Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Ali Naci
dc.contributor.authorKarakaya, Tuğçe
dc.date.accessioned2018-10-23T05:56:27Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-26
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5254
dc.description.abstractKarakaya, T., Assessment of Working Life Characteristics, Job Stress and Job Insecurity of Occupational Safety Experts, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Occupational Health Master Thesis, Ankara, 2018. The primary role of occupational safety experts (briefly experts) is maintaining technical services for occupational safety and health. Aim of this study is to evaluate some sociodemographic and working life characteristics and to determine the job stress and job insecurity levels, and to contribute to the studies which would help to improve working conditions of the experts registered in İSG-KATİP data system. This descriptive study was performed with 1769 experts who had been registered in İSG-KATİP as of 18 May 2017. The data were collected in 11 weeks by using a self-reported electronic survey. Job stress and insecurity were assessed by the Swedish Demand-Control-Support Questionnaire and Job Insecurity Questionnaire respectively. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software was used for statistical analyses. Nearly four-fifths of the study group (79.6%) were males. The mean age of the study group was 34.2 ± 7.8 and almost half of them (49.2%) were in 30-39 range. The mean working duration of the participants was 2.6 ± 1.6 years. More than half of the participants (55.7%) held bachelor’s degree. Two-thirds of the study group (64.0%) were working in Joint Health and Safety Units (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi in Turkish, OSGB) and 59.4% had a job contract with indefinite duration. Mean daily working hours was 7.19 ± 2.93. More than one-fifth of the participants (25.9%) were in high job stress group and 24.4% were in low job stress group. Compared to the others, experts working in OSGBs, working as experts in their free times, preferring a different job with same income than working as an occupational safety expert, having difficulty in using authority, or conceiving health problems depending on working conditions had high level of perceived job stress. High quantitative job insecurity and high job stress were found in 16% of the participants, and high qualitative job insecurity level and high job stress level were found in 8%. Regulations on working environment, working conditions, and job insecurity of experts are needed to reduce job stress level and perceived job insecurity. Keywords: Occupational health and safety, occupational safety expert, job stress, job insecurity.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1 Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 1 1.2 Amaç ve Varsayımlar 2 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1 İş Güvenliği Uzmanlığı Kavramı 4 2.2 Türkiye’de İş Güvenliği Uzmanlığı Kavramı 7 2.2.1 İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları 8 2.2.2 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi 10 2.2.3 B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi 10 2.2.4 C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi 11 2.3 İş Güvenliği Uzmanlığında Ülke Örnekleri 11 2.4 İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları 13 2.4.1 İş Güvenliği Uzmanının İş Hukuku Kapsamında İşveren Vekilliği Sıfatı 15 2.5 İş Güvenliği Uzmanının Eğitimi 16 2.6 İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi 18 2.7 İş Güvenliği Uzmanın Çalışma Koşullarına İlişkin Diğer Konular 20 2.8 İş Güvenliği Uzmanlığında Psikososyal Etmenler 21 2.8.1 İş Stresi 21 2.8.2 İş Güvencesizliği 24 3. GEREÇ VE YÖNTEM 27 3.1 Araştırmanın Tipi 27 3.2 Araştırmanın Yeri 27 3.3 Araştırmanın Evreni 27 3.4 Araştırmanın Örneklemi 27 3.5 Araştırmaya Katılan ve Araştırmaya Alınmayan Katılımcı Sayısı ve Niteliği 28 3.6 Araştırmanın Değişkenleri 28 3.6.1 Tanımlayıcı Araştırmanın Değişkenleri 28 3.6.2 Retrospektif Çalışma Deseninde Yürütülen Analitik Çalışmanın Değişkenleri 31 3.7 Araştırmada Kullanılan Tanımlar ve Ölçekler 32 3.8 Veri Kaynakları ve Veri Toplama Tekniği 35 3.8.1 İş Yükü-Kontrol-Destek Ölçeği 36 3.8.2 İş Güvencesizliği Ölçeği 38 3.9 Ön Deneme 38 3.10 Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatistiksel 39 Yöntemler ve Verilerin Analizi 39 3.11 Verilerin gruplandırılması 42 3.12 Araştırmanın İnsan Gücü 42 3.13 Etik Konular ve İzin 42 3.14 Çalışma Süresi, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 42 4. BULGULAR 43 4.1 Araştırmanın Tanımlayıcı Bölümüne İlişkin Bulgular 43 4.1.1 Sosyodemografik Özellikler 43 4.1.2 Çalışma Hayatına İlişkin Özellikler 47 4.1.3 İş Stresi ve İş Güvencesizliğine İlişkin Özellikler 55 4.2 Araştırmanın Retrospektif Çalışma Deseninde Yürütülen Analitik Bölümüne İlişkin Bulgular 57 4.2.1 İsveç İş Yükü-Kontrol-Sosyal Destek Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Değerlendirilmesi 57 4.2.2 Yüksek İş Stresi 87 4.2.3 İş Güvencesizliği 93 4.2.4 Yüksek İş Stresi ve Yüksek İş Güvencesizliği 102 5. TARTIŞMA 108 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 134 7. KAYNAKLAR 137 8. EKLER EK-1: Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Formu EK-2: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurum İzni Resmi Yazısı EK-3: Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Tarihi Araştırmalar Etik Kurulu’nun 18.02.2015 Değerlendirme ve 16969557-410 Sayılı Araştırma Projesi Değerlendirme Raporu EK-4: Tez Çalışması Orijinallik Raporu EK-5: Turnitin Ekran Çıktısı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİş sağlığı ve güvenliğitr_TR
dc.subjectİş güvenliği uzmanı
dc.subjectİş stresi
dc.subjectİş güvencesizliği
dc.titleİş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Yaşamı Özellikleri, İş Stresi ve İş Güvencesizliğinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKarakaya, T., İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Yaşamı Özellikleri, İş Stresi ve İş Güvencesizliğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. İş güvenliği uzmanları (uzmanlar), iş sağlığı ve güvenliği alanında başlıca teknik hizmetlerin sürdürülmesi ile görevlidir. Bu çalışmada, İSG-KATİP Sistemi’nde kayıtlı uzmanların bazı sosyo-demografik ve çalışma koşullarının, iş stresi ve iş güvencesizliği düzeylerinin saptanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacı ile yapılacak çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı çalışma, 18.05.2017 tarihinde İSG-KATİP Sistemi’nde kayıtlı olan 1769 uzman ile 11 haftalık sürede e-anket yöntemiyle yapılmıştır. İsveç İş Yükü-Kontrol-Destek Ölçeği ile İş Güvencesizliği Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) paket istatistik programı ile yapılmıştır. Araştırma grubunun %79,6’sı erkektir. Yaklaşık yarısı (%49,2), 30-39 yaş grubundadır ve yaş ortalaması 34,2 ± 7,8’dir, Ortalama 2,6±1,6 yıl mesleki tecrübeleri vardır, %55,7’si lisans mezunudur. Yaklaşık üçte ikisi (%64,0) Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)’nde çalışmakta, yaklaşık beşte üçü (%59,4) belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmaktadır. Günlük çalışma süreleri ortalama 7,19±2,93 saattir. Katılımcıların %25,9’u yüksek iş stresi, %24,4’ü düşük iş stresi grubundadır. OSGB çalışanlarında, serbest zamanlarında çalışanlarda, başka bir işte çalışma imkânı olsa uzmanlık yerine o işi tercih edenlerde, yetkilerini kullanmada sorun yaşayanlarda, işten kaynaklı sağlık sorunu olduğunu düşünenlerde diğerlerine göre yüksek iş stresi düzeyi saptanmıştır. Araştırma grubunun %16’sında hem yüksek niceliksel iş güvencesizliği hem de yüksek iş stresi, %8’inde hem niteliksel iş güvencesizliği düzeyi hem de yüksek iş stresi düzeyi saptanmıştır. İş güvenliği uzmanlarının çalışma ortamı koşulları, çalışma şartları ve iş güvencesizliğine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler iş stresi düzeylerinin azaltılmasına ve iş güvencesizliği algısının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği uzmanı, iş stresi, iş güvencesizliği.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record