Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgün Baran, Aylin
dc.contributor.authorAkkuş, Hale Nur
dc.date.accessioned2017-08-09T11:42:27Z
dc.date.available2017-08-09T11:42:27Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-22
dc.identifier.citationAKKUŞ, Hale Nur. Eşcinsel Erkeklere Yönelik Ayrımcılığı Yeniden Üreten Heteroseksist Bakış, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3888
dc.description.abstractHeteronormativity is a system bearing and legitimating the presupposition that everyone is necessarily heterosexual. Therefore, it supports homophobia and accordingly creates a binary gender system. Homosexuals left out of this system have to cope with these gender-based discriminations through a variety of strategies including management strategies. The scope of heteronormativity and its homophobic results have been examined with 16 heterosexual participants, 7 females, 9 males. On the other hand, 11 homosexual male respondents have been interviewed to analyse the difficulties and homophobic experiences they have been enduring throughout their lives. The purpose of this study is to reveal dimensions of heterosexism and gender-based discriminations that homosexual male respondents have experienced. In this context, Connell’s model of hegemonic masculinity which examines the operability of patriarchal society, Kimmel’s approach on homophobia emphasizing cultural construction of manhood, and finally Coles’ theory of “mosaic masculinity” revealing men’s negotiations with hegemonic manhood constitute the road map of this research.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii FOTOĞRAFLAR DİZİNİ x ŞEKİLLER DİZİNİ xi TABLOLAR DİZİNİ xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE METODU 3 1.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 3 1.2. Araştırmanın Metodu 6 2. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 12 2.1. Kuramsal Çerçeve 12 2.1.1. Toplumsal Cinsiyet 12 2.1.2. R.W. Connell Toplumsal Cinsiyetin Düzeni 19 2.1.3. Coles’un Mozaik Erkeklik Kuramı 21 2.1.4. Homofobi Kavramı 24 2.1.5. Michael S. Kimmel’de Erkeklik İnşasında Homofobi 28 2.2. Literatür Taraması 30 3. BÖLÜM: EŞCİNSELLİĞİN TARİHSEL ARKA PLANI 39 3.1. Eşcinsellik: Günahtan Hastalığa 39 3.2. Homoseksüellikten Geyliğe 41 3.3. Antik Yunan ve Sambia Halkı 43 3.4. Sodomi 45 3.5. Stonewall İsyanları ve Öncü İsimler 46 3.6. Türkiye’de Eşcinsel Kimliği ve Hak Mücadeleleri 47 4. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN VERİLERİNİN ANALİZİ 52 4.1. Heteroseksüellere Dair Verilerin Analizi 53 4.1.1. Katılımcıların Profilleri 54 4.1.2. Eşcinselliğe İlişkin Yanlış Bilgiler 55 4.1.3. Homofobi: “Normal Olmayan Bir Durum” 57 4.1.3.1. Homofobi: “Kadın Gibi” 60 4.1.4. Eşcinsellik: “Üzüntü Duymaktan Öte”. 63 4.1.5. Sahne Performansında ve Gündelik Yaşamda Eşcinsellik 67 4.1.6. “Eşcinsellerin Evlenmelerine Evet, Çocuk sahibi olmalarına Hayır!” 69 4.2. Eşcinsellere Dair Verilerin Analizi 75 4.2.1. Katılımcıların Profilleri 76 4.2.2. “Heteroseksüelliğin nedeni neyse eşcinselliğin de nedeni odur” 77 4.2.3. Eşcinsel Olduğunu Farketme ve Kabullenme Süreci 79 4.2.4. Ailenin Eşcinselliğe Yaklaşımı 83 4.2.5. Heteroseksist Düzende Yaşamanın Zorlukları 87 4.2.5.1. İş Yerinde Heteronormativite 93 4.2.6. Hegemonik Erkeklik ile Müzakereler 95 4.2.7. Aile ve Evlilik 97 4.2.8. Renkler 99 4.2.9.Eşcinselliğin Cinsellik ile İlişkilendirilmesi 102 4.2.10.EşcinselliğinTemsilleriTartışması 107 SONUÇ 111 KAYNAKÇA 122 EK 1: KATILIMCILARIN MESAJLARI 135 EK 2: KATILIMCILARA SORULAN SORULAR 138 EK 3 : ETİK KURUL İZİN MUAFİYET FORMU………………………………………. 141 EK 4: ORJİNALLİK RAPORU……………………………………………………………. 142tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjecttoplumsal cinsiyettr_TR
dc.subjecteşcinsellik
dc.subjectheteronormativite
dc.subjecthomofobi
dc.subjecteşcinsel erkek
dc.titleEşcinsel Erkeklere Yönelik Ayrımcılığı Yeniden Üreten Heteroseksist Bakıştr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHeteronormativite, herkesin heteroseksüel olduğu varsayımını kabul eden ve bu varsayımı meşrulaştıran bir normlar bütünüdür. Dolayısıyla homofobiyi desteklemekte ve ikili bir cinsiyet sistemi yaratmaktadır. Sistem dışında kalan eşcinsel bireyler çeşitli stratejilerle maruz kaldıkları ayrımcılıklarla kimi zaman mücadele etme kimi zaman da bu ayrımcılıkları idare etme durumunda kalmaktadır. Bu araştırmaya katılan 7’si kadın 9’u erkek olmak üzere 16 heteroseksüel katılımcı ile heteronormativitenin etkinliği ve yol açtığı homofobi tartışılmaktadır. Diğer yandan 11 eşcinsel erkek katılımcının yaşamları boyunca heteronormatif bir düzende yaşadıkları zorluklar ve maruz kaldıkları homofobi ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın amacı eşcinsel erkeklerin maruz kaldıkları ayrımcılıkları ve heteroseksizmin boyutlarını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda ataerkil toplum yapısının işlerliğini anlatan Connell’ın hegemonik erkeklik modeli, erkekliğin kültürel olarak inşasına vurgu yapan Kimmel’in homofobi yaklaşımı ve eşcinsel erkeklerin hegemonik erkeklikle olan müzakerelerini anlatan Coles’un mozaik erkeklik kuramı, araştırmanın yol haritasını oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10156626tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record