Show simple item record

dc.contributor.advisorKermeli Ünal, Evgenia
dc.contributor.authorYürükçü, Aytaç
dc.date.accessioned2018-05-24T07:30:26Z
dc.date.available2018-05-24T07:30:26Z
dc.date.issued2018-05-11
dc.date.submitted2018-04-18
dc.identifier.citationYÜRÜKÇÜ, A. (2018). 1877-1878 Rus - Osmanlı Savaşı'nda Propaganda: Avrupalı Gazetecilerin Faaliyetleri ve Rus Savaş Muhabiri Vasili İ. N. Dançenko’nun Savaş Notları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4490
dc.description.abstractThe Russo-Turkish War of 1877-78, which lasted for almost eleven months, and was fought in two fronts, is an important war that changed the international equilibrium and gave rise to universal consequences still felt today. Apart from the socio-cultural, demographic, economic and political depression brought upon the Ottoman Empire, the war also resulted in reshaping to a great extent the Caucasus and the Balkans, resulting to the foundation of new states where today nearly 60 million people live. The aim of this research is discuss the propaganda activities -mostly against the Ottomans-of Russian, English, American, French, German, Italian, Swedish, Austrian and Prussian journalists working under the harsh conditions of Russo-Turkish War of 1877-78 and their articles and caricatures. In particular the thesis aims to analyze “The 1877-1878 War Notes of a Russian Correrspondent” Vasiliy İvanoviç Nemiroviç-Dançenko who worked in the Balkan front for two years. His notes, observations and opinions that constitute an original source are reinterpreted. Finally the difficulties of war correspondence during this war, the approach of the Russian and Ottoman side to journalists, are depicted in their observations sent to their journals. This forms the basis of the thesis alongside information on journalists active during the war.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY v BİLDİRİM vi YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI vii ETİK BEYAN viii ÖZET x ABSTRACT xi İÇİNDEKİLER xii KISALTMALAR DİZİNİ xv HARİTALAR DİZİNİ xvi RESİMLER DİZİNİ xvii ÖNSÖZ xviii GİRİŞ………………………………...………………………..…………………..……………...1 1. BÖLÜM :1877–1878 OSMANLI–RUS HARBİNİN NEDENLERİ, GELİŞİMİ VE SAVAŞ SONUCUNDA YAPILAN ANTLAŞMALAR 11 1.1. RUSYA’NIN OSMANLI POLİTİKASI 11 1.1.1. Şark Meselesi 11 1.1.2. Panslavizm 13 1.2. BALKANLARDA OSMANLI BARIŞININ SONU VE BALKAN KRİZİ 14 1.2.1. Bosna Hersek Ayaklanması ve Avrupa Devletlerinin Tutumu 14 1.2.2. Andrassy Notası ve Berlin Memorandumu 16 1.2.3. Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne Savaş Açması 17 1.3. OSMANLI-RUS GERGİNLİĞİ VE SAVAŞI ÖNLEME ÇABALARI 19 1.3.1.İstanbul Tersane Konferansı 19 1.3.2.Londra Konferansı 20 1.4. CEPHELER VE MÜCADELELERDE YAŞANAN GELİŞMELER 22 1.4.1.Tuna Cephesi Mücadeleleri 22 1.4.2. Plevne Cephesi Mücadeleleri 25 1.5. SAVAŞ SONUCUNDA YAPILAN ANTLAŞMA VE MÜTAREKELER 30 1.5.1.Edirne Mütarekesi 30 1.5.2.Ayastefanos / Yeşilköy Antlaşması 31 1.5.3. Berlin Kongresi 33 2. BÖLÜM :SAVAŞ MUHABİRLİĞİ VE OSMANLI-RUS SAVAŞI 1877-78…………………………………………..... 36 2.1. OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDA BASIN, GAZETECİLER VE GÜNLÜKLER 36 2.1.1. XIX. Yüzyıl’da Savaş Muhabirliği’nin Doğuşu ve Gelişimi 36 2.1.2. Hatırat ve Süreli Yayınların Metodolojik Değerlendirmesi 43 2.1.3. Propagandanın Türleri, Stratejisi, Amaçları ve Taktikleri 46 2.2. SAVAŞA KATILAN AVRUPALI GAZETECİLER VE YAYIN GÖNDERİLEN GAZETELER 52 2.2.1.Rus Gazeteleri 52 2.2.2.Аlmanya, Avusturya-Macaristan ve Prusya Gazeteleri 57 2.2.3.İngiliz Gazeteleri 58 2.2.4. Fransız Gazeteleri 60 2.2.5. Amerikan Gazeteleri 62 2.2.6. Belçika, İsveç ve İsviçre Gazeteleri 62 2.2.7. İspanyol ve İtalyan Gazeteleri 63 2.2.8. Osmanlı Gazeteleri 64 2.2.9. Gazetecilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Görseller 65 2.3.1877-78 OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDA TELGRAF TEŞKİLATI VE SAVAŞ MUHABİRLERİNİN GÜNLÜKLERİ 71 2.3.1. Telgraf Hatları ve Rus Telgraf Faaliyetleri 71 2.3.2.Balkan Yarımadası Telgraf Hatları Tablosu 72 2.3.3. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Savaş Muhabirleri ve Günlükleri 74 2.3.4.Gazetecilerin Gözüyle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı 78 3. BÖLÜM :1877-78 OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDA RUS MUHABİR VASİLİ İ.N. DANÇENKO’NUN FAALİYET VE GÖZLEMLERİ 95 3.1. VASİLİ İ. N. DANÇENKO VE FAALİYETLERİ 95 3.1.1. V. Dançenko’nun Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği 95 3.1.2. V. Dançenko’nun Savaş Muhabirliği, Faaliyetleri ve Eserleri 99 3.1.3. Novoe Vremya Gazetesi (Yeni Zaman - Новое Время) 1868 – 1917 101 3.1.4. Niva Dergisi 1869-1918(Журнал НИВА) 104 3.2. VASİLİ İ. N. DANÇENKO’NUN KALEMİNDEN SAVAŞ NOTLARI 107 3.2.1.Savaş Muhabirliği ve Haberleşme 107 3.2.2.Bulgar Halkı ve Savaşın Seyrine Etkisi 111 3.2.3. Rus Ordusu’nun Balkanlardaki Psikolojik ve Lojistik Durumu 118 3.2.4. Savaş Sırasında Türk ve Rus Esirler 124 3.2.5. Dançenko’nun Türk ve Rus Komutanlara Dair Gözlemleri 127 3.2.6. Plevne’nin Düşüşü 130 3.2.7. Rusların Hâkimiyetinde Plevne 133 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 138 KAYNAKÇA 141 EK 1. ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU 151 EK 2. ORJİNALLİK RAPORU 152 EK 3. TURNİTİN BENZERLİK İNDEKSİ 153 ÖZGEÇMİŞ 154tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject1877 - 1878 Rus - Osmanlı Savaşıtr_TR
dc.subject93 Harbi
dc.subjectOsmanlı İmparatorluğu
dc.subjectRus Çarlığı
dc.title1877-1878 Rus - Osmanlı Savaşı'nda Propaganda: Avrupalı Gazetecilerin Faaliyetleri ve Rus Savaş Muhabiri Vasili İ. N. Dançenko’nun Savaş Notlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet1877-1878 Rus-Osmanlı Savaşı iki cephede, yaklaşık on bir ay süren, uluslararası dengeleri değiştiren ve etkileri günümüzde de devam eden evrensel neticeler doğuran bir savaştır. Osmanlı Devleti’ne getirdiği sosyo-kültürel, demografik, iktisadi ve siyasi bunalımın yanında, günümüzde üzerinde birçok devletin bulunduğu ve yaklaşık 60 milyon insanın yaşadığı Balkan topraklarının önemli bir kısmının ve Kafkasların yeniden şekillenmesine sebep olmuştur. Araştırmada savaşın nedenlerinden sonuçlarına kadar önemli bilgiler sunan, 1877-1878 Rus-Osmanlı Savaşı’nda zor şartlarda görev yapan ve çoğunluğu Osmanlı Devleti aleyhine propaganda yürüten Rus, İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman, İtalyan, İsveçli, Avusturyalı ve Prusyalı gazeteciler ile bunların yazı, karikatür gönderdikleri gazeteler hakkında bilgiler verilmesi ve Balkan Cephesinde iki yıl boyunca muhabirlik yapan Rus muhabir Vasiliy İvanoviç Nemiroviç-Dançenko’nun “Savaş Yılı, 1877-78 Bir Rus Muhabirin Günlüğü” adlı birinci el kaynak niteliğindeki çalışmasından notlar, görüşler ve gözlemlerin paylaşılması, bu sayede yeni bilgiler çerçevesinde yorumlanması hedeflenmektedir. Savaş muhabirliğinin bu savaştaki zorlukları, Rus tarafının ve Osmanlı tarafının gazetecilere karşı tutumu, V. Dançenko’nun ve diğer muhabirlerin günlüklerine işledikleri gözlemler, gazete ve gazetecilerle diğer bazı bilgiler araştırmanın temel içeriğini oluşturacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record