Show simple item record

dc.contributor.advisorKöksal, Murat
dc.contributor.authorKadıoğlu, Cemre
dc.date.accessioned2023-12-12T11:46:57Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-19
dc.identifier.citationC. Kadıoğlu, Investigation of Performance of Proton Exchange Membrane Electrolysis with Photovoltaic Systems, Master Thesis, Graduate School of Science and Engineering, Ankara, 2023tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34282
dc.description.abstractAttention towards green hydrogen production has recently risen due to global warming and energy dependency concerns. Green hydrogen production relies on renewable energy sources to generate hydrogen for various applications, such as industry, transport, heating, or energy storage alternatives. Proton electrolyte membrane (PEM) electrolyzers are well-suited for such applications as it is one of the two commercially available electrolyzer types that could be scalable in the near future and also could be operated at varying loads due to its ability of quicker response. This thesis focuses on the design and steady-state modeling of PEM electrolyzer systems to investigate the impact of balance of plant (BoP) components on the overall system efficiency and hydrogen production under varying power supply conditions from renewable sources. The modeling of the electrolyzer and system components were performed in MATLAB and design parameters were fed by spreadsheets. Power supply data fed to the model was generated from solar PV plant modeling data performed in System Advisory Model (SAM). System capacities ranging from 1 MW to 1 GW were designed and simulated for different locations, allowing for the observation of the effects of capacity factor, weather conditions, system scale and design on system performance. The results show that the effect of designing a larger system has negligible impact, and that capacity factors have larger impact on hydrogen production and efficiency of the system. Uncertainties regarding the system were determined and it was observed that the factors affecting the hydrogen production and system efficiency where the PEM stack I-V curve, DC-DC converter losses and the hydrogen dryer/purifier losses. Best and worst case scenarios were studied and it showed that hydrogen production can vary about -2.5% and +4.5% the average system efficiency can also vary around -2.5 and +1.5 kWh/kg depending on design and equipment quality.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPolymer Electrolyte Membrane Electrolysistr_TR
dc.subjectPhotovoltaic Systemstr_TR
dc.subjectCoolingtr_TR
dc.subjectHourly Analysistr_TR
dc.subjectDesigntr_TR
dc.subjectGreen Hydrogentr_TR
dc.subject.lcshMakina mühendisliğitr_TR
dc.titleInvestigation of Performance of Proton Exchange Membrane Electrolysis With Photovoltaic Systemstr_TR
dc.title.alternativeProton Değişim Membran Elektrolizin Fotovoltaik Sistemler ile Birlikte İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSon zamanlarda küresel ısınma ve enerji bağımlılığıyla ilgili endişeler nedeniyle yeşil hidrojen üretimine olan ilgi artmıştır. Yeşil hidrojen üretimi, sanayi, ulaşım, ısınma veya enerji depolama alternatifleri gibi çeşitli uygulamalar için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hidrojen üretimine dayanmaktadır. Proton elektrolit membran (PEM) elektrolizörleri, yakın gelecekte ölçeklendirilebilme potansiyeli olan iki ticari olarak kullanılabilir elektrolizör tiplerinden biri olduğu ve daha hızlı tepki verme özelliğine sahip olduğu için bu tür uygulamalar için uygun bir seçenektir. Bu tez, yenilenebilir kaynaklardan değişken yük koşulları altında, tesis bileşenlerinin hidrojen üretimi ve sistem verimliliği üzerindeki etkisini incelemek için PEM elektrolizör sistemlerinin tasarım ve modellemesine odaklanmaktadır. Elektrolizör ve sistem bileşenlerinin modellemesi MATLAB kullanılarak gerçekleştirilmiş ve tasarım parametreleri tasarim hesap çizelgeleri ile beslenmiştir. Modeli besleyen güç üretim verileri, System Advisory Model (SAM) tarafından gerçekleştirilen güneş PV santrali modellemesi verilerinden elde edilmiştir. Farklı konumlar için 1 MW ila 1 GW arasında değişen sistem kapasiteleri tasarlandı ve simüle edilmiştir, bu da kapasite faktörü, hava koşulları, sistem boyut ve tasarımının sistem performansı üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesine olanak sağlamıştır. Sonuçlar, daha büyük bir sistemin tasarlanmasının hidrojen üretimi verimliliği üzerindeki etkisinin neredeyse olmadığı ve kapasite faktörlerinin sistemin hıdrojen uretimi ve verimliliği üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sistemle ilgili belirsizlikler belirlenmiştir ve hidrojen üretimini etkileyen faktörlerin PEM I-V eğrisi, DC-DC dönüştürücü kayıpları ve hidrojen kurutucu/saflaştırıcı kayıpları olduğu belirlenmiştir. En iyi ve en kötü senaryolar incelenmiş ve çalışma, tasarım ve ekipman kalitesine bağlı olarak hidrojen üretiminin yaklaşık % -2,5 ila +% 4,5 arasında, ortalama sistem verimliliğinin de yaklaşık olarak -2,5 ila +% 1,5 kWh/kg arasında değişebileceği gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMakine Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-12T11:46:57Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record