Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorAtaş, Nurşah
dc.date.accessioned2023-10-25T08:57:01Z
dc.date.issued2023-08-11
dc.date.submitted2023-07-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34117
dc.description.abstractLanguage learner identity is the core of learners’ choices, perceived roles, and ways to portray themselves to the world in their learning process. With the rise of informal digital learning of English, many learners learn English on various platforms with diverse goals and motivations. This situation makes language learners create a second language (L2) digital identity by leading them to assume new roles suitable for these digital learning platforms. Numerous studies have been conducted to investigate the impacts of these constructed identities on learners’ language skills or willingness to communicate. However, there is a scarcity of research on how language learners construct their L2 digital identities, and whether these identities affect learners’ beliefs about their capabilities in the classroom. Therefore, by focusing on learners’ experiences and feelings in digital language activities and their beliefs about their abilities in classroom tasks, this study uncovered the relationship between learners’ L2 digital identity constructions and their self- efficacy. Adopting an exploratory sequential mixed method, this study used semi-structured interviews and structured questionnaires as the data collection tool which were collected from 116 high school students. Interviews were analyzed with thematic analysis and questionnaires were analyzed with correlation and regression analysis. The findings showed that there is a positive relationship between learners’ L2 digital identities, their classroom involvement and English self- efficacy. The study will raise teachers' and educators’ awareness of learners’ needs and wants and help them to keep up with this era’s changing needs through new digital-based language materials and methods supporting autonomous learning. Keywords: Language learning, second language (L2) digital identity, self-efficacy, informal digital learning of English, high school studenttr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLanguage learningtr_TR
dc.subjectSecond language (L2) digital identitytr_TR
dc.subjectSelf-efficacytr_TR
dc.subjectİnformal digital learning of Englishtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleThe Relationship Between High School Students’ L2 Digital Identities and Their Self-Efficacytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDil öğrenen kimliği, öğrenenlerin dil öğrenme süreçlerindeki seçimlerinin, benimsedikleri rollerin ve dünyaya kendilerini tanıtma şekillerinin temelidir. Günümüzde, İngilizcenin dijital informel öğreniminin artmasıyla birlikte, birçok öğrenen yeni ortamlarda farklı amaç ve motivasyonlarla İngilizce öğrenmektedir. Bu durumsa onları dijital dil öğrenme ortamlarına uygun yeni roller edinmeye iterek ikinci dil dijital kimliği oluşturmaya yönlendirmektedir. Oluşturulan kimliklerin öğrenenlerin başarıları üstündeki etkisini incelemek amacıyla dijital ortamlardaki dil becerilerini ya da iletişim kurma isteklerini inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Fakat öğrenenlerin ikinci dil dijital kimliklerini nasıl oluşturdukları ya da bu kimliklerin onların yeterliliklerine olan inançlarını etkileyip etkilemediği üzerine çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple bu çalışma, öğrenenlerin dijital ortamlardaki tecrübelerine ve duygularına ve de sınıf-içi aktivitelerde kendi yeterliliklerine olan inançlarına odaklanarak ikinci dil dijital kimlikleri ve öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Keşfedici sıralı karma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmış anketler 116 lise öğrencisiyle kullanılmıştır. Görüşmeler içerik analizi, anketlerse korelasyon ve regresyon analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, öğrenenlerin ikinci dil dijital kimlikleri ve bunların sınıf içindeki katılım ve öz-yeterlilik inançlarıyla arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, öğretmen ve eğitmenlerin, öğrenenlerin istek ve ihtiyaçlarına olan farkındalığını artırıp bu ihtiyaçlara uygun biçimde yeni materyal üretme ve otonom öğrenmeyi destekleyen metot benimsemelerine yardım edecektir. Anahtar Kelimeler: Dil öğrenme, ikinci dil dijital kimliği, öz-yeterlilik, İngilizcenin dijital informel öğrenimi, lise öğrencisitr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-25T08:57:01Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record