Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Zülfükar
dc.contributor.authorKaplan, Kenan
dc.date.accessioned2024-01-22T06:56:30Z
dc.date.issued2024-01-05
dc.date.submitted2023-12-25
dc.identifier.citationKaplan, K.( 2024). Çevrimiçi Haberlerde Kullanılan Etkileşimli Bşlgşlendirme Tasarımlarının Grafik Tasarım ve İşlev Sorunları, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat dalı. Sanatta Yeterlik Tezi. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34489
dc.description.abstractThe one-sided transmission process in traditional journalism has been transformed into a two-sided communication format and style with internet journalism. While different journalistic practices have emerged with the use of the internet and other digital technologies in the field of journalism since the 2000s, news organizations have tried to communicate with their readers with different approaches during this period when news and information were frequently updated and rapidly changing under exposure to intense information bombardment. Over time, in parallel with the developing technological possibilities (facilities) and ensuing news consumption trends, news presentations have started to be made on various multimedia platforms. Online media organizations have developed different news styles in the processes of creating visual stories in news content and developing interactive designs in order to reach readers. This new understanding and pursuit of journalism have emerged with the change in readers’ expectations and their news consumption approaches. This thesis, which examines the interactive news designs created with the aim of giving information thanks to the ability to design news with technological possibilities, consists of six chapters. In the first part of the thesis, the conceptual framework is presented. In the second chapter, the concept of "journalism" is taken as a basis and the changing structure of journalism andonline journalism are discussed. The third chapter focuses on the definition of the research question of information design as well as the application areas and types of information designs. In the fourth section; the concept of "interaction," interaction design and its types are mentioned. In the fifth section where interactive infographic news examples are examined; five interactive information design examples are evaluated in terms of graphic design and function.Finally, the last section examines and presents an interactive information design on 'Great Epidemics in History in the Context of Covid-19' based on both the purpose and importance of this research and the data obtained within this context.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBilgilendirme tasarımı
dc.subjectEtkileşimli tasarım
dc.subjectEtkileşimli bilgilendirme tasarımı
dc.subjectGrafik tasarım
dc.subjectGörsel iletişim tasarımı
dc.subjectÇevrimiçi haberler
dc.subjectHabercilik
dc.subjectİletişim ve tasarım
dc.titleÇevrimiçi Haberlerde Kullanılan Etkileşimli Bilgilendirme Tasarımlarının Grafik Tasarım ve İşlev Sorunlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGeleneksel habercilikte yaşanan tek taraflı iletim süreci internet haberciliği ile birlikte iki taraflı bir iletişim biçim ve biçemine dönüşmüştür. 2000’li yıllardan itibaren internet ve diğer dijital teknolojilerin habercilik alanında kullanılmasıyla birlikte farklı habercilik uygulamaları ortaya çıkarken; haberin ve bilgilerin sıklıkla güncellendiği, hızla değiştiği ve yoğun bilgi bombardımanına maruz kalındığı bu dönemde haber kuruluşları okuyucuları ile farklı yaklaşımlarla iletişim kurmaya çalışmışlardır. Zamanla, gelişen teknolojik olanaklar ve bu bağlamda değişen haber tüketim eğilimlerine koşut olarak, çeşitli çoklu ortam platformlarında da haber sunumları söz konusu olmaya başlamıştır. Çevrimiçi medya kuruluşları, okuyuculara ulaşmak için haber içeriklerindeki görsel hikâyelerin oluşturulması ve deneyimlenebilen tasarımlar geliştirilmesi süreçlerinde; farklı haber biçemleri geliştirmişlerdir. Söz konusu yeni habercilik anlayışı ve arayışları okur beklentilerinin ve haber tüketim anlayışlarının değişmesiyle ortaya çıkmıştır. Haberin, teknolojik olanaklar ile tasarlanabilmesi sayesinde; bilgilendirme hedefiyle oluşturulan etkileşimli (interaktif) haber tasarımlarını incelendiği bu tez çalışması altı bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde; kavramsal çerçeve ortaya konmuştur. İkinci bölümünde; “habercilik” kavramı temel alınarak haberciliğin değişen yapısı, çevrimiçi habercilik konularına yer verilmiştir. Üçüncü bölümünde; bilgilendirme tasarımı sorunsalı tanımlanmış, uygulama alanları ve bilgilendirme tasarımları çeşitlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümünde; “etkileşim” kavramı, etkileşim tasarımı ve çeşitleri ile ilgili bilgilere değinilmiştir. Etkileşimli infografik haber örneklerinin incelendiği beşinci bölümde; beş etkileşimli bilgilendirme tasarımı örneği grafik tasarım ve işlev açısından irdelenmiştir. Son bölümde ise, araştırmanın amacı ve öneminden ve de bu bağlamda elde edilen verilerden hareketle tasarlanan ‘Kovid-19 Bağlamında Tarihteki Büyük Salgın Hastalıklar’ konulu etkileşimli bilgilendirme tasarımı irdelenerek sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-01-22T06:56:30Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record