Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Hünkar
dc.contributor.authorAtik, Uğur
dc.date.accessioned2018-10-30T11:51:32Z
dc.date.available2018-10-30T11:51:32Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-31
dc.identifier.citationAtik, U. (2018). Hong Kong ve Türkiye temel dil eğitim programlarının okuma-yazma becerileri açısından karşılaştırılması.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5284
dc.description.abstractThis study aims at investigating formal language education curriculums developed for the basic education in Hong Kong and Turkey in terms of curriculum items within the context of groups responsible with curriculum development and needs analysis studies and reading-writing skills comparatively. In this study, which tries to reveal similarities and differences of two countries’ formal language education curriculums, data have been collected through the document analysis method that gives a chance to compare and analyze written documents by using multiple case study design from qualitative research designs. Formal language education curriculums that has been developed towards basic education, curriculum reports and documents on the formal web sites of Hong Kong Education Bureau and Curriculum Development Council, Turkish language education curriculums, OECD, IEA, EURYDICE, EARGED reports, books and articles related to the research have formed the data set. Through the research, it has been found that studies on continuous and sustainable development, monitoring and evaluation of formal language education curriculums in Hong Kong have been conducted as disciplined processes. However, it has been determined that in Turkey, studies and policies carried out regarding the development of formal language education curriculums have not been continuous nor consistent. It has been found that in formal language education curriculums in Hong Kong, unlike in Turkey, reading and writing skills are approached in details and explained with applied examples at length, and curriculums are built on acquisition and development of writing and reading as skills. Another result is that the content item of formal language education curriculums in Hong Kong is presented in a more extensive, detailed and rich way in comparison with language education curriculums in Turkey. As a result, it is thought that the findings and results obtained about the language education curriculums of Hong Kong that has achieved significant success in international events, where reading skills are evaluated, will help researchers and educators participating in the preparation and application of the curriculum by being an example to the formal language education curriculum used in the basic education level in Turkey.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv İçindekiler v Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini xi Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xii Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 Araştırma Problemi 6 Sayıltılar 7 Sınırlılıklar 7 Tanımlar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 10 Eğitim Programı ve Boyutları 10 Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) 15 Okuma Becerileri 30 Yazma Becerileri 32 Anadili ve İki Dillilik 33 Hong Kong Eğitim Sistemi 35 Temel Okuryazarlık Programı 1, 2 ve 3. Sınıflar [Primary Literacy Curriculum Reading and Writing (PLP-R/W - KS1)] 37 Temel Eğitim Programı Kılavuzu - İlkokul 1-6 (Basic Education Curriculum Guide – Primary 1-6, 2014) 50 İngilizce Dil Eğitim Programı Anahtar Öğrenme Alanı Program Kılavuzu (İlkokul 1- Ortaokul 6) 58 İngilizce Dil Eğitim Programı 1-6. Sınıflar ( English Language Education Curriculum, Primary 1-6, 2004) 60 Türk Eğitim Sistemi 61 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar ) 64 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar ) 65 İlgili Araştırmalar 66 Bölüm 3 Yöntem 71 Veri Toplama Süreci 71 Veri Seti ve Veri Toplama Araçları 72 Verilerin Analizi 73 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 78 Hong Kong ve Türkiye’de Program Geliştirmeden Sorumlu Olan Gruplar 78 Hong Kong ve Türkiye Eğitim Programlarında İhtiyaç Analizine Yönelik Süreçler 89 Hong Kong ve Türkiye Resmi Dil Eğitim Programlarının Geliştirilmesinden Sorumlu Gruplar 95 Hong Kong ve Türkiye Resmi Dil Eğitim Programlarında İhtiyaç Analizine Yönelik Süreçler 100 Hong Kong ve Türkiye Resmi Dil Eğitim Programlarında Okuma Yazma Becerilerine Yönelik Kazandırılmak İstenen Temel Beceriler 105 Hong Kong ve Türkiye Resmi Dil Eğitim Programlarında Öğrenme Hedefleri 118 Hong Kong ve Türkiye Resmi Dil Eğitim Programlarının İçerik Boyutu 134 Hong Kong ve Türkiye Resmi Dil Eğitim Programlarında Eğitim Durumlarının Organizasyonu 161 Hong Kong ve Türkiye Resmi Dil Eğitim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Durumları 176 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 184 Sonuçlar ve Tartışma 184 Öneriler 204 EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 217 EK-B: Etik Beyanı 218 EK-C: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 219 EK-Ç: Thesis Originality Report 220 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 221tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectHong Kongtr_TR
dc.subjectDil Eğitim Programıtr_TR
dc.subjectOkuma Yazma Becerileritr_TR
dc.subjectTürkçe Dersi Öğretim Programıtr_TR
dc.subjectAnadiltr_TR
dc.titleHong Kong ve Türkiye Temel Dil Eğitim Programlarının Okuma - Yazma Becerileri Açısından Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Hong Kong ve Türkiye’de temel eğitim için geliştirilen resmi dil eğitim programlarını, program geliştirmeden sorumlu gruplar ile ihtiyaç analizi çalışmaları ve okuma - yazma becerileri bağlamında program öğeleri açısından karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. İki ülke resmi dil eğitim programlarının benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulmaya çalışıldığı bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden çoklu durum analizi kullanılarak yazılı belgeleri analiz ederek karşılaştırma olanağı sağlayan doküman incelemesi yöntemi ile veriler toplanmıştır. Hong Kong Eğitim Bürosu ve Program Geliştirme Konseyinin resmi web sitesinde genel erişime açık temel eğitime yönelik olarak geliştirilmiş resmi dil eğitim programları, program raporları ve belgeleri ile Türkiye’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının resmi web sayfasında yer alan Türkçe dersi öğretim programları ve OECD, IEA, EURYDICE, EARGED raporları, araştırma ile ilgili kitaplar, belgeler, makale ve akademik çalışmalar araştırmanın veri setini oluşturmuştur. Araştırma ile Hong Kong’da resmi dil eğitim programlarının sürekli ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların disiplinli süreçler olarak yürütüldüğü görülmüştür. Türkiye’de resmi dil eğitim programlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışma ve politikaların ise süreklilik arz etmediği ve tutarlılık göstermediği tespit edilmiştir. Hong Kong resmi dil eğitim programlarında, Türkiye dil eğitim programlarının aksine, okuma ve yazma becerilerinin, detaylı olarak ele alındığı, uygulama örnekleriyle birlikte ayrıntılı biçimde açıklandığı, okuma yazmanın beceri olarak kazandırılması ve geliştirilmesi üzerine inşa edildiği saptanmıştır. Bir diğer sonuç ise Hong Kong resmi dil eğitim programlarının içerik ögesinin, Türkiye dil eğitim programlarına kıyasla geniş kapsamlı ve detaylı olarak zengin bir şekilde sunulduğudur. Bu çalışma nihayetinde uluslararası okuma becerilerinin değerlendirildiği uygulamalarda önemli başarılar elde etmiş olan Hong Kong’un, resmi dil eğitim programlarına yönelik elde edilen bulgu ve sonuçların, Türkiye’de temel eğitim aşamasında uygulanan resmi dil eğitim programına örnek teşkil ederek programın hazırlanmasında ve uygulanmasında görev alan araştırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10195074tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record