Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkyılmaz, Çetin
dc.contributor.authorSabancı, Celal
dc.date.accessioned2018-10-01T07:14:09Z
dc.date.available2018-10-01T07:14:09Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-13
dc.identifier.citationAPA Altıncı Baskıtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5032
dc.description.abstractDeath is a subject which has often been dwelled on both in the fields of science, art and philosophy since the day when mankind has existed. This issue has provided production in many different areas, people have tried to understand this unknown, and have tried to offer prescriptions for life by thinking about death. Because what man is predominant is not death but life. Religious, ethical and philosophical sermons have tried to explain people's concerns about life and death. Life and death belong to each other, and when life begins, the person also begins to contact with death. As a consequence of this connection, man is always in search of a meaning towards death. In this study, death was dealt with because of the implications that Hegel, Heidegger and Levinas reflected in their philosophy. The conception of death of all three philosophers is different from each other. It also plays a decisive role in their understanding of subject. The aim of this work is to show how the subject of death is handled by these philosophers by focusing on the perceptions of Hegel, Heidegger and Levinas on death. For this purpose, in the first part of this work, Hegel's conception of death was examined in his early texts and Phenomenology of Spirit. Thus, it has been shown that what kind of role the individual has as a subject of death. In the second part, Heidegger's concept of death in Being and Time was studied. In the context of Heidegger's conception of death, Dasein's authentic existence is addressed. The role which Heidegger cast to subject of death is revealed within the frame of the idea of this authentic existence. In the third part of our study Levinas' conception of death was studied. In the context of his criticism of Western metaphysics, the role of subject in Levinas' concept of death was emphasized through his thoughts centering on the death of others. This study assert that Hegel’s, Heidegger’s and Levinas’ thoughts on death has a constitutive role on the subject of death.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ............................................................................................... i BİLDİRİM ............................................................................................................ ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI .................................. iii ETİK BEYAN ..................................................................................................... iv TEŞEKKÜR ........................................................................................................ v ÖZET ................................................................................................................. vi ABSTRACT ..................................................................................................... viii İÇİNDEKİLER ..................................................................................................... x GİRİŞ .................................................................................................................. 1 1. BÖLÜM: HEGEL’İN ÖZNELERARASI ÖLÜM KAVRAYIŞI ........................ 8 1.1. HEGEL’İN ERKEN DÖNEM YAPITLARINDA ÖLÜM DÜŞÜNCESİ ..... 9 1.2. TİNİN FENOMENOLOJİSİ’NDE ÖZBİLİNCİN TEMEL BELİRLENİMİ OLARAK ÖLÜM ............................................................................................ 14 1.2.1. Zorunlu Uğrak: Bilinç .................................................................. 15 1.2.1.1. Duyusal Kesinlik ..................................................................... 17 1.2.1.2. Algı ......................................................................................... 18 1.2.1.3. Anlama Yetisi .......................................................................... 21 1.2.2. Fenomenolojide Olumsuzluk Olarak Ölüm Kavramı ................ 25 1.2.2.1. Özbilinç, İstek, Doyum ............................................................ 26 1.2.2.2. Tanınma Uğruna Mücadele .................................................... 30 1.2.2.3. Köle ve Efendi Diyalektiği ....................................................... 33 1.2.3. Fenomenoloji’de Özne ve Onun Diğer Öznelerle İlişkiselliği Dolayısıyla Ölümün Sosyal Karakteri ..................................................... 37 2. BÖLÜM: HEIDEGGER: VARLIĞIN UNUTULMUŞLUĞUNDAN ÖLÜMÜN KURUCU UFKUNA .......................................................................................... 48 2.1. VARLIĞIN ANLAMI ................................................................................ 49 2. 2. HEİDEGGER’İN YÖNTEMİ ................................................................... 53 2.3. DASEIN .................................................................................................. 57 2.3.1. Dünya İçinde Varolma [In-der-Welt-Sein] ..................................... 59 2.3.2. Dünyanın Dünyasallığı ................................................................... 61 xi 2.3.3. Dasein’ın Mekânsallığı ................................................................... 64 2.3.4. Birlikte-olma ve Herkes .................................................................. 65 2.3.5. Dasein ve Düşkünlük ..................................................................... 68 2.3.6. Kaygı Olarak Dasein ....................................................................... 71 2.4. HEİDEGGER’İN VARLIK VE ZAMAN’DAKİ ÖLÜM KAVRAYIŞI ....... 77 2.4.1. Ölüme Yönelik Varlık ................................................................... 79 2.4.2. Bir İmkân Olarak Ölüm ................................................................ 81 2.4.3. Dasein’ın Hergünkülüğü ve Ölüme Yönelik Varlık .................... 82 2.5. OTANTİK OLMANIN İZİNİ SÜRMEK: İVAN İLYİÇ’İN ÖLÜMÜ VE İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ KURAMI .......................................................... 89 2.5.1. Vicdanın Çağrısı ve Otantik Olma İmkânı .................................. 95 3. BÖLÜM: LEVINAS: ÖLÜMÜN “BAŞKA” YÜZÜ ......................................... 98 3.1. SONSUZ FİKRİ VE ÖZNELLİK TASARIMI ......................................... 99 3.1.1. Başkası ....................................................................................... 101 3.1.2. Il y a ............................................................................................ 105 3.1.3. Hipostaz ..................................................................................... 106 3.1.4. Yalnızlık ...................................................................................... 107 3.2. LEVİNAS FELSEFESİNDE ÖLÜM .................................................... 109 3.2.1. Öznenin Ölüm Karşısında Edilginliği ....................................... 110 3.2.2. Ölümün Bilinemezliği ve Geleceğe Ait Oluşu ......................... 112 3.2.3. Başkasının Ölümü ..................................................................... 114 SONUÇ ........................................................................................................... 123 KAYNAKÇA ................................................................................................... 136 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU ....................................................................... 142 EK 2. TEZ ÇALIŞMASI ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU ................... 143tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecthegel
dc.subjectheidegger
dc.subjectlevinas
dc.subjectölüm
dc.subjectdasein
dc.subjecttin
dc.subjectbaşkası
dc.titleHegel, Heidegger ve Levinas'ta Ölümün Kurucu Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖlüm insanoğlunun varolageldiği günden bu yana hem bilim alanlarında, hem sanatta hem de felsefede sıkça üzerinde durulan bir meseledir. Bu mesele çok farklı alanlarda üretim yapılmasını sağlamış, insanlar hem bu bilinemezi anlamak için gayret etmiş hem de ölüm üzerine düşünmek suretiyle yaşama dair reçeteler sunmaya çalışmışlardır. Çünkü insanın hâkim olduğu şey ölüm değil yaşamdır. Dini, ahlaki ve felsefi vaazlar, insanların geçmiş, şimdi ve gelecek hakkındaki kaygılarını ölümlü olmaları dolayısıyla, yaşadıkları yaşama bağlayarak açıklamaya çalışmışlardır. Ölüm ve yaşam birbirine aittir ve yaşam başladığında insanın ölümle irtibatı da başlamış olur. Bu irtibat insanın hep ölüme dair bir anlam arayışına doğru hareket etmesiyle sonuçlanır. Bu çalışmada ölüm Hegel, Heidegger ve Levinas felsefelerinde karşılık bulduğu anlamlar dolayımıyla ele alınmıştır. Her üç filozofun ölüm kavrayışları birbirinden farklılık arz etmektedir. Ayrıca bu durum onların özne tasarımlarında da belirleyici bir rol oynar. Bu çalışmanın amacı Hegel, Heidegger ve Levinas’ın ölüm kavrayışlarına odaklanmak suretiyle, ölümün öznesinin bu filozoflarda nasıl ele alındığının göstermektir. Bu amaçla bu çalışmanın birinci bölümünde Hegel’in ölüm kavrayışı onun bazı erken dönem metinleri ve Tinin Fenomenolojisi özelinde ele alınmış olup, bireyin ölümün öznesi olarak nasıl bir rolü olduğu gösterilmiştir. İkinci bölümde Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı eserindeki ölüm kavrayışı üzerinde çalışılmıştır. Heidegger’in ölüm kavrayışı bağlamında Dasein’ın otantik varlığı ele alınmıştır. Bu otantik varlık kavrayışı çerçevesinde Heidegger’in ölümün öznesine biçtiği rol ortaya konmuştur. Çalışmamızın üçüncü bölümünde Levinas’ın ölüm kavrayışı üzerinde çalışılmıştır. Levinas’ın Batı metafiziğine yönelik eleştirileri çerçevesinde başkasının ölümünü merkeze alan düşünceleri aracılığıyla, onun ölüm kavrayışı dâhilinde öznenin rolü üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada Hegel, Heidegger ve Levinas’ta ölümün öznesi üzerinde kurucu bir rolü olduğu ileri sürülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.contributor.authorID123573tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record