Show simple item record

dc.contributor.advisorCanbolat, Ferhat
dc.contributor.authorKorkmaz, Savaş
dc.date.accessioned2018-10-02T10:35:46Z
dc.date.available2018-10-02T10:35:46Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.citationAKÇAAL, Mehmet. Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt XVIII, s.49-69, Y. 2014. AKKAN, Çiğdem. Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerinde Rekabet Etmeme Yükümlülüğü, Rekabet Dergisi, No:15, s.3-58, Nisan 2014. AKKAYAN YILDIRIM, Ayça. Cezai Şartın İşlevi, Türk ve Amerikan Hukukları Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXI, S.1-2, s.357-414, 2003. AKINTÜRK, Turgut. Şart Ve Mükellefiyet Kavramları Üzerinde Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 27, S.3, s.219-247,1970. ALTAŞ, Hüseyin. Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 1998. ALTAŞ, Hüseyin. Munzam Zararda İspat Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 50 S.1, s.121-129, 2001. ANIK, Gülgün. Borçlunun Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme, TBB Dergisi, Sayı 59, s.214-236, 2005. ARKAN, Azra. Cezai Şart, İstanbul Barosu Dergisi, s.77-103, S.1-2-3, 1997. ARSEBÜK, Ahmet Esat. Borçlar Hukuku, C.I-III, 3. Bası, Ankara 1950. ATAMER, Yeşim. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. 2.Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul 2001. AVCI, Ali. Eser (İstisna) Sözleşmesinde Şekil Ve Bağlanan Sonuçlar, TAAD, Y:6, S:21, s.285-335, Nisan 2015. AYAN, Mehmet. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2016. AYDEMİR, Efrail. Yorum ve Çözümleriyle Aşkın Zarar, Sözleşmenin Uyarlanması, Ceza Koşulu, Seçkin Yayıncılık, Ankara Aralık 2013. BALKAYA, Tuğba. Nişanlılık Hukuku Ve Nişanlılıktaki Tazminat Davaları, İstanbul 2005. BELL, Matthew/MANLY, Richard. Liquidated Damages and The Doctrine of Penalties Rethinking The War on Terrorem, The International Construction Law Review, Part 4, October 2012. BERKİ, Osman Fazıl. Pey Akçesi, Rücu Tazminatı ve Cezai Şart, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt XVII, S.5, 279 vd. 1943. BİLGE, Necip. Cezai Şart, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1957. BİLİR, Dilek. Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2010. BİRSEN, Kemalettin. Borçlar Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 1967. BUZ, Vedat. Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005. BUZ ,Vedat. Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin Yayınları 2014. CANSEL, Erol/ÖZEL, Çağlar. Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Özel Sayı Vol 8, s.713-734, Ocak 2014. ÇINAR, Ömer. Türk Borçlar Kanunu Ve Alman Medenî Kanununa Göre Cezaî Şartın İndirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Y: 8, S.16, s.91-115, Güz 2009. ÇOLAK, Haluk/ALTUN, Uğurtan. Bir Yaptırım Türü Olarak Para Cezalarının Teori ve Uygulamadaki Analizi, TBB Dergisi, S. 69, s.241-338, Ankara 2007. DEMİRBAŞ, Harun. Yenilik Doğuran Haklar, Vedat Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2007. DOĞAN, Beşir Fatih. TEİAŞ’ın Uyguladığı Cezai Şartların Hukuka Uygunluğu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt IV, S.1, s.61-84, 2013. DOĞAN, Gülmelahat. Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü, 2014/4 s.387-413, Ankara Barosu Dergisi, 2014. EKİNCİ, Hüseyin. Özel Hukuk Sözleşmelerinde Ceza Koşulu Doktrin ve Uygulama, Seçkin Yayınları, Mart 2015. EREN, Fikret. Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1996 (İnşaat). EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017. EREN, Fikret. Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No.361, Sevinç Matbaası, 1975, Ankara (Uygun İlliyet). FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, 2. Bası, İstanbul 1977. GOETZ, Charles/SCOTT, Robert. Liquidated Damages, Penalties and The Just Compensation Principle: Some Notes on an Enforcement Model and a Theory of Efficient Breach’,Colombia Law Review, Vol.77, No.4 1977 GÜLSEVEN, Hilal. Cezai Şartın İndirilmesi, 1. Baskı, İstanbul 2015. GÜNAY, Cevdet İlhan. Cezai Şart(BK m.158-161), Turhan Kitabevi, Ankara 2002. GÜNDAY, Metin. İdare Hukuku, 11.Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2017. HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017. HELVACI, Mehmet. Ticari İşletme Hukuku, Dördüncü Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015. İMREGÜN, Oğuz. Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 1. Baskı, Yasa Yayınları, İstanbul, 1989. İNAN, Ali Naim/YÜCEL, Özge. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Seçkin, Yayıncılık, Ankara 2014. İŞGÜZAR, Hasan. Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989. İZMİRLİ, Mustafa Kağan. Cezai Şart, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Bilim Dalı, Ankara 2010. KAPANCI, Berk. Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013. KAPLAN, İbrahim. İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2013. KARAHASAN, M.Reşit. Para Borçlarında Cezai Şart, İstanbul barosu Dergisi Medeni Kanunun 40. Yılı Özel Sayısı, s.469-494, 1966. KARATAŞ, İzzet. Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Sözkesen Yayınları 2004. KARAYALÇIN, Yaşar. Ticaret Hukuku Dersleri, C. I, Giriş-Ticari İşletme, 2. Baskı, Ankara 1960. KAVAK, Yalçın. Borçlar Hukukunda Yazılı Şekil, 1. Baskı, İstanbul 2015. KAYAK, Sevgi. Roma Hukukunda Cezai Şart; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, S.1, s.237-258, 2006. KAYIKÇI, Mehmet Suat. Akaryakıt Bayiilik Sözleşmelerinde Asgari Satış Taahhütleri ve Cezai Şart, LBF Partners. (Akaryakıt) KAYIKÇI, Mehmet Suat. Petrol Piyasası Hukuku, 12 Levha Yayınları, Şubat 2015. (Petrol) KAZMAZ, Büşra. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. Maddesi Uyarınca Sözleşmenin İfa Yerinin Tespiti, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, s.1935-1950, 2014. KILIÇOĞLU, Ahmet Mithat. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2017. KIRKBEŞOĞLU, Nagehan. Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, Vedat Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2011. KOCAAĞA, Köksal. İnşaat Sözleşmesinde İşi Zamanında Teslim Etmeyen Yüklenicinin Ödemesi Kararlaştırılan Meblağ Cezai Şart Mı Yoksa Götürü Tazminat Mıdır? TBB Dergisi, S. 74, s.149-157, 2008. (Götürü Tazminat) KOCAAĞA, Köksal. Türk Özel Hukukunda Cezai Şart, Yetkin Yayınları, Ankara 2003. KOCAAĞA, Köksal. İnşaat Sözleşmesi, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2014. (İnşaat) KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, 7. baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul 2017. KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz. Objektif sorumluluğun Genel Teorisi Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s.175-305, Ankara 1978. KUNTER, Nurullah : Ödendikten Sonra Azaltılabilmeleri Bakımından Cezai Şart, Adliye Ceridesi 1940. NOMER, Haluk. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 15. Bası, Eylül 2017. OLUWADAMİLOLA, Odetola. Penalties and Liquidated Damages in a Changing World: Rethinking the Common Law Position’, Afe Babalola University: Journal of Sustainable Development Law and Policy, Vol. 6:1 2015. OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, 16. Baskı, İstanbul 2018. OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar 23. Baskı, Vedat Kitabevi, İstanbul 2017. OZANOĞLU, Hasan Seçkin. İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya eklenen Ceza koşulu Kayıtları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1-2, s.60-118, Haziran-Aralık 1999. ÖZ, Turgut. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin İlgili Hükümleri İle Birlikte, İstanbul 1989. ÖZEL, Çağlar. Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri, Sosyo-Ekonomi Dergisi, S.1, s.153-167, Ocak-Haziran 2006. ÖZMEN, Adem. Borçlar Hukukunda Cezai Şartın İndirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011. ÖZTAN, Fırat. Kıymetli Evrak Hukuku, 20. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2016. PARLAK BÖRÜ, Şafak. Götürü Tazminat Kavramına Bir Bakış, TBB Dergisi, s.197-228, 2017. PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet. Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara 2017. REİSOĞLU, Safa. Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014. REİSOĞLU, Seza. Banka Uygulamaları Açısından Yeni Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşulları ve Eleştirisi, Bankacılar Dergisi, S. 77, s.108-117, 2011. SARI, Suat. Götürü Tazminat Kavramı Üzerine, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Medeni Hukukta Önemli Gelişmeler Ve Güncel Sorunlar Sempozyumu, 12 Levha Yayınları 2011. SAYMEN, Ferit H. Borçlar Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, Cilt I, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası 1950. SAYMEN Ferit H./ELBİR Kemal. Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, İstanbul 1966. SELİÇİ, Özer. Borçlar Kanuna Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1977. SEROZAN, Rona. Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975. ŞAHİN, Turan. Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2012. ŞENGÜL, Mehmet. Seçimlik Borçlara İlişkin Temel Özellikler Ve Seçimlik Borçların İfası, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, S. 3–4, s.207-248, 2011. ŞEREMET, Melis. İnşaat sözleşmeleri ve “FIDIC”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 80, S. 4, s.1549-1562, 2006. TAMER, Ahmet. Tacirler Bakımından Cezai Şart (Ceza Koşulu), TAAD, Y:4 S:14, s.731-770, Temmuz 2013. TEKİNAY, S.Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993. TUNÇOMAĞ, Kenan. Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul 1963. ÜLGEN, Hüseyin. Ticari İşletme Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık 2006. WUYTS, Filip. Penalty Clauses and Liquidated Damages, Encyclopedia of Law and Economics, V.III, The Regulation of Contracts, Cheltenham-UK 2000. YAĞCIOĞLU, Burcu. Bağlanma Parası, Cayma Parası, Bunların Ceza Koşuluyla Benzerlikleri, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C.19 s. 1207-1270, Özel Sayı 2017. YELMEN, Adem. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Şartları, 1. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014. YILDIRIM, Uğur. Cezai Şart, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010. YILDIRIM, Abdülkerim. Türk Borçlar Hukuku, 5. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara 2016. YILDIZ, Selim/YILDIZ, Seren Öztürk/YILDIZ, Tuba Enes. Akaryakıt ve LPG Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara 2011. YILMAZ, Ejder. İfa Yeri Mahkemesinin Yetkisi (Yargıtay’ın Bir Kararı Münasebetiyle) Prof. Dr. Faruk Erem Armağanı, TBB Yayını, s.963-979, Ankara 1999.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5141
dc.description.abstractThe law maker has regulated penalty clause as a warrant like pledge and bailment to strengthen the claim. As a kind of the penalty clause, cumulative penalty is a means of pressure on the debitor who didn’t deliver the debt on the decided place and time. According to the cumulative penalty regulated in TCO c.179/2, claimant can demand the fullfilment of the primary obligation and also the penalty. The penalty clause regulated in TCO c.179/2 can be claimable on condition that the violation decided in the main contract has been actualised, the claimant didn’t expressly waive the right to claim the debt and the claimant has stated to reserve the right to demand penalty clause while accepting the fulfillment. The claimant can demand the cumulative penalty even if there is no loss. Reduction from the illicit cumulative penalty is claimable. The claimant who suffered a loss more than the penalty, can demand compensation for such loss. In practice, cumulative penalty clauses are regulated in the contracts, frequently. Cumulative penalty clauses are regulated to ensure the delivery on time in the construction contracts, to assure the minimum sale commitment in the fuel vender contracts, to secure the system from damages and to make sure that the debts are fulfilled properly in the system use contractstr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY İ BİLDİRİM İİ ETİK BEYAN İİİ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İV TEŞEKKÜR V ÖZET Vİ ABSTRACT Vİİ İÇİNDEKİLER Vİİİ KISALTMALAR XİV GİRİŞ 1 1. BÖLÜM GENEL OLARAK İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU 1.1. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU KAVRAMI, UNSURLARI VE ŞEKLİ 4 1.1.1. Ceza Koşulu ve İfaya Eklenen Ceza Koşulu Kavramı 4 1.1.1.1. Ceza Koşulu Kavramı 4 1.1.1.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Kavramı 5 1.1.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Unsurları 7 1.1.2.1. Geçerli Bir Asıl Borcun Varlığı 7 1.1.2.2. Ceza Koşulu Anlaşması 10 1.1.2.3. Asıl Borçtan Ayrı Bir Edim Kararlaştırılması 14 1.1.2.5. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Karinesi 18 1.2.1. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Hukuki Niteliği 22 1.2.2.1. Borçluyu İfaya Zorlama 25 1.2.2.2. Tazminatın Önceden Belirlenmesi 26 1.2.3.1. Her Türlü Borç İçin Kararlaştırılabilme Özelliği 28 1.2.3.2. Her Türlü Edimin İfaya Eklenen Ceza Koşulu Olarak Kararlaştırılabilme Özelliği 29 1.2.3.3. Fer’i Bir Hak Olma Özelliği 31 1.3.1. Genel Olarak 35 1.3.2. Ceza Koşulunun Diğer Türleri 37 1.3.2.1. Seçimlik Ceza Koşulu 37 1.3.2.2. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu 40 1.3.3. Bir Ceza Kaydının İfaya Eklenen Ceza Koşulu Olduğunun Belirlenmesi 42 1.4. BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 46 1.4.1. Götürü Tazminatla Karşılaştırılması 46 1.4.2. Seçimlik Borç ile Karşılaştırılması 49 1.4.3. Bağlanma Parası ve Cayma Parası ile Karşılaştırma 50 2. BÖLÜM İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN HÜKÜMLERİ 2.1. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN TALEP EDİLEBİLMESİ 52 2.1.1. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN İFASININ TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 52 2.1.1.1. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Muacceliyeti 52 2.1.1.1.1. Asıl Borcun Kararlaştırılan Zamanda veya Yerde İfa Edilememesi 54 2.1.1.1.1.1. İfa Yeri 55 2.1.1.1.1.1.1. Kavram 55 2.1.1.1.1.1.2. Kanuna veya Taraf İradelerine Dayanan İfa Yeri Belirlemeleri 56 2.1.1.1.1.1.3. Kanuna Dayanarak Belirlenen İfa Yerinin Varlığında İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Talep Edilmesi 58 2.1.1.1.1.2. İfa Zamanı 58 2.1.1.1.1.2.1. Kavram 58 2.1.1.1.1.2.2. İfa zamanı ve Vade 60 2.1.1.1.2. Asıl Borcun Kararlaştırılan Yer Veya Zamanda İfa Edilmemesinin Sonuçları 61 2.1.1.2. Alacaklının Hakkından Açıkça Feragat Etmemiş Olması 63 2.1.1.2.1. Genel Olarak 63 2.1.1.2.2. Feragat Beyanı 63 2.1.1.3. Alacaklının İfayı Çekincesiz Kabul Etmemiş Olması 64 2.1.1.3.1. Genel Olarak 64 2.1.1.3.2. Koşulları 66 2.1.1.3.2.1. Asıl Borcun Kararlaştırılan Şekilde İfa Edilmemiş Olması 66 2.1.1.3.2.2. Uygun Olmayan İfanın Alacaklı Tarafından Kabul Edilmiş Olması 66 2.1.1.3.2.3. Cezayı İsteme Hakkının Saklı Tutulmaması 67 2.1.1.3.2.3.2. Beyan Anı 68 2.1.2. CEZA KOŞULUNUN KUSUR VE ZARARLA İLİŞKİSİ 69 2.1.2.1. Ceza Koşulu ve Kusur İlişkisi 69 2.1.2.2. Ceza Koşulu ve Zarar İlişkisi 70 2.1.3. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNU AŞAN ZARARLARIN TALEP EDİLEBİLMESİ 72 2.1.3.1. Genel Olarak 72 2.1.3.2. Aşan Zararın Talep Edilebilmesinin Koşulları 76 2.1.3.2.1. Kusurlu Olma ve Kusurluluğu İspat Etme 76 2.1.3.2.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulunu Aşan Zararın Bulunması 77 2.1.3.2.3.Asıl Borcun İhlali ile Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 78 2.2. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ 78 2.2.1. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ 78 2.2.1.1. Genel Olarak 78 2.2.1.2. Koşulları 81 2.2.1.2.1. Geçerli Ceza Koşulunun Varlığı 81 2.2.1.2.2. Koşulun Muaccel Olması 81 2.2.1.2.3. Koşulun Fahiş Olması 82 2.2.1.2.4. Koşulun İfa Edilmemiş Olması 83 2.2.1.2.5. Borçlunun Talebi 84 2.2.1.3. Tacirler Bakımından İndirim 85 2.2.1.3.1.Tacir Kavramı 85 2.2.1.3.1.1. Gerçek Kişi Tacirler 85 2.2.1.3.1.2. Tüzel Kişi Tacirler 87 2.2.1.3.2.1. Kural 88 2.2.1.3.2.2. Yargıtay Uygulaması 89 2.2.2. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULUNUN SONA ERMESİ 91 2.2.2.1. Bağımsız Bir Borç Olarak Sona Ermesi 91 2.2.2.3. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Uygulanmasının Yasaklandığı Durumlar 93 3. BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU UYGULAMALARI 3.1. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU 95 3.1.1. İnşaat Sözleşmesi’nin Tanımı ve Tarafları 95 3.1.2. İnşaat Sözleşmesi’nin Özellikleri 96 3.1.3. İnşaat Sözleşmesi’nin Unsurları 96 3.1.3.1. İnşa Eseri Meydana Getirme 96 3.1.3.2. Ücret 97 3.1.4. İnşaat Sözleşmesinde Tarafların Borçları 97 3.1.4.1. İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicin Eseri Meydana Getirme ve Zamanında Teslim Borcu 98 3.1.4.1.1. Teslim Borcu 98 3.1.4.1.2. Tarafların Teslim Zamanı Kararlaştırmaması Durumu 98 3.1.5. Yüklenicinin Teslim Borcuna Aykırı Davranmasının Sonuçları ve İfaya Eklenen Ceza Koşulu Kayıtları 99 3.1.5.1. Genel Olarak 99 3.1.5.2. İnşaat Sözleşmelerinde Yer Alan Ceza Kayıtlarının Türünün Belirlenmesi 100 3.1.5.3. Kira Kaybı Tazminatı İfaya Eklenen Ceza Koşulu İlişkisi ve Yargıtay Uygulamaları 101 3.1.5.4. İnşaat Sözleşmelerinde Kararlaştırılan İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Hükümleri 104 3.1.5.4.1. Kusur ve Zararla İlişkisi 104 3.1.5.4.1.1. Kusurla İlişkisi 104 3.1.5.4.1.2. Zararla İlişkisi 105 3.1.5.4.2. Talep Edilmesi İçin Gerekli Şartlar 105 3.1.5.4.2.1. Eserin Sözleşmede Kararlaştırılan İhlal Sebebiyle Teslim Edilememesi 105 3.1.5.4.2.2. İş Sahibinin Hakkından Açıkça Feragat Etmemesi 106 3.1.5.4.2.3. İş Sahibinin İfayı Çekincesiz Kabul Etmemesi 107 3.1.5.4.3. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun İndirilmesi 108 3.1.5.4.4. Aşan Zararların Talep Edilebilmesi 110 3.2. AKARYAKIT BAYİİLİK SÖZLEŞMELERİNDE İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU 111 3.2.1. Akaryakıt Bayilik Sözleşmeleri 111 3.2.1.1. Genel Olarak 111 3.2.1.2. Sözleşmenin Süresi 112 3.2.1.3. Minimum Satış Taahhüdü 113 3.2.2. Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerinde Ceza Koşulu Kararlaştırılması 114 3.2.2.1. Genel Olarak 114 3.2.2.2. Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Ceza Koşulunun Türünün Belirlenmesi 115 3.2.2.3. Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerinde Kararlaştırılan İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Hükümleri 116 3.2.2.3.1. Kusur ve Zararla İlişkisi 116 3.2.2.3.2. Talep Edilebilmesi İçin Gerekli Şartlar 117 3.2.2.3.2.1. Minimum Alım Taahhüdüne Uyulmaması 117 3.2.2.3.2.2. Dağıtıcının Hakkından Açıkça Feragat Etmemesi 117 3.2.2.3.2.3. Dağıtıcının İfayı Çekincesiz Kabul Etmemesi 117 3.2.2.3.3. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun İndirilmesi 119 3.2.2.3.4. Aşan Zararların Talep Edilebilmesi 120 3.3. SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARINDA İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU 121 3.3.1. Sistem Kullanım Anlaşmaları 121 3.3.1.1. Tanımı ve Tarafları 121 3.3.1.2. Hukuki Niteliği 122 3.3.1.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 123 3.3.2. Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alan Ceza Kayıtları 123 3.3.2.1. Genel Olarak 123 3.3.2.2. Sistem Kullanım Anlaşmalarında Yer Alan İhtar Şartı ve Yargıtay Uygulaması 124 3.3.2.3. Sistem Kullanım Anlaşmalarında Kararlaştırılan Ceza Koşulunun Türünün Belirlenmesi 126 3.3.2.4. Sistem Kullanım Anlaşmalarında Kararlaştırılan İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Hükümleri 127 3.3.2.4.1. Kusur ve Zararla İlişkisi 127 3.3.2.4.2.2. TEİAŞ’ın Hakkından Açıkça Feragat Etmemesi 129 3.3.2.4.2.3. TEİAŞ’ın İfayı Çekincesiz Kabul Etmemesi 130 3.3.2.4.3. İfaya Eklenen Ceza Koşulunun İndirilmesi 131 3.3.2.4.4. Aşan Zararların Talep Edilebilmesi 132 KAYNAKÇA 141 EK 1: TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU 149 EK 2: ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU 150tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectceza koşulu
dc.subjectifaya eklenen ceza koşulu
dc.subjectzarar
dc.subjecttazminat
dc.subjectborcun ihlali
dc.titleİfaya Eklenen Ceza Koşulutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKanun koyucu alacağı kuvvetlendirmek ve temin amacıyla rehin, kefalete benzer bir teminat olarak ceza koşulu kurumunu düzenlemiştir. Ceza koşulunun bir türü olan ifaya eklenen ceza koşulu, özellikle borcunu kararlaştırılan zamanda veya yerde teslim etmeyen borçlu üzerinde bir baskı aracı olmaktadır. TBK m. 179/2’de düzenlenen ifaya eklenen ceza koşulu ile alacaklı hem asıl borcun hem de cezanın ifasını talep edebilmektedir. Hükümde yer alan ceza koşulunun talep edilebilmesi için asıl sözleşmede kararlaştırılan borca aykırı davranışın gerçekleşmesi, alacaklının hakkından açıkça feragat etmemiş olması ve ifayı kabul sırasında saklı tutma beyanında bulunmuş olması şarttır. Alacaklı ifaya eklenen ceza koşulunu hiçbir zarara uğramamış olsa dahi talep edebilir. Fahiş miktarda olan ifaya eklenen ceza koşulunun indirilmesinin talep edilebilmesi mümkündür. Ceza miktarından daha fazla bir zarara uğradığı iddiasında olan alacaklı bu zararının tazminini talep edebilir. Uygulamada sıklıkla ifaya eklenen ceza koşulu kayıtlarına yer verilmektedir. İnşaat sözleşmelerinde teslim tarihine uyulmasını sağlamak, akaryakıt bayilik sözleşmelerinde minimum satış taahhüdüne uyulmasını sağlamak, sistem kullanım anlaşmalarında sisteme zarar verilmemesi ve borçların gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ifaya eklenen ceza koşulu kararlaştırılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.contributor.authorID10194682tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record