Show simple item record

dc.contributor.advisorÇal, Sedat
dc.contributor.authorKoluman, Emre
dc.date.accessioned2018-03-30T11:08:34Z
dc.date.available2018-03-30T11:08:34Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-24
dc.identifier.citationKoluman, Emre, Uluslararası Yatırım Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İptali, Yüksek Lisans Tezi, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4433
dc.description.abstractSome legal remedies such as; revision, supplementary decision, interpretation or annulment, have been accepted for the cases in which the parties consider an arbitral award is ill-judged, unjust, constituted under the influence of the improper applicable law, containing procedural mistakes or given by biased arbitrators or where the parties are not satisfied with the award. The most often used remedy with the reputation of the most severe sanction that can cause the nullity of the arbitral award is annulment. The application for the annulment of the arbitral award differs regarding the tribunal which rendered the award as if it was composed under ICSID or an institution other than ICSID or ad hoc. While the arbitral awards which have been rendered under institutions other than ICSID or rendered by an ad hoc tribunal can only be annulled by the court at the seat of arbitration, application for annulment in local courts is not possible regarding the arbitral awards under ICSID. For the annulment of an award under ICSID, an application to the Center is required with respect to the provisions of the Convention and subsequently shall be examined by an ad hoc committee which will be constituted under the provisions of the Convention in accordance with the limited grounds for annulment. According to Article 52 of the ICSID Convention, the parties can submit a written request to the General Secretariat for the annulment of the award by depending on one or more than one grounds listed under the article. Considering that the courts at the seat of arbitration have jurisdiction for the annulment of non-ICSID awards, the court will decide if the award will be annulled or not in accordance with the law of the seat of arbitration. The examination of several provisions on arbitration revealed that grounds for annulment of an arbitral award show similarity with the national laws and the provisions under international law since these grounds are based on the grounds of refusal of enforcement under New York Convention. In the cases where the seat of arbitration has been agreed as Turkey or even if the absence of a choice of seat of arbitration, the Code of International Arbitration has been agreed as the procedural rules that will be applied to an foreign disputes, Turkish court will have jurisdiction for annulment. The Code of International Arbitration will be applied to the annulment under investment arbitration when the annulment procedures have been initiated in Turkey.tr_TR
dc.description.tableofcontentsBİRİNCİ BÖLÜM: ICSID HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI ICSID HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI Kararın Tashihi ve Ek Karar (Supplementary Decision / Rectification) Kararın Yorumu (Interpretation) Kararın Düzeltilmesi (Revision) ICSID HAKEM KARARLARININ İPTALİ İptal Hükümlerinin Oluşturulması Süreci İptal Talebinin İncelenmesinde Usul Kararın Kısmen İptali Ara Kararlar ve Yetkiye İlişkin Kararların İptali Tarafların Anlaşması Sonucu Yargılamanın Devam Etmemesi Durumunda Verilecek Kararların İptali İptal İncelemesi Sürecinde Kararın İcrasının Durdurulması ICSID Konvansiyonu Kapsamında İptal Sebepleri Heyetin Uygun Şekilde Oluşturulmaması Heyetin Yetkisini Açıkça Aşması Yargılama Yetkilerine İlişkin Olarak Hakemlerin Yetkilerini Aşması Uyuşmazlığın Çözümüne Uygulanacak Hukukun Seçiminde Hakemlerin Yetkilerini Aşması Heyetin Üyelerinden Birisinin Rüşvet Alması veya Sair Bir Yarar Sağlaması Kararın Dayandığı Gerekçelerin Belirtilmemesi Usulün Temel Kurallarında Ciddi Bir Sapma Olması Taraflara Eşit Davranılması Taraflara Eşit Dinlenilme Hakkı Tanınması Hakemlerin Bağımsız ve Tarafsız Olması Kanıtların Değerlendirilmesi ve İspat Yükünde Taraflara Eşit Haklar Tanınması Üyeler Arasında Gerekli Müzakerelerin Yapılması İptal İsteminin Karara Bağlanması İptal İncelemesine Devam Edilmeyecek Durumlar İptal İncelemesi Sonucunda Verilen Karara Karşı Başvuru Yolları İptal Başvurusu Hakkından Feragat İptal İncelemesinde Masraflar Kararın İptali Durumunda İptalden Sonra Gelişecek Süreç İptal Müessesesine Başvuru Sıklığı ve İptal İncelemesinin Tüketilmesi Gereken Rutin Bir Başvuru Yolu Olarak Görülmesi Sorunu İKİNCİ BÖLÜM: ICSID DIŞINDAKİ TAHKİM KURUMLARI NEZDİNDE VERİLEN YA DA AD HOC TAHKİM SONUCUNDA VERİLEN HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI İPTAL DAVASI DIŞINDA KALAN BAŞVURU YOLLARI İPTAL DAVASI Genel olarak İptal Davası İptal Sebepleri Mahkemece Re’sen Dikkate Alınacak İptal Sebepler Uyuşmazlığın Tahkime Elverişli Olmaması Kamu Düzenine Aykırılık Kamu Düzeni Kavramı Kamu Düzenine Aykırılığa İlişkin Yapılacak İnceleme Kararın Gerekçesiz Olması Davayı Açan Tarafın İleri Sürebileceği İptal Sebepleri Taraflardan Birinin Ehliyetsiz Olması ya da Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması Ehliyetsizlik Hakem Seçiminde Belirlenen Usule Uyulmamış Olması Kararın Tahkim Süresi Içinde Verilmemiş Olması Hakemlerin Hukuka Aykırı Olarak Yetkili veya Yetkisiz Olduklarına Karar Vermesi Tahkim Anlaşması Dışında Kalan Bir Konu Hakkında Karar Verilmiş Olması, İstemin Tamamı Hakkında Karar Verilmemesi ya da Hakemlerin Yetkilerini Aşması . Tahkim Yargılamasının Usule Aykırı Yapılması ve bu Durumun Kararın Esasına Etki Etmesi Tarafların Eşitliği İlkesinin Zedelenmesi İptal Davasında Usul İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme İptal Davasının Sonuçları Davanın Kabul Edilmesi Davanın Reddedilmesi İptal Davası Açılmaması Durumu İptal Davasında Masraflar İptal Davasına Karşı Başvuru Yolu İptal Davası Açma Hakkından Feragat İptal Kararının Tenfize Etkisi ve İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi Sorunu SONUÇtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectyatırımtr_TR
dc.subjecttahkim
dc.subjectyatırım tahkimi
dc.subjectuluslararası tahkim
dc.subjecthakem kararı
dc.subjecthakem kararının iptali
dc.subjectICSID
dc.subjectiptal davası
dc.titleUluslararası Yatırım Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İptalitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTahkim yargılaması sonucunda hakemler tarafından verilen kararın yanlış veya adaletsiz olduğunu, doğru kuralların uygulanmadığını, usule ilişkin hatalar yapıldığını ya da hakemlerin tarafsız davranmadığını düşünen ve verilen karardan tatmin olmayan taraflar için karar düzeltme, ek karar verilmesi, kararın yorumu ya da kararın iptali şeklinde birtakım hukukî başvuru yolları kabul edilmiştir. Bu hukukî başvuru yollarından en sık başvurulanı ve kararın hükümsüz kalmasına sebep olabileceğinden en ağır yaptırıma sahip olanı hakem kararının iptalidir. Hakem kararının iptali için taraflarca yapılacak başvuruda, kararın ICSID nezdinde kurulan bir hakem heyetince verilmiş olması ile ICSID dışındaki diğer kurumlar nezdinde ya da bir ad hoc heyet tarafından verilmiş olması durumu farklılık göstermektedir. ICSID dışındaki kurumlarca ya da ad hoc heyetlerce verilen kararların iptal için tek başvuru yolu tahkim yeri mahkemesinde açılacak bir iptal davası iken, ICSID hakem kararlarına karşı yerel mahkemelere başvurulması mümkün değildir. ICSID nezdinde verilen kararın iptali için, Konvansiyon hükümleri kapsamında doğrudan Merkez’e başvuru yapılması ve akabinde bu başvurunun yine Konvansiyon hükümleri doğrultusunda kurulacak bir ad hoc komite tarafından Konvansiyon’da belirtilen sınırlı iptal sebepleri doğrultusunda incelenmesi gerekmektedir. ICSID Konvansiyonu’nun 52. maddesine göre taraflar madde kapsamında sayılı hallerden birinin veya bazılarının varlığını öne sürerek Genel Sekreterliğe yapılacak yazılı başvuru ile kararın geçersiz kılınmasını isteyebilirler. ICSID dışında verilecek hakem kararlarının iptalinde ise tahkim yeri mahkemeleri yetkili olacağından, kararın iptaline ilişkin açılacak davada tahkim yeri mahkemesinin hukuku uygulanarak hakim tarafından kararın iptal edilip edilmeyeceğine karar verilecektir. Tahkime ilişkin farklı düzenlemeler incelendiğinde, yabancı yatırım uyuşmazlıklarına ilişkin verilen hakem kararlarının iptal edilebilmesi için sayılan sebeplerin tüm yerel ve uluslararası hukuk düzenlemelerinde benzerlik gösterdiği, bu sebeplerin de New York Konvansiyonu’nda yer alan tenfizin reddi sebeplerini temel aldığı görülmektedir. Uluslararası nitelikli uyuşmazlıklarda tahkim yerinin Türkiye olarak seçildiği durumlarda ya da tahkim yeri seçilmemiş olmakla birlikte tahkimde usule Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulanacağının taraflarca belirlenmiş olması durumunda, iptal davasında yetkili mahkeme Türk mahkemeleri olacaktır. Yatırım tahkimine ilişkin iptal davasının Türkiye’de açılması durumunda, iptal davası Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri uyarınca görülecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.contributor.authorID10185929tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record