Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Yusuf
dc.contributor.authorOnat, Hazal
dc.date.accessioned2017-08-08T07:07:00Z
dc.date.available2017-08-08T07:07:00Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3873
dc.description.abstractMeasurement of Life Quality of Alzheimer’s Disease Patients and Relatives and The Burden on Patients’ Relatives, Master Thesis, Ankara, 2017. Alzheimer’s Disease is a neurological and therminal illness which is quite common due to the decrease of young population and the increase of elderly population in the world in recent years. Alzheimer’s patients do not get better completely. For this reason, their disease become more serious every day. Because of the fact that the caregivers have great responsibilities in mental and moral distances, in the survey, the researcher has investigated Alzheimer’s patients, caregivers not only financially but also from the point of moral burdens. The survey has been realized 100 Alzheimer’s caregivers in Geriatrics department in Hacettepe University Hospital. In these interviews, the researcher has done some surveys. The surveys have been about caregivers fatigues, caregiving burdens and their life quality. In the surveys, the researcher has used Mann Whitney U Test between each measures and descriptive findings. In the survey, %79 of the participants are female, %57 of the participants are under the age of 55, %58 of the participants graduated from high schools or primary schools or uneducated and %70 of the participants are not working. Moreover, %57 of the participants have at least one health problem. The mentioned health problems are about cardio-vascular system. A large part of participants have claimed that their patients depend on them. Especially, female participants feel limited in their private lives, isolated relationships, financial burden and more devoted to their patients than male participants. A large part of participants have added what their patients feel and their personal success on their patients. Female participants experience emotional exhaustion more than male participants, but male participants become depersonalizationed than female participants. All participants have believed that their patients have depression and anxiety. Male participants have better life quality than female participants.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER x KISALTMALAR DİZİNİ xi TABLOLAR DİZİNİ xvi ŞEKİLLER DİZİNİ xvii 1. GİRİŞ 1 1.1. ALZHEIMER HASTALIĞININ KEŞFİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ 3 1.2. ALZHEIMER HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİSİ 4 1.3. ALZHEIMER HASTALIĞININ EVRELERİ 8 2. ALZHEIMER HASTALIĞININ TANISI 11 3. ALZHEIMER HASTALIĞINDA İZLENEN DAVRANIŞSAL VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR 14 4. ALZHEIMER HASTALIĞININ ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ 16 4.1. FARMAKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ 16 4.2. ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER 18 4.3. DİĞER YÖNTEMLER 18 4.3.1. Farmakolojik Olmayan Tedavi Yaklaşımları 18 4.3.2. Geri Dönüşümlü Demans Nedenlerinin Gözden Geçirilmesi ve Tedavisi 19 5. ALZHEIMER HASTALIĞININ HASTAVE HASTA VE ÖDEYİCİ KURUMLARA OLAN YÜKÜ 21 5.1. HASTAYA OLAN YÜKÜ 21 5.1.1. Depresyon 21 5.1.2. Beslenme 22 5.1.3. İletişim 22 5.1.4. Bağımlı Olma 22 5.2. HASTA YAKININA OLAN YÜKÜ 22 5.2.1. Manevi Yük 23 5.2.2. Maddi Yük 29 5.3. ALZHEIMER HASTA BAKIMI VE HASTA YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ ÖNERİLER 31 5.3.1. Alzheimer Hastasının Hayatını Kolaylaştıracak Yenilikler ve Öneriler 31 5.3.2. Alzheimer Hastasına Doğru Yaklaşım ve İletişim İle İlgili Öneriler 35 5.4. ALZHEIMER HASTALARI VE YAKINLARININ YASAL HAKLARI 37 6. GEREÇ VE YÖNTEM 41 6.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 41 6.2. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLERİ 42 6.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 43 6.3.1. Hasta ve Hasta Yakınlarına Ait Kişisel Bilgiler ve Alzheimer Hastalığının Maddi Yükü ve Hastalık Farkındalığı Formu 44 6.3.2. Zarit Bakıcı Yük Ölçeği 44 6.3.3. Maslach Tükenmişlik Ölçeği 46 6.3.4. EQ – 5D Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği 48 6.3.5. WHOQOL – BREF (TR) Yaşam Kalitesi Ölçeği 49 6.4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 50 6.5. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ 51 6.6. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 52 7. BULGULAR 53 7.1. ANKET ÇALIŞMASI ESNASINDA ELDE EDİLEN GÖZLEMLER 53 7.2. TANIMLAYICI BULGULAR 56 7.3. KATILIMCILARIN BAKIM VERME YÜKLERİNE YÖNELİK BULGULAR 67 7.4. KATILIMCILARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE AİT BULGULAR… 86 7.5. HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİNE YÖNELİK BULGULAR 97 7.6. HASTA YAKINLARININ YAŞAM KALİTELERİNE YÖNELİK BULGULAR 99 8. TARTIŞMA 109 9. SONUÇ VE ÖNERİLER 115 10. KAYNAKÇA 120 11. EKLER 132 EK 1: Anket Formu 132 EK 2: SGK Veri Talebi Dilekçesi 140 EK 3: Etik Kurul İzin Formu 141 EK 4: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orjinallik Raporu 142tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlzheimertr_TR
dc.subjectHasta Yakını
dc.subjectYaşam Kalitesi
dc.subjectHasta Yakını Yükü
dc.subjectBakım Verme Yükü
dc.subjectTükenmişlik
dc.titleAlzheimerlı Hasta ve Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve Hastalığın Hasta Yakınlarına Olan Yükütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAlzheimerlı Hasta ve Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve Hastalığın Hasta Yakınlarına Olan Yükü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Alzheimer hastalığı, son yıllarda dünya üzerindeki genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artması sebebi ile oldukça yaygın görülen nörolojik ve ölümcül bir hastalıktır. Alzheimer hastalığına sahip bireylerin tamamıyla iyileşmeleri söz konusu olmadığı için her geçen gün hastalıkları daha da ağırlaşmaktadır. Bu sebeple, bu hastalara bakım veren kişilerin hem maddi hem de manevi perspektifte çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmada, Alzheimer hastalığına sahip bireylerin bakımını üstlenen yakınlarının hem maddi hem de manevi yükleri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı’na başvuran Alzheimer teşhisi konmuş 100 hasta yakını ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu görüşmelerde, hasta yakınlarına tükenmişlikleri, bakım verme yükleri ve yaşam kalitelerini ölçmeye dair bir takım anketler uygulanmıştır. Bu anketlerde her bir ölçüm birimi ile tanımlayıcı bulgular arasında Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda, katılımcıların %79’unun kadın olduğu, %57’sinin 55 yaş ve altında olduğu, %58’inin lise ve altı eğitim düzeyine sahip olduğu, %70’inin çalışmıyor olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %57’sinin en az bir sağlık sorunu olduğu ve bunun da kalp ve damar hastalıkları ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmı hastalarının kendilerine bağımlı olduklarını ve özellikle kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla kendi içlerinde ruhsal gerginlik ve özel yaşamları ile ilgili ciddi bir bozulma, toplumsal ilişkilerde kendilerini daha soyutlanmış, ekonomik yükleri daha ağır ve hastalarına daha bağımlı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, hastalarının ne hissettiğini hemen anladıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yine katılımcıların büyük bir kısmı, hastaları üzerinde önemli ölçüde kişisel başarı elde ettiklerini ifade etmişlerdir. Kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla daha fazla duygusal tükenme yaşamalarına rağmen erkek katılımcıların daha çok duyarsızlaşma yaşadığı da tespit edilmiştir. Hasta yakınlarına hastalarının sağlık sorunları ile ilgili yöneltilen sorularda hasta yakınlarının hastalarında en çok anksiyete ve depresyon gözlemledikleri belirlenmiştir. Katılımcıların yaşam kalitelerine bakıldığında ise erkek katılımcıların kadın katılımcılardan daha yüksek hayat standardına sahip olduğu gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID10152172tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record