Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorDemirekin, Murat
dc.date.accessioned2017-06-23T14:07:54Z
dc.date.available2017-06-23T14:07:54Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3636
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify comprehension aspects of learners of Turkish as a foreign language through the vocabulary and language learning strategies they use. In order to determine such relationship, firstly the process of making sense of participant students' use of language in terms of linguistic, grammatical and pragmatic dimensions as well as their demographic information are discussed. In this respect, the cases of choosing vocabulary and language learning strategies of students, who learn Turkish as a foreign language in 10 different universities in Turkey, are examined in details. “Strategies Inventory Language Learning (SILL)” by Oxford (1990) and “Vocabulary Learning Strategies Scale” that was developed on the basis of SILL were used in the study. The collected data were analyzed via descriptive statistics, T-tests, one-way ANOVA and post-hoc tests. Then, open-ended interview forms, prepared by the researcher, were implemented to determine individual strategy preferences. Strategic preferences emerged in quantitative and qualitative open ended interview forms were explained through mixed method comparatively. Results of the study reveal that among the vocabulary, grammar and pragmatic dimensions, students have had the most difficulty in learning vocabulary. It has been found that students use vocabulary learning strategies with medium level of frequency (X>2.5) whereas the use of language learning strategies is above the medium level (X>3.5). Of all the vocabulary learning strategies, affective strategies are the most frequent ones; while metacognitive strategies are the mostly preferred among the language learning strategies. In the study, it has been realized that the female students' general scores of strategy use are higher than the male students. It has also been found that older students are more effective in the use of strategies. It has been observed that students use language learning strategies more frequently than vocabulary learning strategies at all proficiency levels. Considering the results obtained according to the language family of the mother tongue, it has been revealed that the average scores of the students in the other language families are higher than those who come from Turkic languages. It is understood that students who know another foreign language are more successful in using language learning strategies than vocabulary learning strategies while learning Turkish as a target language. In the study, what categories in the vocabulary and language learning strategies in the quantitative data are referred to and what is not mentioned are all analyzed via content analysis on the qualitative scale. Finally, it is evaluated how learning strategies are used by foreign students learning Turkish regarding the situations in which they seem to be linguistically meaningful, and the resolutions are proposed accordingly.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM......................................................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN...............................................................................................................................iv TEŞEKKÜR...................................................................................................................................v ÖZET.............................................................................................................................................vi ABSTRACT .............................................................................................................................viii İÇİNDEKİLER x TABLOLAR DİZİNİ xiii ŞEKİLLER DİZİNİ xv KISALTMALAR DİZİNİ xvi 1. BÖLÜM: GİRİŞ 1 1.1. Problem Durumu 4 1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 6 1.3. Sınırlılıklar 9 1.4. Tanımlar 9 2. BÖLÜM: KELİME DÜZEYİNDEN PRAGMATİK DÜZEYE DİLDE ANLAMLANDIRMA 11 2.1. Kelime Anlamlandırma 12 2.2. Kelime Hazinesi ve Anlamlandırma 15 2.3. Dilde Dört Dilbilimsel Anlamlandırma Boyutu 25 2.3.1. Ses Bilgisi ve Anlamlandırma 28 2.3.2. Biçim Bilgisi ve Anlamlandırma 38 2.3.3. Sözdizimsel Bilgi ve Anlamlandırma 45 2.3.4. Semantik ve Pragmatik Bilgi ile Anlamlandırma 63 3. BÖLÜM: ÖĞRENME STRATEJİLERİ 74 3.1. Anlamlandırma ve Öğrenme Stratejileri 74 3.2. Dil Öğrenim Sürecinde Öğrenme Stratejileri 83 3.2.1. Edinim ve Öğrenme Sarmalında Stratejiler 85 3.3. Dil Öğrenme Stratejileri 91 3.3.1. Dil Öğrenme Stratejileri Üzerine Tasnifler 96 3.4. Kelime Öğrenme Stratejileri 134 3.4.1. Kelime Öğrenme Stratejileri Üzerine Tasnifler 137 3.4.2. Kelime Öğrenme Stratejileri Üzerine Çalışmalar 154 3.4.3. Türkçe Öğretiminde Kelime Öğrenme Stratejileri Çalışmaları 159 3.5. Değerlendirme 163 4. BÖLÜM: YÖNTEM 167 4.1. Araştırma Yöntemi 168 4.2. Çalışma Grubu 171 4.3. Veri Toplama Araçları 177 4.3.1. Nicel Veri Toplama Araçları 178 4.3.2. Nitel Veri Toplama Araçları 181 4.4. Verilerin İşlenmesi ve Analizi 184 4.4.1. Nicel Verilerin Analizi 184 4.4.2. Nitel Verilerin Analizi 189 4.5. Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği 192 5. BÖLÜM: BULGULAR 199 5.1. Nicel Bulgular 199 5.1.1. Anlamlandırmada En Çok Zorlanılan Boyutlar 199 5.1.2. Kelime ve Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanım Ortalamaları 202 5.1.3. Madde Bazında Kelime ve Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımları 205 5.1.4. Demografik Değişkenlere göre Strateji Kullanımları 214 5.2. Nitel Bulgular 235 5.2.1. Doğrudan Kelime ve Dil Öğrenme Stratejileri Kullanımları 236 5.2.2. Dolaylı Kelime ve Dil Öğrenme Stratejileri Kullanımları 246 6. BÖLÜM: SONUÇ ve ÖNERİLER 259 6.1. Sonuçlar ve Tartışma 259 6.1.1. Anlamlandırmada Zorlanılan Boyutlar 260 6.1.2. Kelime Öğrenme Stratejilerinin Kullanımları 261 6.1.3. Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımları 262 6.1.4. Cinsiyet Değişkenine göre Strateji Kullanımları 263 6.1.5. Yaş Değişkenine göre Strateji Kullanımları 265 6.1.6. Kurum Değişkenine göre Strateji Kullanımları 266 6.1.7. Kur Düzeyine göre Strateji Kullanımları 267 6.1.8. Ülkelere göre Strateji Kullanımları 268 6.1.9. Ana Dil Ailesine göre Strateji Kullanımları 268 6.1.10. Başka Yabancı Dil Bilmeye göre Strateji Kullanımları 269 6.1.11. Nitel Araştırma Sonuçları 270 6.2. Öneriler 271 6.2.1. Araştırmaya Yönelik Öneriler 272 6.2.2. Uygulamaya Yönelik Öneriler 273 KAYNAKÇA. 277 EKLER DİZİNİ 295 Ek 1. Etik Kurul Onay Bildirimi 295 Ek 2: DÖSE İzin 296 Ek 3: SILL İzin 296 Ek 4: KÖS İzin 297 Ek 5: Öğrenci Anketi 297 Ek 6: KÖS Ölçek 298 Ek 7: DÖSE Ölçek 299 Ek 8: Görüşme Anketi 301 Ek 9: Gönüllü Katılım Formu 302 Ek 10: Orijinallik Raporu 303 Ek 11: Turnitin Benzerlik Indeksi 304 ÖZGEÇMİŞ (CV) 305tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectanlamlandırmatr_TR
dc.subjectyabancı dil olarak Türkçe öğretimi
dc.subjectkelime ve dil öğrenme stratejileri
dc.subjectdöse
dc.subjectpragmatik
dc.subjectdil bilgisi
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçenin Anlamlandırılmasında Kelime ve Dil Öğrenme Stratejileri Kullanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, yabancı olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin hedef dili anlamlandırma durumlarını kullandıkları kelime ve dil öğrenme stratejileri ile tespit etmektir. Bu ilişkiyi belirleyebilmek maksadıyla, öncelikle katılımcı öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve pragmatik düzeylerde yaşadıkları anlamlandırma süreçleri ve demografik bilgilerine dair bulgular ele alınmaktadır. Buna yönelik, Türkiye’de 10 farklı üniversitede yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin, kelime ve dil öğrenme stratejilerini tercih etme durumları detaylı olarak incelenmektedir. Araştırmada, Oxford (1990) tarafından geliştirilen “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri (DÖSE)” ile bu envanter esas alınarak uyarlanan “Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistik, T-testleri, tek yönlü ANOVA ve post-hoc testleri ile analiz edilmiştir. Ardından da bireysel strateji tercihlerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu görüşme formları uygulanmıştır. Nicel bulgular ve nitel açık uçlu görüşme formlarında ortaya çıkan strateji tercihleri de karma yöntemle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve pragmatik boyutlardan en çok kelime öğrenme konusunda zorluk yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin kelime öğrenme stratejileri ortalamalarının orta düzeyde (X>2.5); dil öğrenme stratejileri kullanımının ise orta düzeyin üzerinde (X>3.5) olduğu tespit edilmiştir. Kelime öğrenme stratejilerinden en çok duyuşsal stratejiler; dil öğrenme stratejileri içinde ise en çok üst-bilişsel stratejilerin kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmada kadın öğrencilerin strateji kullanım genel ortalama puanlarının erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca stratejilerin kullanımında ileri yaş grubundaki öğrencilerin daha etkin oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin tüm kur düzeylerinde ise kelime öğrenme stratejilerine kıyasla, dil öğrenme stratejilerini daha sık kullandıkları görülmüştür. Ana dillerin yer aldığı dil ailesine göre elde edilen sonuçlara bakıldığında, diğer dil ailelerindeki öğrencilerin ortalama puanlarının Türk dili kökenli öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Hedef dil Türkçeyi öğrenirken başka bir yabancı dil bilen öğrencilerin kelime öğrenme stratejilerine nazaran, dil öğrenme stratejileri kullanmada daha başarılı oldukları anlaşılmıştır. Çalışmada, nicel verilerde yer alan kelime ve dil öğrenme stratejilerindeki kategorilerin hangilerine gönderme yapıldığı, hangilerinden bahsedilmediği, nitel boyutta içerik analizleri ile irdelenmektedir. Son olarak, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin hangi öğrenme stratejilerini ne şekilde kullandıkları değerlendirilmekte, dili anlamlandırmada yaşadıkları durumlar belirlenerek, buna göre çözüm önerileri sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.contributor.authorID10152556tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record