Show simple item record

dc.contributor.advisorGüncü, Güliz N.
dc.contributor.authorYakar, Nil
dc.date.accessioned2018-02-13T08:58:52Z
dc.date.available2018-02-13T08:58:52Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-11-20
dc.identifier.citationYAKAR N.Dişeti Oluğu Sıvısı ve Peri-implant Oluk Sıvısında Sklerostin, TWEAK, RANKL ve OPG Oranlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Uzmanlık Tezi, Ankara 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4288
dc.description.abstractThe combination of local and systemic factors plays a role in the pathogenesis of periodontal and peri-implant diseases. Host-derived enzymes, cytokines and other proinflammatory mediators play an integral role in this destruction. The aim of this study is to detect gingival crevicular fluid (GCF) and peri-implant crevicular (PICF) fluid levels of sclerostin, TWEAK, RANKL and OPG in periodontal and peri-implant tissues in disease and health conditions and also to assess the potential for use as biomarkers. The study population was consisted of 50 women and 41 men, in total of 91 individuals, with a mean age of 51.84 ± 14.05. Periodontitis (n=22), periodontal health (n=17), peri-implantitis (n=27) and 'peri-implant health' (n=25) groups were established according to clinical and radiographic examination results of 39 teeth and 52 implants restored with fixed prosthetic restorations. In all groups, measurements of periodontal and peri-implant parameters (probing depth, gingival recession, gingival bleeding time index, gingival index and plaque index) were performed and GCF and PICF samples were also collected. Sclerostin, TWEAK, RANKL and OPG levels in GCF and PICF were measured with ELISA tests. ‘Diseased’ groups revealed significantly higher TWEAK, RANKL and OPG levels compared to ‘healthy’ groups. Higher sclerostin levels have been detected in peri-implantitis groups when compared to peri-implant health group. In this study which evaluates four different bone metabolism products at the same time, sclerostin is thought to be a biomarker for peri-implant disease diagnosis due to the significantly higher levels in the peri- implantitis group than in the peri-implant health group. Moreover, TWEAK is found to be a better biomarker for both periodontal and peri-implant disease, due to the correlations with periodontal clinical parameters and the higher levels of TWEAK in disease conditions compared to the health in both dental implants and teeth.tr_TR
dc.description.sponsorshipTHD-2016-12089 no’lu H.Ü.B.A.P projesitr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI SAYFASI iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii SİMGELER VE KISALTMALAR x ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Periodonsiyum ve Periodontal Hastalıklar 5 2.2. Dental İmplantlar ve Peri-implant Hastalıklar 6 2.2.1. Peri-implant Anatomi 7 2.3. Patogenez 9 2.3.1. Periodontitis Patogenezi 9 2.3.2. Peri-implantitis Patogenezi 10 2.4 Kemik Metabolizması ve Düzenleyicileri 12 2.4.1. Kemik Metabolizmasının Santral Olarak Düzenlenmesi 13 2.4.2. Kemik Metabolizmasının Transkripsiyonel Olarak Düzenlenmesi 13 2.5. Kemik Metabolizmasında Etkili Bazı Faktörler 15 2.5.1. Sklerostin 15 2.5.2. TWEAK 18 2.5.3. RANKL-RANK- OPG 23 2.6 Periodontitiste ve Peri-implantitisin Teşhisinde Kullanılan Yöntemler 28 2.6.1. Klinik Teşhis Yöntemleri 28 2.6.2. İleri Teşhis Yöntemleri 29 2.7. Dişeti Oluğu Sıvısı 30 2.7.1. DOS Oluşumu 30 2.7.2. DOS’un Toplanması ve Hacim Ölçümü 31 2.7.3. DOS’un içeriği 31 2.8. Peri-implant Oluk Sıvısı 32 2.9. DOS ile PİOS’un Karşılaştırması 33 3. GEREÇLER VE YÖNTEM 35 viii 3.1. Hasta Seçimi 35 3.2. Çalışma Gruplarının Belirlenmesi 35 3.3. Klinik Değerlendirme 36 3.3.1. Cep Derinliğinin Belirlenmesi 36 3.3.2. Dişeti Çekilme Miktarının Belirlenmesi 37 3.3.3. Dental Plak Varlığı ve Birikim Düzeyinin Belirlenmesi 37 3.3.4. Dişetinde Klinik İltihap Varlığı ve Şiddetinin Belirlenmesi 38 3.4. DOS ve PİOS Örneklerinin Elde Edilmesi ve Hacim Ölçümünün Yapılması 39 3.5. DOS ve PİOS’ta Sklerostin, TWEAK, RANKL ve OPG Miktarlarının Belirlenmesi 39 3.6. İstatistiksel Değerlendirme 41 4. BULGULAR 42 4.1 Genel Bulgular 42 4.2 Klinik Bulgular 43 4.2.1. Cep derinliği (CD): 43 4.2.2. Dişeti Çekilmesi (DÇ): 44 4.2.3. Dişeti Kanama Zamanı İndeksi (DKZİ): 44 4.2.4. Gingival indeks (Gİ): 45 4.2.5. Plak indeksi (Pİ) 46 4.2.6. DOS/PİOS Hacmi 46 4.3 Biyokimyasal Parametreler 48 4.3.1 Sklerostin Düzeyleri 48 4.3.2 TWEAK Düzeyleri: 48 4.3.3. RANKL Düzeyleri 49 4.3.4. OPG Düzeyleri 50 4.3.5. RANKL/OPG Oranı 50 5.TARTIŞMA 54 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 67 KAYNAKLAR 69 EK: Etik Kurul Onay Belgesi 93tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPeri-implantitistr_TR
dc.subjectDOS
dc.subjectPİOS
dc.subjectSklerostin
dc.subjectTWEAK
dc.titleDişeti Oluğu Sıvısı ve Peri-implant Oluk Sıvısında Sklerostin, TWEAK, RANKL ve OPG Oranlarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetPeriodontal ve peri- implant hastalıkların patogenezinde lokal ve sistemik etkenlerin kombinasyonu rol oynamaktadır. Konak kaynaklı enzimler, sitokinler ve proinflamatuar belirteçler bu yıkımda rol oynayan ana elemanlardandır. Bu çalışmanın amacı dişeti oluğu sıvısı (DOS) ve peri-implant oluk sıvısı (PİOS)’nda sklerostin, TWEAK, RANKL ve OPG düzeylerini periodontal ve peri-implant dokuların hastalık ve sağlık durumlarında tespit etmek ve biyobelirteç olarak kullanılabilme potansiyellerini değerlendirmektir. Çalışma grubumuz yaş ortalaması 51.84 ±14.05 olan 50 kadın, 41erkek toplam 91 kişiden oluştu. Bu bireylerde bulunan 39 diş ve sabit protetik restorasyonlar ile restore edilmiş 52 implant klinik ve radyografik muayene sonuçlarına göre ‘Periodontitis’(n=22), ‘Periodontal Sağlık’ (n=17), ‘Peri-implantitis’ (n=27) ve ‘Peri-implant Sağlık’(n=25) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Tüm gruplarda periodontal ve peri-implant parametrelerin (cep derinliği, dişeti çekilmesi, dişeti kanama zamanı indeksi, gingival indeks ve plak indeksi) ölçümünün yanı sıra DOS ve PİOS örneklerinin eldesi gerçekleştirildi. DOS ve PİOS örneklerindeki, sklerostin, TWEAK, RANKL ve OPG düzeyleri uygun ELISA testleri ile ölçüldü. Çalışmanın sonucunda hastalık gruplarında sağlık gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek TWEAK, RANKL ve OPG düzeyleri tespit edildi. Sklerostin düzeylerinin peri-implantitis grubunda peri-implant sağlık grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu görüldü. PİOS ve DOS’ta kemik metabolizmasının ürünleri bir arada inceleyen araştırmamızda sklerostinin peri-implantitis grubunda peri- implant sağlık grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulunması nedeniyle peri-implant hastalık teşhisi açısından; diğer yandan TWEAK’in hem diş hem de implantlarda hastalık durumlarında sağlık durumlarına göre daha yüksek bulunması ve periodontal klinik parametrelerle korele olması nedeniyle hem periodontal ve hem de peri-implant hastalık açısından iyi birer biyobelirteç olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPeriodontolojitr_TR
dc.contributor.authorID205979tr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record