Show simple item record

dc.contributor.advisorGürbüz, İpek
dc.contributor.authorHarmancı, Özden
dc.date.accessioned2023-11-22T06:24:33Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-10-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34163
dc.description.abstractHarmancı, Ö. The Effect of Caregivers' Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Physical Activity Level of the Child with Epilepsy. Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Neurology Physiotherapy Master of Sciences Thesis, Ankara, 2023. This study was planned to investigate the effect of caregivers' knowledge, attitudes and behaviors on the physical activity level of the child with epilepsy. 55 children diagnosed with epilepsy, aged between 5 and 18, and their caregivers were included in the study. After the demographic information of the children and their families was recorded, the severity of epilepsy in children was evaluated with the "The Global Assessment of Severity of Epilepsy Scale", the level of physical activity was evaluated with the "Physical Activity Questionnaire", and their quality of life was evaluated with the "PedsQL™ 4.0 Short Form 15" and "PedsQL™ Epilepsy Module". Caregivers' knowledge about epilepsy is measured by the "The Epilepsy Knowledge Scale for Parents", their attitudes and behaviors towards the child with epilepsy are measured by a question group consisting of closed-ended questions, their fears about epilepsy are measured by the "Epilepsy Related-Fears In Parents Questionnare", their depression level is measured by the "Beck Depression Inventory", anxiety level was evaluated with the "Beck Anxiety Inventory", and concerns about epilepsy were evaluated with the " The Parents' Anxiety About Seizures Scale ". As a result of the study, no relationship was found between the knowledge, attitudes and behaviors of caregivers and the physical activity level and quality of life of the child with epilepsy (p>0.05). In addition, no significant relationship was found between the caregivers' fear, depression, anxiety and anxiety levels and the physical activity level of the child with epilepsy (p>0.05). However, it was found that there were weakly statistically significant relationships between caregivers' anxiety and depression levels regarding seizures and the quality of life epilepsy module for children (p<0.05). Although there was no relationship between the knowledge level, attitude and behavior of parents and the physical activity level of children with epilepsy, in the light of the relevant literature, it is shown that increasing the knowledge level of families is important for the child's physical activity participation. It is thought that evaluations and interventions aimed at improving the anxiety and depression levels of caregivers during the rehabilitation of a child with epilepsy may also be a factor in improving the child's quality of life. Key Words: epilepsy, caregiver, physical activity, quality of lifetr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectepilepsitr_TR
dc.subjectbakım veren
dc.subjectfiziksel aktivite
dc.subjectyaşam kalitesi
dc.titleBakım Verenlerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Epilepsili Çocuğun Fiziksel Aktivite Seviyesi Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHarmancı, Ö. Bakım Verenlerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Epilepsili Çocuğun Fiziksel Aktivite Seviyesi Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroloji Fizyoterapistliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023. Bu çalışma bakım verenlerin bilgi, tutum ve davranışlarının epilepsili çocuğun fiziksel aktivite seviyesi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya yaşları 5-18 yaş arası değişen epilepsi tanısı almış 55 çocuk ve bakım verenleri dahil edildi. Çocukların ve ailelerin demografik bilgileri kaydedildikten sonra çocukların epilepsi şiddetleri “Epilepsi Şiddetinin Küresel Değerlendirmesi”, fiziksel aktivite düzeyleri “Fiziksel Aktivite Anketi”, yaşam kaliteleri “PedsQL™ 4.0 Kısa Form 15” ve “PedsQL™ Epilepsi Modülü” ile değerlendirildi. Bakım verenlerin epilepsi ile ilgili bilgileri “Ebeveyne Yönelik Epilepsi Bilgi Ölçeği”, epilepsili çocuğa yönelik tutum ve davranışları kapalı uçlu sorulardan oluşan soru grubu ile, epilepsi ile ilgili korkuları “Ebeveynlerde Epilepsi ile İlgili Korkular Anketi”, depresyon düzeyi “Beck Depresyon Ölçeği”, anksiyete seviyesi “Beck Anksiyete Ölçeği”, epilepsi ile ilgili kaygıları “Nöbetlere Yönelik Ebeveyn Kaygıları Ölçeği” ile değerlendirildi. Çalışma sonucunda bakım verenlerin bilgi, tutum ve davranışları ile epilepsili çocuğun fiziksel aktivite seviyesi ve yaşam kalitesi arasında ilişki bulunmadı (p>0,05). Ayrıca bakım verenlerin korku, depresyon, anksiyete ve kaygı düzeyi ile epilepsili çocuğun fiziksel aktivite seviyesi arasında da anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05). Ancak bakım verenlerin nöbetlere yönelik kaygı ve depresyon düzeyleri ile çocuklar için yaşam kalitesi epilepsi modülü arasında zayıf kuvvette istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu bulundu (p<0,05). Her ne kadar ebeveynlerin bilgi düzeyi, tutum ve davranışları ile epilepsili çocukların fiziksel aktivite seviyesi arasında ilişki bulunmamış olsa da ilgili literatür ışığında ailelerin bilgi düzeyinin artırılmasının, çocuğun fiziksel aktivite katılımı için önemli olduğu gösterilmektedir. Epilepsili çocuğun rehabilitasyonu sürecinde bakım verenlerin kaygı ve depresyon düzeyini iyileştirmeye yönelik değerlendirme ve müdahalelerin de çocuğun yaşam kalitesini iyileştirmede bir etken olabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: epilepsi, bakım veren, fiziksel aktivite, yaşam kalitesitr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-05-26T06:24:33Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record