Show simple item record

dc.contributor.advisorTepe, Harun
dc.contributor.authorAşar, Haluk
dc.date.accessioned2017-06-12T07:40:58Z
dc.date.available2017-06-12T07:40:58Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3485
dc.description.abstractThe constant increase in the number of professional ethics and the frequent mentioning of ethics have led to the fashion of ethics, which has led to the characterization of the century by Ioanna Kuçuradi as an ethical century. The increasing popularity of ethics, the increasing number of applied or professional ethics, and the fact that it is becoming fashionable is a consequence of the increasing need for ethics. The increase in ethical problems, the emergence of some new ethical problems, and the inadequacy of traditional ethical views to cope with these problems are increasing the need for a radical change in a new ethical understanding today. One of the main reasons for this need is the rapid growth of the world population, the acceleration of scientific and technological developments and their application in an uncontrolled manner, system’s desire to produce / consume, which both makes the individual a commodity and destroys nature. It is also possible to link the emergence of bioethics to all these developments. But the main purpose of this thesis is not to examine how bioethics emerge. As much as the framework of the thesis requires this to be done, it criticizes essentially two aspects of bioethics. First, the difference between the meaning of the term "bioethics" when it first emerges and the meaning it is being used at will be noted. In this context, it is mentioned that the bioethics emerged as a response to a new ethical necessity, but then gradually became a profession ethic. Secondly, it will focus on the drawbacks of the bioethical principles, which are reduced to an applied ethic, and the consequences of this being based on human-centric ethical principles. In this context, it is expected that the nature of bioethics will be a living centrism, and the problems caused by the fact that bioethics is a human centric information field will be revealed. Finally it is the primary target of this thesis to demonstrate how the dilemma between biocentrism and antropocentrism can be overcomed when ethics, which is fundamentally antropocentric and is a result of human sensitivity, considers all living beings as ethic subjectstr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………………….. i BİLDİRİM………………………………………………………………………… ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI …………………… iii ETİK BEYAN………………………………………………………………………… iv TEŞEKKÜR………………………………………………………………………. v ÖZET……………………………………………………………………………….. vi ABSTRACT………………………………………………………………………… vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………. viii GİRİŞ………………………………………………………………………………….. 1 1.BÖLÜM : GELENEKSEL ETİK VE ELEŞTİRİSİ………………………….……… 11 1.1. Geleneksel Etik…………………………………… 11 1.1.1. Geleneksel Etiğin İnsan Merkezciliği…….…………………… 18 1.1.1.1. İnsan-Merkezciliğin Dinsel Dayanakları….………. 21 1.1.1.2. İnsan-Merkezciliğin Felsefi Dayanakları……….…… 23 1.2. Geleneksel Etik Eleştirisi: İnsan-Merkezciliğin Yol Açtığı Sorunlar…… 32 1.3. Sonuç……………………………………………. 36 2. BÖLÜM : İNSAN-MERKEZCİ BİYOETİK………….………………………………… 38 2.1. İnsan-Merkezci Biyoetiğe Genel Bakış……………………………….... 38 2.1.1. Biyoetiğin Doğuşu ve Ele Aldığı Sorunlar…………..………… 38 2.1.2. Biyoetik Tarihi……..………………………………………………… 46 2.2. Biyoetik Disiplini……………………………………………………………. 53 2.2.1. Biyoetiğin Yöntemi…………………………….……………….. 54 2.2.2. Biyoetiğin Temel İlkeleri……….…….………………………… 55 2.2.2.1. Özerklik İlkesi………………..……………………............ 55 2.2.2.2. Fayda İlkesi…….……………………………...…..... 57 2.2.2.3. Sosyal Adalet İlkesi……...…..………...………….............. 58 2.2.2.4. Dört İlke Yaklaşımı…………..…………..……. 59 2.3. Biyoetiğin Hukuk ve İnsan Haklarıyla İlişkisi…………………….. 60 2.3.1. Biyoetik Hukuk İlişkisi………………………………………… 61 2.3.2. Global Biyoetik Tartışması…………………………………... 63 2.3.2.1. Bir Problem Üzerinden Global Biyoetik Tartışması: Bir İnsan Ne Zaman Kişi Olur?........................................... 65 2.3.3. Global Biyoetik İçin İnsan Haklarının Önemi…….................... 68 2.4. Sonuç……………………………………………. 73 3. BÖLÜM: CANLI-MERKEZCİ BİYOETİK……………………………………… 75 3.1. Canlı-Merkezcilik (Biocentrism)…………………………………….. 75 3.1.1. Canlı-Merkezciliğin Belli Başlı Temsilcileri………………………………………... 79 3.2. Canlı-Merkeciliğin Temel İlkeleri…………………………………… 83 3.2.1. Albert Schweitzer: Yaşama Saygı………………………….. 86 3.2.1.1. Yaşama Saygı Etiğinin Temelleri…………………. 86 3.2.1.2. Yaşama Saygı Etiği………………………………. 95 3.2.2. Aldo Leopold: Biyosferik Eşitlik……………………………. 99 3.2.2.1. Yeryüzü Etiğinin Temelleri……………………….. 99 3.2.2.2. Yeryüzü Etiği………………………………………. 103 3.2.3. Paul Taylor: Doğaya Saygı………………………………… 109 3.2.3.1. Doğaya Saygı Etiği……………………………….. 111 3.2.3.2. Çıkarların Çatışması……………………………… 122 3.3. Biyoetiğe Canlı-Merkezci Yaklaşım: Lawrence E. Johnson…………………… 128 Sonuç Yerine: Biyoetiği Yeniden Düşünmek…………………………. 133 Ek: Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 144 KAYNAKÇA………………………………………………...……………………… 149 EK 1: TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU 157 EK 2: ETİK KURUL İZİN FORMU 158tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectEtiktr_TR
dc.subjectGeleneksel Etik
dc.subjectİnsan-Merkezcilik
dc.subjectİnsan Hakları
dc.subjectCanlı-Merkezcilik
dc.subjectBiyoetik
dc.titleCanlı-Merkezcilik İnsan-Merkezcilik Bağlamında Biyoetiği Yeniden Düşünmektr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMeslek etiklerinin sayısının sürekli artması ve etikten çok sık söz edilmeye başlanması, etiğin moda olmasına, içinde bulunduğumuz yüzyılın İoanna Kuçuradi tarafından etik yüzyılı nitelendirilmesine yol açmıştır. Etiğin bu kadar rağbet görmesi, uygulamalı ya da meslek etiklerinin sayısının giderek artması ve etiğin moda haline gelmesi etiğe duyulan ihtiyacın gittikçe artmasının bir sonucudur. Etik sorunlardaki artış, yeni kimi etik sorunların da ortaya çıkması ve geleneksel etik görüşlerin bu sorunlarla baş etmede yetersiz kalması, günümüzde yeni bir etik anlayışa, köklü bir değişime olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasının en büyük sebepleri arasında dünya nüfusunun hızlı artışı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlanması ve bunların kontrolsüz bir şekilde uygulanması, sistemin hem bireyi bir meta haline getirmesi hem de doğayı yok etmeye dayanan üretme/tüketme arzusu sayılabilir. Biyoetiğin ortaya çıkışını da tüm bu gelişmelere bağlamak mümkündür. Ancak bu tezin temel amacı, biyoetiğin nasıl ortaya çıktığını incelemek değildir. Tezin çerçevesinin gerektirdiği kadar bu da yapılmakla birlikte esas olarak biyoetik iki bakımdan eleştirmektir. İlk olarak “biyoetik” teriminin ilk ortaya çıktığında kullanıldığı anlam ile şu anda kullanıldığı anlam arasındaki farka dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda biyoetiğin yeni bir etik ihtiyaca karşılık olarak ortaya çıktığı, ancak daha sonra giderek bir meslek etiği haline geldiğine değinilmiştir. İkinci olarak bir uygulamalı etiğe indirgenen biyoetik ilkelerin insan-merkezci etik ilkelere dayanmasının sakıncaları ve bunun yol açtığı sonuçlar üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda biyoetiğin doğası gereği canlı-merkezci (biyosentrik) olması beklenirken, insan-merkezci (antroposentrik) bir bilgi alanı olmasının yol açtığı sorunlar ortaya konulmuştur. Son olarak esasen insan-merkezci olan ve insan duyarlılığının sonucu olan etiğin tüm canlıları etik özneler olarak gördüğünde, yüz yüze geldiği canlı-merkezcilik-insan-merkezcilik ikilemini nasıl aşabileceğini göstermek, bu tezin öncelikli hedefi olmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record