Show simple item record

dc.contributor.advisorDirik, Ramazan Kadir
dc.contributor.authorKahraman, Burcu
dc.date.accessioned2018-09-13T06:43:18Z
dc.date.available2018-09-13T06:43:18Z
dc.date.issued2018-03
dc.date.submitted2018-02-14
dc.identifier.citationKahraman, B., 2018. Mihalıççık ve Sivrihisar (Eskişehir, Türkiye) Arasında Kalan Bölgenin Neojen Yapısal Evrimi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 157 s.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4845
dc.description.abstractDuring the post-Cretaceus evolution of Tethys Ocean, Central Anatolia Basins showing intense deformations in Central Anatolia Region have been experienced different tectono-stratigraphic evolutions as a result of the collision of Pontide and Anatolide-Tauride blocks. These basins are also the best examples showing spatial and temporal deformation varieties of the neotectonic regime effects in Anatolia. Study area located in the Sivrihisar Neogene Basin, is represented with the Mesozoic basement rocks of Tavşanlı Zone and the Neogene fluvial sedimentary units lying uncomformably on top. During the deposition of Neogene units, climatic changes and effects of the tectonism caused to the mostly successional and sometimes transitional deposition of clastics, carbonates and evaporitic units. In the beginning of its evolution, the study area was an inter-mountain basin due to the collision of the Anatolide- Tauride and Pontide blocks. Because it is located between the North Anatolian Fault System and İnönü-Eskişehir Fault System, tectonism has been controlling the evolution of the study area. When the field investigations, paleo-stress analyzes and earthquake analyzes are evaluated together, it can be stated that the study area is under the influence of three different tectonic regimes in the neotectonic period. These are the nearly N-S extensional regime affecting the Miocene-Pliocene interval of the region, and the transgressional regime effective from the Pliocene, and the transpressional regime which is active today. Considering the earthquakes that are effective in the region, it may be seen that the region continues its seismic activity nowadays.tr_TR
dc.description.sponsorshipHacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 014 D02 602 007-522 numaralı projesi tarafından desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsETİK ÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜR v İÇİNDEKİLER vii ÇİZELGELER ix ŞEKİLLER x SİMGELER VE KISALTMALAR xix 1. GİRİŞ 1 1.1. Çalışma Alanı 1 1.2. Bölgesel Jeoloji 4 1.3. Önceki Çalışmalar 6 1.4. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 8 1.5. Çalışma Yöntemleri 10 1.5.1. Arazi çalışmaları 10 1.5.2. Laboratuvar çalışmaları 11 1.5.3. Büro çalışmaları 12 2. BÖLGEDEKİ KAYAÇ BİRİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ 13 2.1. Temel Kayaçlar 17 2.1.1. Karkın Formasyonu 17 2.1.2. Zeyköy Formasyonu 17 2.1.3. Tavşanlı Zonu Metamorfikleri 18 2.1.4. Ofiyolitik Kayaçlar 21 2.1.5. Granitoyidler 21 2.1.6. Mamuca Formasyonu 22 2.2.1. Sakarya Formasyonu 23 2.2.1.1. Kumtaşı, Çakıltaşı Fasiyesi (Skk) 24 2.2.1.2. Volkanikler (Svb) 26 2.2.1.3. Jips Ara Katkılı Silisifiye Dolomitik Kireçtaşı Fasiyesi (Sdk-Sj) 27 2.2.2. Porsuk Formasyonu 28 2.2.2.1. Kırmızı Renkli Kumtaşı, Çakıltaşı Fasiyesi (Np1) 29 2.2.2.2. Yeşil Renkli Marn Kiltaşı Fasiyesi (Np2) 29 2.2.2.3. Killi Kireçtaşı Fasiyesi (Np3) 30 2.2.2.4. Jips Arakatkılı Kiltaşı Marn Fasiyesi (Np4) 30 2.2.3. Güncel Çökeller 31 2.2.3.1. Traverten 31 2.2.3.2. Eski Alüvyon (Qa1) 32 2.2.3.3. Güncel Alüvyon (Qa2) 32 2.2.4. Ölçülü Stratigrafik Kesit Çalışmaları (ÖSKlar) 33 2.2.4.1. Kızılbel Ölçülü Stratigrafi Kesiti (ÖSK1) 33 2.2.4.2. Hamitağa Ölçülü Stratigrafi Kesiti (ÖSK 2) 35 2.2.4.3. Sazak Ölçülü Stratigrafi Kesiti (ÖSK3) 37 3. BÖLGENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ……………………………………………39 3.1. Faylar ve Paleo-Gerilme Analizleri……………………………………………39 3.1.1. Eğim Atımlı Faylar…………………………………………………………….43 3.1.1.1. Sarıkavak Fayı………………………………………………………………43 3.1.1.2. Karkın Fayı…………………………………………………………………..45 3.1.1.3. Zeyköy Fayı…………………………………………………………………46 3.1.1.4. Yaylaköy Fayı……………………………………………………………….46 3.1.1.5. Yunus Emre Fayı (Lokasyon-1)…………………………………………..48 3.1.1.6. Lokasyon 2…………………………………………………………………..60 3.1.1.7. Lokasyon-3………………………………………………………………….61 3.1.1.8. Lokasyon-4………………………………………………………………….62 3.1.1.9. Lokasyon-5………………………………………………………………….64 3.1.1.10. Lokasyon-6………………………………………………………………..66 3.1.1.11. Lokasyon 7…………………………………………………………..……67 3.1.2. Doğrultu Atımlı Faylar…………………………………………………..…...68 3.1.2.1. Lokasyon-8………………………………………………………………….68 3.1.2.2. Lokasyon-9………………………………………………………………….71 3.1.2.3. Lokasyon-10………………………………………………………………..74 3.1.2.4. Lokasyon-11………………………………………………………………..74 3.1.2.5. Lokasyon-12………………………………………………………………..78 3.1.2.6. Lokasyon-13………………………………………………………………..81 3.1.2.7. Lokasyon-14………………………………………………………………..83 3.1.2.9. Lokasyon-15………………………………………………………………..84 3.1.2.10. Lokasyon-16………………………………………………………………85 3.1.3. Olası Faylar……………………………………………………………………90 3.1.3.1. Kertek Fayı………………………………………………………………….90 3.1.3.2. Kayı Fayı…………………………………………………………………….92 3.2. Eklemler………………………………………………………………………….94 3.2.1. Traverten………………………………………………………………………94 3.2.2. Klastik Dayk……………………………………………………………………96 3.3. Kıvrımlar………………………………………………………………………….98 4. BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ…………………………………………………….100 5. HAVZANIN NEOTEKTONİK GELİŞİMİ…………………………………………..105 6. TARTIŞMA VE SONUÇLAR………………………………………………………110 KAYNAKLAR…………………………………………………………………………..115 EKLER ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsivrihisar
dc.subjectmihalıççık
dc.subjectinönü-eskişehir fay sistemi
dc.subjectneojen
dc.subjectneotektonik
dc.titleMihalıççık ve Sivrihisar (Eskişehir, Türkiye) Arasında Kalan Bölgenin Neojen Yapısal Evrimitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKretase sonrası dönemde Tetis Okyanusu’nun evrimi sürecinde, Pontid ve Anatolid-Torid bloklarının çarpışmasının sonucunda, Orta Anadolu Bölgesi’nde yoğun deformasyonlar gösteren Orta Anadolu havzaları, birbirinden farklı tektono-stratigrafik evrim geçirmişlerdir. Anadolu’da neotektonik rejimin etkilerinin zamansal ve mekânsal olarak gösterdiği deformasyon farklılıklarının en iyi izlendiği alanlar da bu havzalardır. Sivrihisar Neojen Havzası içerisinde yer alan çalışma alanı, Tavşanlı Zonu’na ait Mesozoyik yaşlı temel kayaçlar ile bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Neojen yaşlı gölsel ağırlıklı sedimanter birimlerle temsil edilmektedir. Neojen birimlerinin depolanma süreçleri boyunca, iklimsel değişimlerle birlikte tektonizmanın da etkisi ile klastik, karbonat ve evaporit ağırlıklı birimlerin tekrarlı ve zaman zaman da birbirleriyle geçişli olarak depolanmasına neden olmuştur. Başlangıçta Anatolid-Torid ve Pontid bloklarının çarpışması sonrası dağ arası havza olarak gelişimine başlayan çalışma alanı, Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve İnönü-Eskişehir Fay Sistemi gibi iki önemli fay sisteminin arasında yer alan jeolojik konumu dolayısıyla daha sonrasında fay kontrollü olarak gelişimini sürdürmüştür. Yapılan arazi gözlemleri, paleo-gerilme analizleri ve deprem çözümlemeleri birlikte değerlendirildiğinde çalışma alanının neotektonik dönemde üç farklı tektonik rejimin etkisi altında kaldığı söylenebilmektedir. Bunlar, bölgeyi Miyosen-Pliyosen aralığında etkileyen yaklaşık K-G açılma rejimi, Pliyosen’den itibaren etkili olan transtansiyonel ve günümüzde etkin olan transpresyonel rejimdir. Bölgede etkili olan depremler düşünüldüğünde ise bölgenin günümüzde sismik aktivitesini sürdürdüğü görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID107996tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record