Show simple item record

dc.contributor.advisorEren Koçak, Emine
dc.contributor.authorHökelekli, Fatma Özlem
dc.date.accessioned2018-07-19T08:18:46Z
dc.date.available2018-07-19T08:18:46Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.date.submitted2018-06-21
dc.identifier.citationHökelekli F.Ö. Prefrontal Kortekste NUDT6 İfadesindeki Değişikliklerin Sıçanda Depresyon-Benzeri ve Anksiyete-Benzeri Davranışa Etkileri [Doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4693
dc.description.abstractHökelekli, F.Ö. The Effects of NUDT6 Expression Changes in Prefrontal Cortex on Depression- and Anxiety-like Behaviour in Rats, Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences PhD thesis in Basic Neurological Sciences (Neuroscience), Ankara, 2018. Natural antisense transcripts are mRNA molecules, which are synthesized from the anti-sense strand of a protein coding gene. They are complementary to the sense transcript and thought to regulate its expression. NUDT6 is the natural antisense transcript of FGF2 and is involved in the control of FGF2 expression. The antidepressant and anxiolytic effects of FGF2 makes it worth to study the role of NUDT6 in affective behaviour. Previously in our lab, chronic restraint stress was shown to decrease NUDT6 expression in prefrontal cortex (PFC). Based on this finding, we investigated the effects of NUDT6 expression changes in rat PFC on depression- and anxiety-like behaviors. NUDT6 was overexpressed and NUDT6 expression was knocked down by AAV2 injections. Depression-like behaviour was tested using sucrose preference test and forced swim test, anxiety-like behaviour was evaluated by elevated plus maze and light-dark box test and learning was investigated using passive avoidance test. The animals were sacrificed for molecular investigations. It was shown that NUDT6 overexpression in PFC is depressogenic and anxiogenic. NUDT6 knockdown in PFC, on the other hand, does not cause any significant changes on behavior. Additionally, it was shown that NUDT6 overexpression in PFC might have an influence on impulsivity-like behaviour, which needs to be addressed in future studies. It is of great importance to elicit the molecular mechanisms underlying NUDT6 effects in order to understand the pathogenesis of major depression and anxiety disorders. Key Words: NUDT6, FGF2, antisense, depression, anxiety This study was supported by Hacettepe University Research Projects Coordination Unit with the project number THD-2016-11687.en
dc.description.sponsorshipBu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından THD-2016-11687 proje numarası ile desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİRKİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Depresyon 4 2.2. Prefrontal Korteks 5 2.3. Depresyonda FGF2 9 2.4. Doğal “Antisense” Transkriptler 11 2.5. NUDT6 12 3. GEREÇ ve YÖNTEM 19 3.1. Deney Deseni 19 3.2. Kullanılan Hayvanlar ve Barındırma Koşulları 20 3.3. Adeno-ilişkili Virüs 20 3.4. Cerrahi 22 3.5. Cerrahi Sonrası Gözetim 25 3.6. Davranış Deneyleri 25 3.6.1. Sükroz Tercihi Testi (STT) 25 3.6.2. Yükseltilmiş Artı Labirenti (YAL) 26 3.6.3. Aydınlık-Karanlık Kutusu (AKK) 27 3.6.4. Zorla Yüzdürme Testi (ZYT) 27 3.6.5. Pasif Kaçınma Testi (PK) 28 3.7. Sakrifikasyon 28 3.8. Moleküler ve İstatistik Verilerin Analizi 30 3.8.1. Western Blotlama 30 3.8.2. İmmunohistokimya (İHK) 33 3.8.3. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Deneyleri (PCR) 34 3.8.4. Yöntem Optimizasyonu ile İlişkili Çalışmalar 35 3.8.5. Veri Analizi 37 4. BULGULAR 38 4.1. Moleküler Deneyler 38 4.1.1. WB ve Kantitatif PCR 38 4.1.2. İHK ve PCR 42 4.2. Davranış Deneyleri 47 4.2.1. NUDT6 Fazla İfadesinin Davranışsal Etkileri 47 4.2.2. NUDT6 İfade Baskılamasının Davranışsal Etkileri 58 5. TARTIŞMA 69 5.1. Viral Enfeksiyonun ve AAV2 Aracılı NUDT6 Değişikliklerinin Moleküler Teyidi 69 5.2. NUDT6 Aşırı İfadesinin Davranışsal Etkileri 71 5.3. NUDT6 İfade Baskılamasının Davranışsal Etkileri 74 6. KAYNAKLAR 78 7. EKLER EK 1: Etik Kurul İzni EK 2: Tez Çalışmasının Posteri EK 3: RIPA Tamponu Tarifi EK 4: Donma Karşıtı Çözelti Tarifi 8. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherNörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectNUDT6tr_TR
dc.subjectFGF2
dc.subjectAntisense
dc.subjectDepresyon
dc.subjectAnksiyete
dc.titlePrefrontal Kortekste NUDT6 İfadesindeki Değişikliklerin Sıçanda Depresyon-Benzeri ve Anksiyete-Benzeri Davranışa Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHökelekli, F.Ö. Prefrontal Kortekste NUDT6 İfadesindeki Değişikliklerin Sıçanda Depresyon-Benzeri ve Anksiyete-Benzeri Davranışa Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Programı Doktora Tezi, Ankara, 2018. Doğal “antisense” transkriptler çoğunlukla protein kodlayan bir “sense” DNA zincirinin karşı zincirinden sentezlenen ve “sense” mRNA’ya tamamlayıcı olup onun ifadesini düzenleyen mRNA molekülleridir. NUDT6, FGF2'nin doğal “antisense” transkriptidir, FGF2 ifadesinin kontrolünde yer almaktadır. FGF2 antidepresan ve anksiyolitiktir, bu nedenle NUDT6’nın afektif davranıştaki rolü araştırılmalıdır. Laboratuvarımızdaki sıçan çalışmalarında, kronik hareketsiz bırakma stresinin prefrontal kortekste (PFK) NUDT6 ifadesini azalttığı gösterilmiştir. Buna dayanarak, bu çalışmada, sıçan PFK’sında NUDT6 ifadesindeki değişikliklerin depresyon- ve anksiyete-benzeri davranışla ilişkisi incelenmiştir. Prelimbik ve infralimbik kortekslerde AAV2 aracılığıyla NUDT6 fazla ifade ettirilmiş ve ifadesi baskılanmıştır. Depresyon-benzeri davranış sükroz tercihi ve zorla yüzdürme; anksiyete-benzeri davranış yükseltilmiş artı labirenti ve aydınlık-karanlık kutu; öğrenme pasif kaçınma testiyle değerlendirilmiştir ve hayvanlar sakrifiye edilerek PFK’daki moleküler değişiklikler incelenmiştir. PFK'da NUDT6 fazla ifadesinin depresojenik ve anksiyojenik olduğu, ancak ifade baskılamasının davranışta önemli bir değişikliğe yol açmadığı gösterilmiştir. Ek olarak, NUDT6 fazla ifadesinin dürtüsellik-benzeri davranışa etkisi olabileceği gözlenmiştir, bu bağlantı ileri çalışmalarla netleştirilmelidir. NUDT6’nın etkilerine aracılık eden mekanizmaların ortaya konması, depresyonun ve anksiyete bozukluklarının patogenezinin daha iyi anlaşılması için büyük önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: NUDT6, FGF2, “antisense”, depresyon, anksiyete Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından THD-2016-11687 proje numarası ile desteklenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentNörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimlertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record