Show simple item record

dc.contributor.advisorGündüz, Tufan
dc.contributor.authorKaracaoğlan, Çiğdem
dc.date.accessioned2018-07-20T12:25:26Z
dc.date.available2018-07-20T12:25:26Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.date.submitted2018-05-22
dc.identifier.citationAhmed, B. O. (2017). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne Göre Musul, Şehrizor ve İmâdiyye. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Alkayış, M. F. (2007). Türkiye Türkçesinde Bitki Adları. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Baytop, A. (2004a). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Adı Geçen Bitkiler, İ. A. Erdoğan (Yay. Haz.), Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları (2. bs.), içinde (ss. 30-33). Ankara: TÜBİTAK. Baytop, A. (2004b). Evliya Çelebi (1611-1682?) Seyahatnamesi’ndeki Türkiye Bitkileri, İ. A. Erdoğan (Yay. Haz.), Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları (2. bs.), içinde (ss. 34-60). Ankara: TÜBİTAK. Baytop, T. (1984). Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi: Geçmişte ve Bugün. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Baytop, T. (1997). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Bilgin, A. (2006). Osmanlı Döneminde İlaç Yapımında Kullanılan Tıbbî Bitkiler. C. Yılmaz ve N. Yılmaz (Yay. Haz.), Osmanlılarda Sağlık 1 içinde (ss. 231-247). İstanbul. Coşkun, M. (2009). Seyahatnâme. İslam Ansiklopedisi, Cilt: 37, içinde (13-16). Çağlıtütüncigil, E. (2013). Türk Süsleme Sanatında Nar: “Form, Köken ve İkonografik Anlamı”. TÜBAR. XXXIII, s. 61). Dankoff, R. (2002). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Işığında Osmanlı Toplum Hayatı. H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca (Yay. Haz.) Türkler, Cilt 10. içinde (ss. 268-291). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Dankoff, R. and Tezcan, S. (2012). An Evliya Çelebi Bibliography, (3rd Ed.). 19.12.2017 tarihinde https://www.academia.edu/4314391/AN_EVLIYA_%C3%87ELEBI_BIBLIOGRAPHY?auto=download adresinden erişildi. Dankoff, R. (2013). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Okuma Sözlüğü (2. bs.). Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Derleme Sözlüğü. (1968). Türk Dil Kurumu Yayınları, Cilt 3. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Devellioğlu, F. (2008). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (25. bs.). A.S. Güneyçal (Yay. Haz.). Ankara: Aydın Kitapevi. Dilek, K. (2009). Seyahatnâme. İslam Ansiklopedisi, Cilt: 37, içinde (11-13). Gökyay, O. Ş. (1973). Türkçede Gezi Kitapları. Türk Dili: Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi. XXVII / 258, ss. 457-467. Gümüşatam, G. (Spring, 2010). Eski Anadolu Türkçesinde Eczacılık Terimleri ve Bu Terimlerin Tıp, Botanik, Zooloji, Madencilik, Kimya Terimleriyle İlişkileri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5 (2), 1033-1087. Gürlek, M. (2011). ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de Geçen Bitki Adları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, s. 123-145. Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. (2005). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (IX. Kitap). Y. Dağlı, S. A. Kahraman, R. Dankoff (Yay. Haz.) Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Evliyâ Çelebi. (2013a). Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. S. A. Kahraman ve Y. Dağlı, (Yay. Haz), (Cilt 1, 1-6. Kitaplar), Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Evliyâ Çelebi. (2013b). Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. S. A. Kahraman (Yay. Haz), (Cilt 2, 7-10. Kitaplar), Ankara: Yapı Kredi Yayınları. Hayati Zade Mustafa Feyzi Efendi. (1978). Yabani Bitkiler Sözlüğü. Cilt I. (H. Tuncer, Çev.). Ankara: Atak Matbaası. İlgürel, M. (1995). Evliya Çelebi: Büyük Türk Seyyahı. İslam Ansiklopedisi, Cilt: 11, içinde (529-533). Kartal, A. (2016). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Geçen Yiyecek Adları Üzerine Bir Dil İncelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Ölker, P. ve Direkçi, B. (2009). Hekim Mehmed Nidâî’nin Manzum Tıp Risâlesi Keyf-i Kitâb-ı Nidâî. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, ss. 295-305. Özön, M. N. (1979). Büyük Osmanlıca - Türkçe Sözlük, İstanbul: İnkılâp ve Aka Basımevi. Redhouse Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Sözlük. (1999). İstanbul: SEV. Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekât, L. ve Leblebici, E. (2000). Tohumlu Bitkiler Sistematiği (6. bs.). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Sheridan, M.D. (2011). Evliyâ Çelebi’nin Seyahatlerinin Haritası Seyyâh-ı Âlem’in Başlıca Durakları. N. Tezcan ve S. Tezcan (Yay. Haz.), Evliyâ Çelebi içinde (s. 131). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tanker, N., Koyuncu, M. ve Coşkun, M. (1998). Farmasötik Botanik (1. bs.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Tanker, N., Koyuncu, M. ve Coşkun, M. (2007). Farmasötik Botanik (3. bs.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Telli, B. (2015). Kenzü’s-Sıhhatü’l-Ebdâniyye Eser-i Mürşîd-i Osmâniyye’de Bitki Adları. Kesit Akademi Dergisi, 1. 09.12.2016 tarihinde http://www.kesitakademi.com/Makaleler/671431295_2%20BURAK%20TELL%C4%B0.pdf adresinden erişildi. Tezcan, N. (2011a). 1814’ten 2011’e Seyahatnâme Araştırmalarının Tarihçesi. N. Tezcan ve S. Tezcan (Yay. Haz.), Evliyâ Çelebi içinde (ss. 78-115). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tezcan, N. (2011b). Seyahatnâme’nin Genel Yapısı Önemli Yazmaları ve Baskıları. N. Tezcan ve S. Tezcan (Yay. Haz.), Evliyâ Çelebi içinde (ss. 116-130). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tezcan, S. (1998). Bir Ziyafet Defteri. Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. İstanbul: Simurg. Tuzlacı, E. (2011). Türkiye Bitkileri Sözlüğü, İstanbul: Alfa. Türemiş, N. Örtü Altı Muz Yetiştiriciliği. http://bahcebitkileri.cu.edu.tr/upload/nturemis/ortualtimuz.pdf adresinden 01.04.2018 tarihinde erişilmiştir. Uzel, İ. (1984). 13 - 18. Yüzyıllar Arasında Anadoluda Ağız ve Dişhastalıkları Tedavisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, I (1-2), 178-190. Yazıcı, H. (2009). Seyahatnâme. İslam Ansiklopedisi, Cilt: 37, içinde (9-11). Yerasimos, M. (2014). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Yemek Kültürü: Yorumlar ve Sistematik Dizin, (2. bs.). İstanbul: Kitap Yayınevi. Yıldırımlı, Ş. (2015). Bitki Sözlüğü. Ankara: Ofset Fotomat Matbaacılık.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4700
dc.description.abstractEvliya Celebi is one of the most significant travel writers of Turkish and World Literature. In his world-renowned work ‘Seyahatname’ (travelogue) in which he narrates about Ottoman and neighbor countries, Evliya Celebi mentions about variety of topics related to places he visited including plants which are substantial parts of nature and human life. Thus, many studies have been conducted on Seyahatname and this work has been evaluated from different aspects. In contrast, the rareness of studies about plants which reports important information related to folkloric, biologic, medical, social and daily life and the boundedness of the contents of existing studies are remarkable. In Seyahatname, the names of the plants are mentioned in variety of geographical locations and described in different characteristics, purpose and context. The aim of this study is to evaluate the plant names systematically under a classification method; to examine and compare the purpose of uses of these plants and how they were used; to reveal the similarities and differences of the areas of usage in today; to compare the plants mentioned in Seyahatname with their Latin equivalents and expedite their identifiability and to form and index including plant names. In accordance with this purpose, ‘Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi’, new edition of the travelogue translated into today’s Turkish language consisting two volumes, is studied as main text; text scanning, substantive examination and text-analysis are used as methods; all the plant names mentioned within entire work are graded and compared by classifying every single one according to their individual contexts. Pre and post of the paragraphs where the plant names are mentioned have been examined carefully and the evaluation of the plants considering their purpose of usage has been done via context and function assessment of plant narrations. For classification method, all data are collected under 5 main categories (Plants For Foodstuff And Health, Plants As Cultural Material, Plants As Natural Environment And Space Factor, Plants As Daily-Life Material And Symbol, Plants For Agriculture And Economy) and 13 sub-categories are formed. In accordance with this classification, forms of daily usage of the plants and their equivalents in today’s language are organized. As a result, 309 plant names are detected, an index is formed, and classified plants are interpreted via the index.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x GİRİŞ 1 Konu, Amaç ve Yöntem 1 Kaynaklar ve Literatür Değerlendirmesi 5 I. BÖLÜM: EVLİYÂ ÇELEBÎ SEYAHATNAME’Sİ VE BİTKİLER 8 1.1. Evliya Çelebi Hayatı ve Eserleri 8 1.1.1. Evliya Çelebi’nin Yol Haritası 12 1.2. Seyahatname ve Tarihî Değeri 26 1.2.1. Seyahatname Üzerine Genel Bilgiler 28 1.3. Seyahatname ve Bitkiler 30 II. BÖLÜM: SEYAHATNAME’DEKİ BİTKİ ADLARI 31 2.1. Gıda Malzemesi ve Sağlık Açısından Bitkiler 31 2.1.1. Beslenme ve Tüketim 31 2.1.2. Sağlık ve Şifa 71 2.2. Kültürel Malzeme Olarak Bitkiler 100 2.2.1. Sanat ve Süsleme Malzemesi 101 2.2.2. Edebî Malzeme Olarak Bitkiler 105 2.2.3. Halk İnanışları ve Bitkiler 108 2.2.4. Mitolojik Malzeme Olarak Bitkiler 111 2.2.5. Dinî Motif Olarak Bitkiler 113 2.3. Doğal Çevre ve Mekân Unsuru Olarak Bitkiler 114 2.3.1. Doğal Çevre ve Ekoloji 114 2.3.2. Mekân ve Yer Adı Olarak Bitkiler 118 2.4. Gündelik Hayat Malzemesi ve Simge Olarak Bitkiler 120 2.4.1. Günlük Araç Gereç Malzemesi Olarak Bitkiler 120 2.4.2. Simgesel Anlamda Bitkilerin Kullanımı 126 2.5. Tarım ve Ekonomik Alanda Bitkiler 127 2.5.1. Ekonomik ve Ticari Faaliyetlerde Bitkiler 127 2.5.2. Tarımsal Faaliyetlerde Bitkiler 128 SONUÇ 129 İNDEKS 134 KAYNAKÇA 161 EKLER 165 EK 1. İngilizce Karşılıklar 165 EK 2. Etik Kurul İzni Muafiyeti Formu 166 EK 3. Orijinallik Raporu 168 EK 4. Turnitin Benzerlik İndeksi 170 ÖZGEÇMİŞ 171tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEvliya çelebitr_TR
dc.subjectSeyahatname
dc.subjectBitkiler
dc.subject17. yüzyıl osmanlı coğrafyası
dc.subjectBitki adları
dc.subjectGünümüz türkçesiyle evliyâ çelebi seyahatnamesi
dc.subjectOsmanlı seyyahları
dc.titleEvliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Yer Alan Bitki Adlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEvliya Çelebi, Türk ve Dünya edebiyatının en önemli seyahatname yazarlarından birisidir. 17. yüzyıl Osmanlı ve komşu ülkeler coğrafyasını anlattığı dünyaca ünlü eseri Seyahatname’de Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerlere ait çok çeşitli konulara değinmiş, eserinde doğa ve insan yaşamının önemli bir parçası olan bitkilere de yer vermiştir. Buna bağlı olarak da Seyahatname üzerine çok sayıda çalışma yapılmış ve eser muhtelif yönlerden incelenmiştir. Buna karşın, Çelebi’nin gezip gördüğü ve haklarında folklorik, biyolojik, tıbbi, sosyal ve gündelik hayatla alakalı önemli bilgiler naklettiği bitkileri konu edinen çalışmaların sayıca azlığı; var olanların da kapsamlarındaki sınırlılık dikkat çekicidir. Konusu, Seyahatname’de birbirinden çok farklı coğrafya, nitelik, içerik, amaç ve bağlamlarda geçen bitki adlarını belirli bir tasnif yöntemi ve sistamatik çerçevesinde incelemek olan bu çalışmada, eserde yer verilen bitkilerin kullanım alanları, hangi amaçla ve nasıl kullanıldıklarını irdelemek ve karşılaştırmak; günümüzdeki kullanım alanlarıyla benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak; Seyahatname’de geçen bitkileri Latince isimleriyle karşılaştırarak tanınırlıklarını kolaylaştırmak ve bitki isimlerinin yer aldığı bir indeks oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda inceleme yöntemi olarak, günümüz Türkçesine çevrilen ve iki ciltten oluşan Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi adlı eser ana metin olarak ele alınmış; yöntem olarak da metin tarama, içerik inceleme ve metin analizi benimsenmiş; tüm eserde geçen bitki adları tek tek bağlamlarına göre tasnif edilerek notlandırılmış ve karşılaştırılmıştır. Bitki adlarının geçtiği paragrafların öncesi ve sonrası dikkatle incelenerek adı geçen bitkinin ne için kullanıldığı; bitkilere ait anlatılar için bağlam ve fonksiyon değerlendirmesi yapılmıştır. Tasnif ve değerlendirme şekli olarak da tüm veriler, beş ana kategori (Gıda Malzemesi ve Sağlık Açısından Bitkiler, Kültürel Malzeme Olarak Bitkiler, Doğal Çevre ve Mekân Unsuru Olarak Bitkiler, Gündelik Hayat Malzemesi ve Simge Olarak Bitkiler, Tarım ve Ekonomik Alanda Bitkiler) altında toplanmış ve bu ana kategorilere bağlı onüç alt kategori oluşturulmuştur. Bu tasnife göre sıralanan bitklerin gündelik hayatta kullanım biçimleri ve günümüzdeki karşılıkları verilmiştir. Sonuçta ise 309 bitki adı tespit edilmiş, bir indeks oluşturulmuş ve bu indeksten hareketle tasniflenen bitkiler yorumlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.contributor.authorID10196633tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record