Show simple item record

dc.contributor.advisorTURAN, Figen
dc.contributor.authorYUMUŞ, Melike
dc.date.accessioned2018-06-22T12:54:29Z
dc.date.available2018-06-22T12:54:29Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4556
dc.descriptionyoktr_TR
dc.description.abstractYUMUŞ, M. Investigating the Impacts of Shared Reading Intervention Program During Babyhood on the Early Literacy Abilities, Language Development and Parents’ Literacy Practices. Hacettepe University Institute of Health Sciences Child Development and Education Program Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2018. The aim of this research is to examine the effectiveness of a home-based shared-book reading intervention program in support of babies' language and early literacy development by increasing awareness and knowledge of parents having children aged between 8 to 24 months about early literacy and language development. The research was carried out by applying pre and post tests based on experimental design with the control group. The study group consisted of totally 250 parents, of whom 200 were mothers and 50 were fathers, having children aged between 8 to 24 months. A total of 20 parents, 10 of whom were in the experimental group and 10 of whom were in the control group, were included in the intervention program planned for the research. The parents in the experimental group regularly attended Sharing Reading Intervention Program ones a week during ten weeks. In the study, “Shared Book Reading Skills Assessment Scale”, developed within the context of this study, was used to measure the effects of the program on parents’ views, “Turkish Communication Behavior Development Inventory - TİGE 1” was used to assess the babies language development and “Babyhood (8-24 months) Shared Book Reading Skill Development Evaluation Form”, developed within the context of this study, was used to monitor effectiveness of the program on parents and babies early literacy skills. Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed Rank Test were used in the data analysis process. The study revealed that a statistically meaningful difference was achieved between experiment and control group regarding parents’ views on early literacy skills and literacy practices during shared reading. In addition, intervention program has the capacity to improve babies’ language and early literacy, with the effects being specific to the targeted skill.en
dc.description.sponsorshipyoktr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iv YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Problemleri 3 1.3. Araştırmanın Varsayımları 4 1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Dil Gelişimde Kuramlar 5 2.1.1. Doğuştancı Kuram 5 2.1.2. Davranışçı Kuram 5 2.1.3. Ekolojik Kuram 6 2.1.4. Halliday Dil Gelişimi 6 2.1.5. Etkileşimci Yaklaşımlar 7 2.2. Dil Gelişimi 10 2.2.1. Bebek ve Küçük Çocuklarda İletişim ve Dil Gelişimi 12 2.2.2. Dilin Bileşenleri 15 2.2.3. Dil Gelişimini Destekleme 17 2.2.4. Erken Okuryazarlık Nedir? 20 2.2.5. Erken Okuryazarlık Bileşenleri 22 2.2.6. Erken Okuryazarlıkta Ailenin Rolü 29 2.2.7. Bebeklik Döneminde Erken Okuryazarlık Becerileri 32 2.2.8. Erken Okuryazarlık Becerilerini Destekleyici Unsurlar 35 2.3. Paylaşımlı Kitap Okuma 43 3. GEREÇ ve YÖNTEM 47 3.1. Araştırmanın Modeli 47 3.2. Çalışma Grubu 47 3.2.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Oluşturulması 50 3.3. Ebeveyn – Bebek Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programı 51 3.3.1. Ebeveyn-Bebek Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programının Amaçları 51 3.3.2. Ebeveyn-Bebek Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programının Özellikleri ve Hazırlanırken Dikkat Edilen Noktalar 52 3.3.3. Ebeveyn-Bebek Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programına Yönelik Kitap Seçimi 53 3.3.4. Ebeveyn-Bebek Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programının İçeriği 54 3.3.5. Ebeveyn-Bebek Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programının Konuları 57 3.3.6. Ebeveyn-Bebek Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programının Uygulanması 57 3.4. Veri Toplama Araçları 58 3.4.1. Paylaşımlı Kitap Okuma Becerileri Değerlendirme Ölçeği 59 3.4.2. Türkçe İletişim Davranışları Gelişimi Envanteri (TİGE I) 66 3.4.3. Bebeklik Dönemi (8-24 ay) Erken Okuryazarlığı Destekleyici Ebeveyn Katılımı Kontrol Listesi 67 3.4.4. Bebeklik Dönemi (8-24 ay) Erken Okuryazarlığı Destekleyici Bebek Katılımı Kontrol Listesi 69 3.5. Veri Toplama İşlemi 71 3.6. Verilerin Analizi 72 4. BULGULAR VE YORUM 76 5. TARTIŞMA 91 5.1. Paylaşımlı Kitap Okuma Becerileri Değerlendirme Ölçeği 91 5.2. Paylaşımlı Kitap Okuma Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nden Elde Edilen Sonuçların Tartışılması 92 5.3. Türkçe İletişim Davranışları Gelişimi Envanteri (TİGE I) den Elde Edilen Sonuçların Tartışılması 97 5.4. Bebeklik Dönemi (8-24 ay) Paylaşımlı Kitap Okuma Beceri Gelişimi Değerlendirme Formu-Erken Okuryazarlığı Destekleyici Ebeveyn Katılımı Kontrol Listesi’nden Elde Edilen Sonuçların Tartışılması 100 5.5. Bebeklik Dönemi (8-24 ay) Paylaşımlı Kitap Okuma Beceri Gelişimi Değerlendirme Formu-Erken Okuryazarlığı Destekleyici Bebek Katılımı Kontrol Listesi’nden Elde Edilen Sonuçların Tartışılması 103 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 106 7. KAYNAKLAR 109 8. EKLER 123 EK-1: Etik Komisyon Onayı 123 EK-2: Tez Uygulama Aşamalarını Gösteren İşlem Zaman Çizelgesi 124 EK-3: Uygulanan Ölçek 125 9. ÖZGEÇMİŞ 129tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPaylaşımlı Kitap Okumatr_TR
dc.subjectErken Okuryazarlık
dc.subjectDil Gelişimi
dc.subjectBebeklik Dönemi
dc.titlePaylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programının Ebeveynlerin Deneyimlerine Bebeklerin Dil Gelişimine ve Erken Okuryazarlık Becerilerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetYUMUŞ, M. Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale Programının Ebeveynlerin Deneyimlerine Bebeklerin Dil Gelişimlerine Ve Erken Okuryazarlık Becerilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Doktora Tezi, Ankara, 2018. Bu araştırmanın amacını, 8 ile 24 aylık bebeği olan ebeveynlerin erken okuryazarlık ve dil gelişimlerindeki rollerine ilişkin farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini arttırarak, bebeklerin dil ve erken okuryazarlık gelişimlerini desteklemede, ev merkezli bir paylaşımlı kitap okuma müdahale programının etkililiğinin incelenmesi oluşturmaktadır. Yapılan araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desende gerçekleştirilmiş olup, çalışma grubunda 8 ile 24 ay aralığında bebeği olan 200’ ü anne, 50’si baba olmak üzere toplam 250 ebeveynden yer almıştır. Araştırma kapsamında planlanan müdahale programına bu ebeveynlerden 10’u deney grubunda, 10’u da kontrol grubunda olmak üzere toplam 20 ebeveyn dahil edilmiştir. Deney grubunda bulunan ebeveynler, düzenli olacak şekilde on hafta süreyle haftada bir kez olmak üzere “Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahale” programına katılmışlardır. Yapılan programın etkilerini görebilmek amacı ile ebeveynlerin erken okuryazarlık becerilerine ilişkin görüşlerini değerlendirmede, araştırma kapsamında geliştirilen “Paylaşımlı Kitap Okuma Becerileri Değerlendirme Ölçeği”, bebeklerin dil gelişimlerini değerlendirmede “Türkçe İletişim Davranışları Gelişimi Envanteri-TİGE 1” ve ebeveynlerin erken okuryazarlık pratiklerini değerlendirmede araştırma kapsamında geliştirilen “Bebeklik Dönemi (8-24 ay) Paylaşımlı Kitap Okuma Beceri Gelişimi Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde MannWhitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, deney ve kontrol grubunda yer alan ebeveynlerin erken okuryazarlık becerilerine ilişkin görüşlerinde ve paylaşımlı kitap okuma sırasında erken okuryazarlık pratiklerinde istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Buna ek olarak, araştırmada etkililiği incelenen programın, bebeklerin dil gelişimleri ve erken okuryazarlık becerilerini geliştirme kapasitesine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID10195411tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record