Show simple item record

dc.contributor.advisorMetin Camgöz, Selin
dc.contributor.authorÇelik, Zeliha Yaren
dc.date.accessioned2024-02-23T09:49:42Z
dc.date.issued2024-02-10
dc.date.submitted2024-01-10
dc.identifier.citationÇELİK, Zeliha Yaren. Yeşil İnsan Kaynakları Uygulamalarının İşe Adanmışlık Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2024.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34739
dc.description.abstractThis study aims to examine the relationship between green human resources management practices (GHRM) and work engagement (WE) and explore the mediating role of the perceptions of green work climate (GWC) on this relationship. The ability–motivation opportunity (AMO) and Conservation of Resources theories serve as the theoretical background of the study. The sample covers white-collar employees of the companies, which are listed by the sustainability index of Borsa Istanbul and the data was collected by snowball sampling method via social media. Among 450 individuals, only 110 of them were included in the analysis. The online survey questionnaire includes the scales of Green Human Resources Management Scale (Dumont et al., 2016), Green Work Climate Scale (Norton et al., 2014) and Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli and Bakker, 2003). The analyses of the hypotheses were performed using IBM SPSS 25, Process Macro (Hayes, 2018) and AMOS 24 programs. The findings of the mediation tests revealed a direct effect of green human resources practices on work engagement and supported the mediating role of the perception of green work climate on this relationship. The implications for future research and practice are discussed under the framework of study findings.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYeşil İnsan Kaynakları Yönetimitr_TR
dc.subjectYeşil Çalışma İklimi
dc.subjectİşe Adanmışlık
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleYeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşe Adanmışlık Açısından İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExploring The Roles Of Green Hrm Practices on Work Engagementtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYeşil insan kaynakları yönetimi, çalışanların motivasyonunu sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek için kurumların, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaları adına yeni fırsatlar yaratmak olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamalarının, işe adanmışlık üzerindeki etkisinde, yeşil çalışma iklimi algısının aracılık rolü incelenmiştir. Çalışmanın modeli, Yetenek-Motivasyon-Fırsat ve Kaynakların Korunması Teorisi kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alan firmaların, beyaz yakalı çalışanlarından oluşmaktadır. Çalışanların işe adanmışlık hislerinin ölçülmesi için İşe Adanmışlık Ölçeği (İAÖ) (Schaufeli ve Bakker, 2003); yeşil insan kaynakları uygulamalarının ölçülmesi için Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Ölçeği (YİKYÖ) (Dumont vd., 2016); yeşil çalışma iklimi algısının ölçülmesi için Yeşil Çalışma İklimi Ölçeği (YİKÖ) (Norton vd., 2014) kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki veriler, kartopu örnekleme yöntemi ile elde edilmiş olup, veri sağlayacak ilk kişi tesadüfi olarak seçilmiştir. Veriler çevrimiçi yöntem ile internet üzerinden toplanmıştır. Bu anlamda, 450 kişiye ulaşılmış, ancak 110 kişiden elde edilen uygun veriler analize dahil edilmiştir. Veri seti, IBM SPSS 25 ile incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, AMOS 24 ile yapılmış ve aracılık ilişkisi için Process Makro kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, yeşil insan kaynakları uygulamaları ve işe adanmışlık değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Çalışmanın aracı değişkeni olan yeşil çalışma ikliminin bu ilişki üzerindeki etkisinin pozitif olduğu görülmüştür. Sonuç ve tartışma bölümlerinde analiz sonuçları yorumlanmış ve araştırma kısıtları ifade edilmiştir. Son olarak, gelecek araştırma ve araştırmacılar için faydalı olabilecek önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-02-23T09:49:42Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record