS ve BIS değerleri kaydedilmiştir. Çalışmaya nabızlı VT nedeniyle ablasyon yapılan 37 hasta dahil edilmiştir; 37 hastanın her birinden ablasyon sırasında farklı değerler alınması nedeniyle her hastadan 2 ayrı veri seti elde edilmiş olup toplamda 74 VT süreci incelenmiştir. VT süreçlerinden elde edilen verilere göre, sağ ve sol NIRS ölçümlerindeki düşüşlerin (˃%10) VT sürecindeki OAB (sırasıyla p= 0,007 ve 0,006) ve ETCO2 (sırasıyla p= <0,001 ve <0,001) değerleri ile anlamlı bir korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Bunun yanı sıra, sağ ve sol NIRS düşüşlerinin PAB ˃ 30mmHg olan hastalarda, PAB ≤30mmHg olan hastalara göre anlamlı fark gösterdiği izlenmiştir (sırasıyla p=0,002 ve 0,004). Benzer bir ilişki yaş, EF ve cinsiyet ile, veya VT sürecindeki BIS ile saptanmamıştır. Ancak bazal sol NIRS, sağ NIRS ve OAB değerlerine bakıldığında, kadınların ortanca değerlerinin erkeklere göre daha düşük olduğu gösterilmiş olup, sonuç istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur (sırasıyla p<0,001, p=0,001, p=0,011). Çalışmamızda, hem nabızlı VT verileri hem de VF verileri hastaların bazal değerleri ile birlikte değerlendirmiş olup, ETCO2 ve NIRS değerlerinin pulsatil kan akımı olsun veya olmasın pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Rutin NIRS kullanılmayan, genel anestezi altında ETCO2 monitörizasyonu yapılan vakalarda, ani ETCO2 ve OAB düşüşü söz konusu olduğunda bu parametrelerin NIRS ile korele olmaları nedeniyle serebral oksijenasyonun yetersiz olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. NIRS probunun hemodinamik değişikliklere yanıtının hızlı olması, OAB ve ETCO2 ile anlık korelasyon göstermesi nedeniyle; genel anestezi uygulanacak tüm vakaların yanı sıra, nabızsız VT/VF olgularında da aktif NIRS kullanımı kompresyon kalitesinin belirlenmesinde ve spontane dolaşımın geri dönüşünün (ROSC) takibinde etkili olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-02T11:46:54Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record