Show simple item record

dc.contributor.advisorAkalın, Ferda Alev
dc.contributor.authorParlak, Hanife Merva
dc.date.accessioned2018-09-07T12:03:35Z
dc.date.available2018-09-07T12:03:35Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4821
dc.description.abstractDuring the progression of periodontitis, the structure of cementum and saliva alters due to the pathological changes in the environment. The aim of this study was to analyse the nanostructures of cervical cementum and saliva in patients with chronic periodontitis, and to evaluate the effect of saliva on cementum in the cervical region. In this study, patients with chronic periodontitis (n=10) and periodontal healthy individuals (n=8) were included. Single-rooted teeth with indications of extraction were obtained from these individuals. The cervical thirds of the roots were sectioned transversely to obtain 1-mm-thick sections. Whole saliva samples were collected from the same individuals. Small and Wide Angle X-Ray Scattering (SAXS and WAXS) methods were used to analyse the nanostructures of the cementum and saliva. Radius and distance values, WAXS graphics of cementum and three dimensional profiles of nanoparticles were obtained. The radius and distance values of cementum nanoparticles in chronic periodontitis and control group were 360 Å and 1177 Å; 344 Å and 1070 Å, respectively. The radius and distance values of saliva nanoparticles in chronic periodontitis and control group were 424 Å and 1337 Å; 491 Å and 1544 Å, respectively. More severe and more WAXS profile peaks were observed in the control group sample cementum. Similarities were observed between the three-dimensional profiles of the saliva and cementum nanoparticles. According to the results of the present study; (i) cementum nanoparticles in chronic periodontitis were bigger and less intense than those of periodontal health (ii) the nanoparticles in saliva were smaller and more dense in chronic periodontitis than were in periodontal health (iii) samples of control group cementum were more crystalline than the chronic periodontitis group (iv) the similarities of the three dimensional profiles of nanoparticles of cementum and saliva suggest that there may be some interactions between cementum and saliva at nano level.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Periodonsiyum 5 2.1.1. Dişeti 5 2.1.2. Alveol Kemiği 5 2.1.3. Periodontal Ligament 6 2.1.4. Sement 7 2.2. Periodontal Hastalıklar 12 2.2.1. Gingivitis 12 2.2.2. Kronik Periodontitis 12 2.3. Periodontal Rejenerasyon ve Sement 17 2.4. Salya 19 2.5. Küçük ve Geniş Açı X-Işını Saçılması (Small and Wide Angle X-Ray Scattering) (SWAXS) Analizleri 22 2.5.1. SWAXS Yöntemi İle İlgili Temel Bilgiler 26 3. BİREYLER VE YÖNTEM 31 3.1. Klinik Çalışmalar 31 3.1.1. Çalışma Gruplarının Seçimi 31 3.1.2. Çalışma grupları 32 3.2. Klinik Periodontal Ölçümler 32 3.2.1. Periodontal Sondlama Derinliği (PSD) 33 3.2.2. Klinik Ataçman Düzeyi (KAD) 33 3.2.3. Gingival İndeks (Gİ) 34 3.2.4. Sondlamada kanama (SK) 34 3.2.5. Plak İndeksi (Pİ) 35 3.2.6. Diş Taşı İndeksi (DTİ) 35 3.3. Salya Örneklerinin Elde Edilmesi 36 3.4. Diş Çekimleri ve Sement Kesitlerinin Hazırlanması 36 3.5. Laboratuvar Çalışmaları 37 3.5.1. Küçük ve Geniş Açı X-Işını Saçılması (Small and Wide Angle X-Ray Scattering) (SWAXS) Deney Sistemi 37 3.5.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscopy) (SEM) Analizleri 39 3.6. İstatistiksel Analizler 40 4. BULGULAR 41 4.1. Klinik Bulgular 41 4.2.Laboratuvar Bulguları 43 4.2.1. Sement Küçük Açı X-Işını Saçılma Analizi Bulguları (SAXS) 43 4.2.2. Sement Geniş Açı X-Işını Saçılma Analizi Bulguları (WAXS) 49 4.2.3. Sement Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscopy) (SEM) Analiz Bulguları 50 4.2.4. Sement SEM Bulguları ile Sement Nano Profillerin İlişkieri 53 4.2.5. Salya Küçük Açı X-Işını Saçılma Analizi Bulguları 54 5. TARTIŞMA 58 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 68 7. KAYNAKLAR 70 EKLER 78 EK-1. Etik Kurul Onay Belgesi 78tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKronik Periodontitistr_TR
dc.subjectSement
dc.subjectSalya
dc.subjectNanoyapı
dc.subjectSWAXS
dc.titleKronik Periodontitis Hastalarında Kök Sementi ve Salya Nano ve Mikro Yapılarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetPeriodontal hastalığın ilerlemesi sürecinde, sement ve salyanın yapısı çevredeki patolojik değişiklikler nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; kronik periodontitis hastalarında servikal sement ve salya nano yapılarının incelenmesi ve salyanın servikal sement üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmaya; kronik periodontitis hastaları (n=10) ve periodontal açıdan sağlıklı kontrol bireyleri (n=8) dahil edildi. Bireylerden çekim endikasyonu olan tek köklü dişler elde edildi. Sement örnekleri, dişlerin servikal bölgelerinden 1 mm’lik horizontal kesitler alınarak elde edildi. Aynı bireylerden uyarılmamış total salya örnekleri alındı. Küçük ve Geniş Açılı X-Işını Saçılma Analizleri (SAXS ve WAXS) ile servikal sement ve salya nano yapıları incelendi. Nano oluşumların yarıçap ve uzaklık değerleri, sement WAXS grafikleri ve üç boyutlu profil geometrileri elde edildi. Kronik periodontitiste servikal sement nano parçacıklarının yarıçap ve uzaklık median değerleri sırasıyla 360 Å ve 1177 Å; kontrol grubunda ise 344 Å ve 1070 Å olarak bulunmuştur. Kronik periodontitis grubunda salya nano parçacıklarının yarıçap ve uzaklık median değerleri sırasıyla 424 Å ve 1337 Å; kontrol grubunda ise 491 Å ve 1544 Å’dur. Kontrol grubu sement örneklerinde daha şiddetli ve daha fazla sayıda WAXS profili pikleri gözlenmiştir. Salya nano parçacıklarının üç boyutlu profilleri ile sement nano parçacıklarının üç boyutlu profil geometrileri arasında benzerlikler gözlenmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına göre; (i) kronik periodontitis grubunda sement nano parçacıkları kontrol grubuna göre daha büyük ve seyrektir (ii) salyadaki nano parçacıklar kronik periodontitis grubunda kontrol grubundan daha küçük ve yoğundur (iii) kontrol grubu sement örnekleri kronik periodontitis grubuna göre daha kristal yapıdadır (iv) salya ve sement nano oluşumlarının üç boyutlu profil geometrilerinin benzerlikleri sement ve salya arasında nano ölçekte bir etkileşim olabileceğini düşündürmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentPeriodontolojitr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record