Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorTayşı, Eda
dc.date.accessioned2023-10-25T08:29:18Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34097
dc.description.abstractThe present study aimed at investigating Turkish EFL instructors’ perceived level of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) and satisfaction with teaching online in an emergency remote teaching context. A total of 205 instructors of English working at universities located in Turkey participated in the study. A mixed-method approach was used for data collection in which both quantitative and qualitative methods were used. Quantitative data were collected through the Online Faculty Satisfaction Survey (OFSS) and the TPACK-EFL scale. Qualitative data were gathered through semi-structured interviews with the instructors who were determined based on voluntariness. The findings showed that the general TPACK of the participants in this study was relatively high and they evaluated their CK as the highest and their TPACK as the lowest. It was also revealed that the mean scores related to non-technological knowledge domains of TPACK were significantly higher than the mean scores related to technological domains. Instructors who participated in this study were not very satisfied with teaching online in general, which stemmed mainly from student-related factors such as low motivation, participation, and attendance levels of students in online courses, lack of face-to-face contact and interaction with students, lack of technological equipment and internet connection problems. And lastly, it was found that instructors' level of TPACK could predict their satisfaction with teaching online. The findings of the present study have several important implications for language educators’ TPACK, its implementation in both online and face-to-face education, and the improvement of online education practices in Turkey.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSatisfaction with teaching onlinetr_TR
dc.subjectTPACKtr_TR
dc.subjectEmergency remote teachingtr_TR
dc.subjectEFL instructorstr_TR
dc.subjectOnline distance educationtr_TR
dc.subjectOnline language educationtr_TR
dc.titleEmergency Remote Teaching: Efl Instructors’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Satisfaction With Teaching Onlinetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Türkiye'deki görev yapan İngilizce öğretim görevlilerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) düzeylerini ve acil durum uzaktan öğretimi bağlamında çevrimiçi öğretimden memnuniyetlerini araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmaya Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan toplam 205 İngilizce öğretim görevlisi katılmıştır. Veri toplama için hem nicel hem de nitel yöntemlerin kullanıldığı karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Nicel veri, Çevrimiçi Fakülte Memnuniyet Anketi (OFSS) ve TPACK-EFL ölçeği ile toplanmıştır. Nitel veri ise gönüllülük esasına göre belirlenen öğretim görevlileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bulgular, bu çalışmadaki katılımcıların genel TPAB'larının nispeten yüksek olduğunu ve alan bilgilerini en yüksek, TPAB'larını ise en düşük boyut olarak değerlendirdiklerini göstermiştir. Ayrıca, TPAB'ın teknolojik olmayan boyutlarına ilişkin ortalama puanların teknolojik boyutlara ilişkin ortalama puanlardan önemli ölçüde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaya katılan öğretim görevlilerinin genel olarak çevrimiçi ders vermekten pek memnun olmadıkları, bunun da temel olarak öğrencilerin çevrimiçi derslerdeki düşük motivasyonu, düşük katılım ve devam düzeyleri, öğrencilerle yüz yüze temas ve etkileşim eksikliği, gerekli teknolojik cihazların eksikliği ve internet bağlantısı sorunları gibi öğrencilerle ilgili faktörlerden kaynaklandığı görülmüştür. Son olarak, eğitmenlerin TPAB düzeylerinin çevrimiçi öğretimden duydukları memnuniyeti yordayabileceği bulunmuştur. Bu çalışmanın bulguları, dil eğitmenlerinin TPAB'ı, TPAB'ın hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimde uygulanması ve Türkiye'deki çevrimiçi eğitim uygulamalarının iyileştirilmesi için önemli çıkarımlarda bulunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-25T08:29:18Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record