Show simple item record

dc.contributor.advisorSaygı, Elif
dc.contributor.authorÖzhan Atmaca, Sümeyra
dc.date.accessioned2024-02-19T08:17:43Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34710
dc.description.abstractIn this study, the published postgraduate theses on material use in primary education geometry education is intended to be document analyzed. The study included 55 master's theses and 4 doctoral theses published in the field of elementary geometry education between 2007-2023. The 59 postgraduate theses included in the study were selected from those who full text could be accessed in the Thesis Center of the Council of Higher Education and included the lesson plan used in the study. The study used the "The Postgraduate Thesis Classification Form” as a data collection tool. With this form, it was tried to determine the general orientations of the studies examined, the grade level and number of students to which the activities were applied, the materials used, the results obtained and the sub-learning area. In this qualitative study, document analysis was used as the data collection method and the collected data were analyzed by both descriptive analysis and content analysis method. The results of the data analysis were obtained using MS Office Excel program. The results obtained; most of the theses examined were published in 2019, most of the studies were conducted with 7th grade students and the number of students in the 51-75 sample range. In the studies, t-test was mostly used as a data analysis method and the implementation period of the activities was mostly 3 weeks. In the results of the theses examined, it was seen that the use of materials in geometry education increased achievement the most. In addition, supporting tools were mostly used as concrete materials and GeoGebra was mostly used as a virtual material. The most material use was realized in the Geometric Solid Sub-Learning Area.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİlköğretimtr_TR
dc.subjectGeometri eğitimitr_TR
dc.subjectMateryaltr_TR
dc.subjectSomut materyaltr_TR
dc.subjectSanal materyaltr_TR
dc.subjectDoküman analizitr_TR
dc.titleİlköğretim Geometri Öğretiminde Materyal Kullanımı İle İlgili Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, ilköğretim geometri öğretiminde materyal kullanımı ile ilgili yayımlanan lisansüstü tezlerin doküman analizi yapılması amaçlanmıştır. Araştırmaya, 2007-2023 yılları arasında ilköğretim geometri öğretimi alanında yayımlanmış 55 yüksek lisans ve 4 doktora tezi dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 59 tez, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde (YÖKTEZ) tam metnine ulaşılan ve geometri etkinliklerinde kullanılan ders planlarını içerenlerden seçilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Lisansüstü Tez Sınıflandırma Formu” kullanılmıştır. Bu form ile incelenen çalışmaların genel yönelimleri, etkinliklerin uygulandığı sınıf düzeyi ve öğrenci sayısı, kullanılan materyaller, ulaşılan sonuçlara ve alt öğrenme alanına göre dağılımı tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi benimsenmiştir ve toplanan veriler hem betimsel hem de içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin analiz sonuçları MS Office Excel programı kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar; incelenen tezlerin çoğu 2019 yılında yayımlanmış, büyük bir bölümü 7. sınıf öğrencileriyle ve 51-75 örneklem aralığındaki öğrenci sayıları ile gerçekleşmiştir. Çalışmaların veri analiz yöntemine bakıldığında daha çok t-testinin kullanıldığı ve uygulama süresine bakıldığında ise daha çok 3 hafta sürdüğü belirlenmiştir. İncelenen tezlerin sonuçlarında geometri eğitiminde materyal kullanılmasının en çok başarıyı artırdığı görülmüştür. Ayrıca etkinliklerde somut materyal olarak daha çok destekleyici araçlar, sanal materyal olarak ise daha çok GeoGebra kullanılmıştır. Materyal kullanımı en fazla Geometrik Cisimler Alt Öğrenme Alanı’nda gerçekleşmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMatematik ve Fen Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-02-19T08:17:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record