Show simple item record

dc.contributor.advisorKeklik, İbrahim
dc.contributor.authorKaralı, Fatma Betül
dc.date.accessioned2023-10-25T08:27:46Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-07-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34096
dc.description.abstractThe quarter life crisis, which refers to the ups and downs between adolescence and adulthood, which is also called emerging adulthood, has to do with developmental challenges and tasks experienced by individuals in the 17-28 age range. The group demographically comprises a significant portion of contemporary societies. Hence, the purpose of the current study was to compare active counseling students with graduates according the following variables: Psychological symptoms; existential loneliness; hope; and pro-active personality along with a set of sociodemographic variables (i.e., place of residence; employment status etc.). Participants of the study (N=341) consisted of a convenience sample of volunteering counselors in training at various universities as well as graduates of counseling undergraduate programs. Personal Information Form, Brief Symptom Inventory, Existential Loneliness Questionnaire, Dispositional Hope Scale and Multi-Measure Agentic Personality Scale were used as data collection instruments. Independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and hierarchical regression analysis were used in the Jamovi program in accordance with the problems addressed in the research. According to the findings, while psychological symptom levels do not show a significant difference according to student/graduation and residence; It differed in depression according to romantic relationship, in anxiety accordint to gender and in all sub-dimensions and total score according to perception of crisis, working status and job satisfaction. According to the hierarchical regression analysis, hope and active personality predicted the psychological symptoms of the participants in a negative way, while this significant effect disappears when existential loneliness is included in the analysis, and existential loneliness predicts a significant and high degree of psychological symptoms. The findings were discussed and interpreted in line with the literature, and recommendations were presented to researchers and practitioners.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇeyrek yaşam krizitr_TR
dc.subjectEylemli kişiliktr_TR
dc.subjectUmuttr_TR
dc.subjectVaroluşsal yalnızlıktr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleÖğrenci ve Mezun Psikolojik Danışman Gruplarında Çeyrek Yaşam Krizinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamining Quarterlife Crisis Among Active Students and Graduates of Counseling
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKişinin beliren yetişkinlik olarak adlandırılan, ergenlik ve yetişkinlik arasında yaşadığı iniş çıkışları ifade eden çeyrek yaşam krizi, 20-35 yaş arası grubun gelişimsel olarak yaşadığı zorlukları betimlemeye çalışmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programı öğrencileriyle mezun psikolojik danışmanların psikolojik belirti düzeylerini, varoluşsal yalnızlık, umut, eylemli kişilik değişkenleri ile bir grup sosyodemografik değişken açısından çeyrek yaşam krizi bağlamında incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu devlet üniversitelerinde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında öğrenimine devam eden kişilerle, üniversitelerin ilgili bölümünden mezun psikolojik danışmanlardan uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 341 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama sürecinde Kişisel Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri, Varoluşsal Yalnızlık Ölçeği, Sürekli Umut Ölçeği ve Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Ele alınan problemlere uygun olarak Jamovi programında bağımsız örneklemler t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre psikolojik belirti düzeyleri öğrenci/mezun olmaya ve ikamete göre anlamlı bir farklılık göstermezken; cinsiyete göre anksiyete alt boyutunda ve romantik ilişkiye göre depresyon alt boyutunda, kriz yaşama algısı, çalışma durumu ve iş memnuniyetine göre tüm alt boyutlar ve toplam puanda farklılık göstermiştir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizine göre umut ve eylemli kişilik katılımcıların psikolojik belirtilerini negatif yönde anlamlı şekilde yordarken, varoluşsal yalnızlık analize dâhil olduğunda bu anlamlı etki ortadan kalkmakta ve varoluşsal yalnızlık anlamlı ve yüksek derecede psikolojik belirtiyi yordamaktadır. Elde edilen bulgular alan yazın doğrultusunda tartışılarak yorumlanmış, araştırmacı ve uygulamacılara öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-25T08:27:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record