Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZGÜNEŞ, Hilal
dc.contributor.authorTEKSAM, ÖZLEM
dc.date.accessioned2017-08-03T10:42:30Z
dc.date.available2017-08-03T10:42:30Z
dc.date.issued2017-06
dc.date.submitted2017-07-03
dc.identifier.citationTEKŞAM Ö, Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Oksidan ve Antioksidan Parametrelerin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Programı Doktora Tezi, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3850
dc.descriptionBu tez çalışması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir (THD-2016-8971).tr_TR
dc.description.abstractCarbon monoxide (CO) is a colourless, smell-free, toxic gas. Carbon monoxide poisoning (COP) is one of the most important causes of morbidity and mortality. The balance between the production of free radicals and antioxidant defenses in the body has important health implications; if there are too many free radicals or too few antioxidants for protection, a condition of oxidative stress develops, which may cause chronic and permanent damage. As in many other diseases, in pathophysiology of COP, oxidative stress plays a certain role. In this study, we aimed that to investigate oxidative stress through the analysis of 8-hydroxy deoxyguanosine (8-OHdG), plasma protein carbonyl (PK), plasma malondialdehyde (MDA) and to evaluate antioxidant defense system by analyzing erythrocyte glutathione (GSH), superoxide dismutase (SOD), catalase and glutathione peroxidase (GPx) levels. In addition, we aimed that to study associations between these results and clinical, laboratory aspects and treatment options of patients presenting with CO poisoning. This prospective study was held in Hacettepe University Ihsan Dogramaci Children’s Hospital, Pediatric Emergency Department. Patients, aged between 0-18 years, with acute CO poisoning were included. Without any changes in the management of these patients, blood and urine samples were collected right before and after treatment. Plasma MDA levels were found to be significantly higher in the study group when compared with the control group (p=0.019). No statistically significant differences between before and after treatment analysis except for catalase activity (only in group of normobaric oxygen treatment) were found in either normobaric oxygen treatment group or hyperbaric oxygen treatment group. Enzymatic activity of catalase was significantly decreased after normobaric oxygen therapy. This study showed that CO poisoning is associated with increased lipid peroxidation in children immediately after poisoning. However, treatment modalities do not have a significant effect on oxidative stress or antioxidant parameters.en
dc.description.sponsorshipYOKtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xv 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Tarihçesi 4 2.2. Epidemiyoloji 4 2.3. Toksik Etki Mekanizmaları ve Patofizyoloji 5 2.4. Oksidatif Sistem ve Antioksidanlar 11 2.4.1. Serbest Radikaller 13 2.4.2. Serbest Radikallerin Biyolojik Kaynakları 16 2.4.3. Serbest Radikallerin Hücresel Kaynakları 16 2.4.4. Hücresel Elemanların Hasarı 17 2.4.5. Serbest Radikal Hasarına Karşı Korunma Mekanizmaları 19 2.5. Karbonmonoksit ile Oksidan ve Antioksidan Sistem Arasındaki İlişki 22 2.6. Klinik Belirti ve Bulgular 24 2.7. Tanı 30 2.8. Klinik Yaklaşım 31 2.9. Tedavi 33 2.9.1. Normobarik ya da Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri 36 2.9.2. Uzun süreli izlem 39 2.9.3. Üzerinde çalışılan diğer tedaviler 39 2.10. Önleme 40 3. BİREYLER VE YÖNTEM 41 3.1. Gereçler 41 3.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler 41 3.1.2. Kullanılan Aletler 42 3.1.3. Kullanılan Çözeltiler 42 3.2. Yöntem 45 3.2.1. Çalışma Grubu 45 3.2.2. Yapılan Bazal Tetkikler ve Örneklerin Toplanması 46 Bazal tetkikler 46 3.2.3. Örneklerin Hazırlanması 48 3.2.4. Oksidan ve Antioksidan Parametrelerin Ölçülmesi 48 3.3. İstatistiksel Değerlendirme 52 4. BULGULAR 53 4.1. Çalışma ve Kontrol Grubunun Karşılaştırılması 55 4.2. Normobarik Oksijen Tedavisi Alan Hastaların Tedavi Öncesi (T1) ve Tedavi Sonrası (T2) Oksidan ve Antioksidan Parametre Düzeylerinin Karşılaştırılması 59 4.3. Hiperbarik Oksijen Tedavi Öncesi (T3) ve Sonrasında (T4) Ölçülen Oksidan ve Antioksidan Parametre Düzeylerinin Karşılaştırılması 65 4.4. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan ve Almayan Hastaların Karşılaştırılması 69 5. TARTIŞMA 72 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 82 7. KAYNAKLAR 85 8. EKLER EK 1. Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Bilgi Toplama Formu 9. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEtr_TR
dc.subjectKarbonmonoksit zehirlenmesitr_TR
dc.subjectoksidatif stres
dc.subjectantioksidan
dc.subjecthiperbarik oksijen tedavisi
dc.titleKarbonmonoksit Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Oksidan ve Antioksidan Parametrelerin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetKarbonmonoksit (CO) renksiz, kokusuz toksik bir gazdır. Karbonmonoksit zehirlenmesi ise mortalite ve morbiditenin önemli nedenlerinden biridir. Vücutta serbest radikallerin üretimi ve antioksidan savunma sistemi arasındaki denge oldukça önemlidir. Eğer çok sayıda serbest radikal veya korunmak için daha az sayıda antioksidan var ise, oksidatif stres gelişir, kronik ve kalıcı hasara neden olur. Birçok hastalıkta olduğu gibi CO zehirlenmesinin patofizyolojisinde de oksidatif stres önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; CO zehirlenmesi nedeniyle başvuran hastalarda oksidatif stresin değerlendirilmesi için idrar 8-hidroksi deoksiguanozin (8-OHdG), plazma protein karbonili (PK) ve plazma malondialdehit (MDA) düzeyleri ile antioksidan savunma sisteminin değerlendirilebilmesi için eritrosit glutatyon (GSH) düzeyleri, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz ve glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktivitelerinin ölçülmesidir. Ayrıca elde edilen sonuçların hastaların klinik, laboratuvar sonuçları ve verilen tedavi şekli ile olan ilişkisi değerlendirildi. Çalışmaya prospektif olarak Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine CO zehirlenmesi nedeniyle başvuran 0-18 yaş arasındaki çocuklar dahil edildi. Hastaların tanı ve tedavi planında herhangi bir değişiklik yapılmadan, tedavi öncesi ve sonrasında kan ve idrar örnekleri alındı. Çalışma grubunun bazal oksidan ve antioksidan düzeyleri, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında plazma MDA düzeyleri çalışma grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0,019). Normobarik oksijen tedavisi verilen hastaların tedavi öncesi (NBO) ve sonrası ile hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi verilen hastaların tedavi öncesi ve sonrası oksidan ve antioksidan parametre düzeyleri karşılaştırıldığında da katalaz dışında anlamlı bir farklılık bulunamadı. Normobarik oksijen tedavisi alan grupta katalaz enzim aktivitesinin tedaviden sonra anlamlı olarak azaldığı görüldü. Sonuç olarak; CO zehirlenmesinin çocuklarda erken dönemde lipid peroksidasyonunu arttırdığı, ancak verilen tedavilerin oksidan ve antioksidan parametreler üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.contributor.authorID169858tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record