Show simple item record

dc.contributor.advisorEmrali, Refa
dc.contributor.authorMerdeşe, Tuba
dc.date.accessioned2017-07-25T08:24:09Z
dc.date.available2017-07-25T08:24:09Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-08
dc.identifier.citationMerdeşe, Tuba. Yeni Medya Sanatında Devingen İmgeler: Video Alanlar Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3750
dc.description.abstractThis study carried out under the heading “Dynamic Images in the New Media Art: Video Places’’ aims to investigate the process of changes in the video art from past to present and the hybrid approaches realized in new media, and to provide insights into their focus points in contemporary art parameters. The multi-layered structure of these parameters has affected the structural changes in video art and its conceptual sub-structure. The aim of this study is to present the new perspective of the multi-disciplinary, political and subjective approaches involved within the context of art. First, the study investigates the circumstances that gave rise to the emergence of video art after photography and the structural change that came into the picture in this process realized by combining the video art with computer technology. Then it moves on to discuss how the new media technologies have reformed the conception of time, space and reality, thereby also looking into the theoretical insights, and provides new interpretations in the context of art. In the light of these interpretations, the variants of the image in the correlation with the new media defined as tool-powers place the possibilities of a great transformation within the context of art, creating creative emulsions. Hence, filtered through an interpretation with a perspective of historical and theoretical nature, the origins of the new media enriched the data of this study and paved the way for the development of new contexts within the definition of video places. In the first section, the study handles the history of the adventure of photography as the original fundament of the new media and the moving pictures that emerged from this adventure, also addressing its structure and variants that penetrates into today’s tools. In this process, the movements with avant-garde spirit, where the greatest disintegrations came to the picture in terms of artistic contexts, are of great importance, especially in respect of providing a revolutionary transformation of notions and the subject of the art. The investigation of the process of coming into existence of electronic images from this transformation and the integration of a medium like computer into the process and its further progress is the main objective of this study. The ever-increasing penetration of this revolutionary medium into our life spaces has demonstrated the power of an intense touch of communication filtering into the channels of all the systems and accelerating the flow in economic, social, cultural, political and artistic fields. But this touch of communication triggered the formation of new concepts ranging from our life spaces to temporal interventions and artistic events. The combination of the real and virtual environment played, however, the most efficient role within the circulation of these concepts. The second section of the study, on the other hand, builds on the combination of the reality and virtuality in a theoretical sub-structure especially based on the theories of Deleuze. This sub-structure widened the scope of the video embedded in the new media art, integrating, one into the other, the definition of ‘’crystal image’’ put forward by Deleuze and the notion of ‘’art-being’’ and has been a source of inspiration in respect of researching its contexts along this axis line. The study examines, within the notion of emerging interface comprising of object, space and time interfaces, the effects of both a physical creation and a theoretical flow on the image. Looking into a series of contexts in the works that were handled through these effects, the study demonstrated that the dynamism anchored in the structure of video provided important implications in respect of determining the flow of the images. Ultimately, the third section of the study manifests the ground of the moving images emerging on the projective surface of the video art in all the works, as a whole, inspired from all these historical and theoretical interpretations. This ground forms the existence field of a multiple rhetoric that is exposed to a transformation in the correlation of the triangle comprising of object, space and time with the subject. The dynamism of the time that can be manipulated through a tool comes into the foreground within the whole of these works taking form in this rhetoric.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ………………………………………………………………….. i BİLDİRİM ……………………………………………………………………………. ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ……………..………….. iii TEŞEKKÜR …………………………………………………………………………. iv ÖZET ……………………………………………………………………………….... v ABSTRACT ………………………………………………………………………… vii İÇİNDEKİLER …....………………………………………………………………... ix GÖRSELLER DİZİNİ ……………………………………………………………... xi 1.BÖLÜM : TEKNOLOJİ SANAT BAĞLAMINDA YENİ OLANAKLAR- YENİ TANIMLAR ………………………………………………………………………… 1 1.1. Yeni Olanakların Işık Yüzeyleri………………………………………… 5 1.1.1. Fotoğraf Yüzeyi …………………………………………………… 9 1.1.2. Video Yüzeyi ……………………………………………………… 33 1.1.3. Projeksiyon Yüzeyi ……………………………………………….. 48 1.2. Yeni Tanımların Ara yüzleri ................................................................... 51 1.2.1. Yeni Medya Sanatı Ve Melez Yapılar…………………………… 53 1.2.2. Melez Yapıların İnşasında Network Bağlantılar…………………. 58 1.2.3. Artırılmış Gerçeklik Alanları…………………………………….. 64 1.2.3.1. Video Enstalasyon Sanatı………………………………. 68 1.2.3.2. Projeksiyon Mapping Sanatı……………………………. 75 2.BÖLÜM : MELEZ ARA- YÜZLERDE DEVİNGEN İMGELER…………….. 80 2.1. Deleuze’ün İmge Çözümlemesi ………………………………………… 84 2.2. Gerçek ve Sanal Alanlarda İmge Seyirler……………………………… 90 2.2.1. Obje Ara yüzü……………………………………………………… 92 2.2.2. Mekan Ara yüzü……………………………………………………. 99 2.2.3. Zaman Ara yüzü …………………………………………………. 103 2.BÖLÜM: YENİ MEDYA SANATINDA DEVİNGEN İMGELER: VİDEO ALANLAR…………………………………………………………………………. 109 3.1. Uygulamalar…………………………………………………………….. 111 SONUÇ…………………………………………………………………………….. 139 KAYNAKÇA……………………………………………………………………… 140tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectvideotr_TR
dc.subjectyeni medya
dc.subjectmelezlik
dc.subjectsanallık ve gerçeklik
dc.titleYeni Medya Sanatında Devingen İmgeler: Video Alanlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet“Yeni Medya Sanatında Devingen İmgeler: Video Alanlar” başlıklı bu raporda video sanatının dünden bugüne değişim evresi ve yeni medyalarla sağlanan melez yaklaşımlar incelenerek çağdaş sanat parametrelerindeki odak noktaları araştırılmıştır. Bu parametrelerin çok katmanlı yapısı, videonun yapısal değişimini ve kavramsal alt yapısını da etkilemiştir. Bu çalışma, sanat bağlamında yer alan multidisipliner, politik ve öznel yaklaşımların yeni bir bakış açısını sunmayı hedeflemiştir. Fotoğraftan sonra video sanatının ortaya çıkışı ve süreç içerisinde videonun bilgisayar teknolojisi ile eklemlenerek ortaya çıkan yapısal değişimi incelenmiş ve daha sonra yeni medya teknolojilerinin zaman, mekân ve gerçeklik algısını ne şekilde biçimlendirdiği kuramsal açılımları ile birlikte ele alınarak sanat bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda imgenin araç-güçler olarak tanımlanan yeni medya ile olan bağıntısındaki değişkeleri yaratıcı duyarkatlar ortaya çıkararak büyük bir dönüşümün olanaklarını sanat bağlamına yerleştirmiştir. Dolayısıyla yeni medyanın kökeni tarihsel ve kuramsal bir açılımın süzgecinden geçerek bu araştırmanın verilerini zenginleştirmiş ve yeni bağlamların video alanlar tanımı içerisinde olgunlaşmasını sağlamıştır. Araştırmanın birinci bölümünde yeni medyanın kökenini sağlayan fotoğrafın serüveni ve sonrasında bu serüvenden beslenen hareketli görüntünün tarihçesi ele alınarak bugünün araçlarına nüfus eden yapısı ve değişkeleri ele alınmıştır. Bu süreçte sanat bağlamında en büyük kırılmanın yaşandığı avangard hareketler özellikle kavramların ve sanat nesnesinin devrim niteliğindeki dönüşümünü sağlaması açısından dikkate değer bir önem arz etmiştir. Bu dönüşümden hareketle de elektronik görüntünün ortaya çıkışı ve bilgisayar gibi bir medyumun sürece entegre olarak gelişimini sürdürmesi tüm bu araştırmanın ana damarını oluşturmuştur. Devrim niteliğindeki bu medyumun yaşam alanlarımızda giderek artan varlığı tüm sistemlerin kanallarına sızarak ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve sanat alanlarının akışını hızlandırarak yoğun bir temasın gücünü ortaya koymuştur. Fakat bu temas yaşam alanlarımızdan, zamansal müdahalelere ve sanatsal etkinliğine kadar yeni kavramların oluşumunu da öncelemiştir. Bu kavramların dolaşımı içerisinde en etkin rolü ise gerçek ve sanal birlikteliği oluşturmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünde ise gerçek ve sanal birlikteliği özellikle Deleuze’dan hareketle kuramsal bir altyapı ile inşa edilmiştir. Bu alt yapı Deleuze’ün “kristal imge” tanımı ile “sanat-oluş” kavramını bütünleştirerek yeni medya sanatının içerisinde yer alan video kapsamını genişletmiş ve bağlamlarını bu eksen üzerinde araştırmaya yöneltmiştir. Ortaya çıkan arayüz kavramı içerisinde obje, mekan ve zaman arayüzleri olarak hem fiziksel bir yaratımın hem de kavramsal bir yönelişin imge üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu etkiler dolayımında ele alınan yapıt örneklerinde bir dizi bağlam araştırılmış olup, videonun yapısındaki devingenliğin imgelerin akışını belirlemede önemli içerimler sağladığı ortaya koyulmuştur. Son olarak üçüncü bölümde tüm bu tarihsel ve kuramsal açılımlardan beslenerek ortaya konulan çalışmaların bütününde videonun yansıtım yüzeyinde ortaya çıkan hareketli imgelerin zeminini görürüz. Bu zemin obje, mekan ve zaman üçgeninin özne ile olan bağıntısında dönüşüme uğrayan çoklu bir söylemin varlık alanını oluşturur. Bu söylem içerisinde şeklillenen çalışmaların bütününde zamanın araç ile manipüle edilen dinamizmi ön plana çıkmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.contributor.authorID56352tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record