Show simple item record

dc.contributor.advisorGelbal, Selahattin
dc.contributor.authorÖzmen, Eda
dc.date.accessioned2018-10-30T11:40:08Z
dc.date.available2018-10-30T11:40:08Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5276
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine to what extent academic classification is supported by the mathematics literacy performance in PISA 2012 of students from China-Shanghai, Spain and Peru among the participating countries. For this purpose, logistic regression analysis and discriminant analysis were used and the obtained results were compared. In this research, the data sets of 1615 students from China-Shanghai, 7762 students from Spain and 1349 students from Peru in PISA 2012 application were used. Because of including assumptions of the logistic regression analysis, assumptions of discriminant analysis were explored. In all three countries, the assumptions of the normality and homogeneity of variance-covariance matrices couldn’t be verified. However, since relatively large size of the sample still enables the discriminant analysis. At the end of the research, it was seen that the results obtained from logistic regression analysis and discriminant analysis were quite similar for the three countries. In China-Shanghai and Spain, the performance in mathematics is correctly classified beyond the chance according to lower and upper proficiency levels, but in Peru it is not. Furthermore, it was also found that the most effective variables in the classification of individuals according to the proficiency levels were mathematics self-efficacy and mathematics intentions in China-Shanghai; mathematics self-efficacy, mathematics self-concept and instrumental motivation for mathematics in Spain; mathematics self-concept and mathematics self-efficacy in Peru, respectively. Finally, when the explanatory rates of differentiation in proficiency levels by attitudes were examined, it was seen that the rates of China-Shanghai and Spain were very close and relatively higher than those of Peru.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPISA
dc.subjectLojistik Regresyon Analizi
dc.subjectAyırma Analizi
dc.subjectYeterlik Düzeyleri
dc.subjectSınıflama Doğruluğu
dc.titlePısa 2012'de Yer Alan Duyuşsal Özelliklerin Matematik Başarısını Sınıflama Doğruluğunun İncelenmesi: Şangay, İspanya Ve Peru Örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe Investıgatıon Of Classıfıcatıon Accuracy Of Mathematıcs Achıevement By Attıtudes In Pısa 2012: Chına (Shanghaı), Spaın And Perutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, PISA 2012 matematik okuryazarlığı performansları bakımından katılımcı ülkeler arasında başarı sıralaması ilk sırada yer alan Çin-Şangay, ortada olan İspanya ve son sırada yer alan Peru’daki öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin akademik sınıflandırmayı ne derecede desteklediğini belirlemektir. Bunun için lojistik regresyon analizi ve ayırma analizi kullanılıp elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırmada PISA 2012 uygulamasında yer alan Çin-Şangay’da 1615, İspanya’da 7762 ve Peru’da 1349 öğrenciden elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Ayırma analizinin varsayımları, lojistik regresyon analizinin varsayımlarını da kapsadığından sadece ayırma analizinin varsayımları incelenmiştir. Her üç ülkede de normal dağılım ve varyans-kovaryans matrislerinin homojenliği varsayımları sağlanmamıştır. Ancak örneklem sayısının büyüklüğü nedeniyle bu varsayımların ihlali, ayırma analizine engel olmadığından analize devam edilmiştir. Araştırma sonucunda her üç ülke için de ayırma analizi ile lojistik regresyon analizinden elde edilen sonuçların oldukça benzer olduğu görülmüştür. Matematiğe yönelik duyuşsal özellikler, bireyleri alt ve üst yeterlik düzeylerine göre Çin-Şangay ve İspanya’da şansın ötesinde doğru sınıflarken, Peru’da şansın ötesinde doğru sınıflayamamıştır. Ayrıca bireyleri alt ve üst yeterlik düzeylerine göre ayırmada en etkili değişkenler sırasıyla Çin-Şangay’da matematik öz yeterliği ve matematik niyetleri; İspanya’da matematik öz yeterliği, matematik benlik kavramı ve matematiğe yönelik araçsal motivasyon düzeyi; Peru’da matematik benlik kavramı ve matematik öz yeterliği olarak bulunmuştur. Ayrıca yeterlik düzeylerindeki faklılaşmanın duyuşsal özelikler tarafından açıklanma oranları incelendiğinde bu oranların Çin-Şangay ve İspanya’da birbirine oldukça yakın ve Peru’dakine göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10187103tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record