Show simple item record

dc.contributor.advisorTan Şişman, Gülçin
dc.contributor.authorKirez, Büşra
dc.date.accessioned2018-10-30T11:52:01Z
dc.date.available2018-10-30T11:52:01Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5285
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate mathematics educational values of 8th grade middle school students, mathematics teachers and middle school mathematics curriculum. Employing partially mixed concurrent equal status design, the study conducted with totally 970 eight grade middle school students attending public middle schools located eight central districts of Ankara and 25 mathematics teachers working at the same schools. The written data source of the study was the 2013 Turkish middle school (5th-8th grade) mathematics curriculum. The interview schedule for mathematics teachers, the students’ mathematics educational value scale, and the curriculum analysis form were developed by the researchers and used as the main data collection instruments of the study. The findings indicated that students’ mathematics educational value profile composed of the following values as “real life and experience”, “mathematical competence”, “procedural competence”, “elite” and “effort and accessibility”. Regarding the mathematics teachers’ value profiles, the results indicated that “real life and experience”, “mathematical competence”, “elite”, “effort and accessibility”, “affective dimension”, “focusing”, “fun” and “procedural competence” were the value dimensions of the mathematics teachers. Furthermore, the results showed that the mathematics educational values embedded in the mathematics curriculum were “mathematical competence”, “real life and experience”, “effort and accessibility”, “procedural competence”, “affective dimensions”, “focusing” and “elite”. As a result, it is expected that the comprehensive findings of this study may contribute to revealing the vital importance of the values in mathematics education as well as raising the awareness of the stakeholders.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini ix Şekiller Dizini xii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xiii Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 7 Araştırma Problemi……………………………………………………………………..8 Sayıltılar 9 Sınırlılıklar 9 Tanımlar 9 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 11 Araştırmanın Kuramsal Temeli………………………………………………………...11 Değerler…………………………………………………………………………..11 Matematik Eğitiminde Değerler……...………………………………………......15 İlgili Araştırmalar…...……………………………………………………………………24 Matematik Eğitiminde Değerlere Yönelik Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar………...24 Matematik Eğitiminde Değerlere Yönelik Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar...…….27 İlgili Çalışmalar Özet......………………………………………………………………..31 Bölüm 3 Yöntem…………………………………………………………………………33 Araştırma Deseni…….........……………………………………………………………33 Çalışma Grubu………………………………………………………………………......35 Araştırmanın Yazılı Veri Kaynağı…...…………………………………………………39 Veri Toplama Süreci 39 Veri Toplama Araçları…………………………………………………………………...40 Matematik Eğitimi Değerleri Öğrenci Ölçeği (MEDÖ)………...……………..41 Matematik Eğitmi Değerleri Öğretmen Görüşme Formu (MEDÖGF)..….....58 Matematik Eğitimi Değerleri Program İnceleme Yönergesi (MEDPY)……..60 Verilerin Analizi 60 Geçerlik ve Güvenirlik……………………………………………………………...…66 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar………………………………………………………....68 Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Eğitimi Değer Profiline İlişkin Bulgular………………………………………………………………………………......68 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimi Değer Profiline İlişkin Bulgular……………………………………………………………………………...…...73 Matematik Eğitimi Değerlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansımalarına İlişkin Bulgular…………………………………………………………………………………..82 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bakış Açısından Öğrenme-Öğretme Ortamına Yansıyan Matematik Eğitimi Değerleri…………….…………...……….....................82 Ortaokul Öğrencilerinin Bakış Açısından Öğrenme-Öğretme Ortamına Yansıyan Matematik Eğitimi Değerleri…………..………………………………………………...92 Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Verilen Matematik Eğitimi Değerlerine İlişkin Bulgular.. ........95 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler……...………………………………………..110 Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Eğitimi Değer Profiline İlişkin Sonuçlar ve Tartışma….......................................................................................................110 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimi Değer Profiline İlişkin Sonuçlar ve Tartışma………………..…………………………………………….......114 Matematik Eğitimi Değerlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansımalarına İlişkin Sonuçlar ve Tartışma……………………………………………………………….....115 Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Matematik Eğitimi Değerlerine İlişkin Sonuçlar ve Tartışma…………………………………………....117 Öneriler…………………………………………………………………………...….....121 Uygulamaya Dönük Öneriler…………………………………………………...……..121 Araştırmaya Dönük Öneriler……………………………………………………......123 Kaynaklar…………………………………………………………….…………………125 EK-1: Seah’ın (1999) Matematik Eğitimi Değer İkilileri ve Göstergeler……...…..138 EK-2: AFA Sonrası Belirlenen Faktörlere Göre Madde Dağılımı…………..……..139 EK-3: DFA Sonrası Belirlenen Faktörlere Göre Madde Dağılımı …......………....140 EK-4: Matematik Eğitimi Değerleri Öğrenci Ölçeği (MEDÖ)……………………....141 EK-5: Matematik Eğitimi Değerleri Öğretmen Görüşme Formu (MEDÖGF).........143 EK-6: Matematik Eğitimi Değerleri Program İnceleme Yönergesi (MEDPY)…………………………………………………………………………….….145 EK-7:Nitel Veri Setinin Analizinde Kullanılan Nihai Kod (Değer Göstergeleri) ve Tema (Değerler) Listesi…....................................................................................146 EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi…………………………………....…………..148 EK-B:MEB İzin Belgesi……………..………………………………………...……….149 EK-C: Etik Beyanı……………..……………………………………………………….150 EK-Ç: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu………………..………….151 EK-D: Thesis Originality Report……………..………………………………………..152 EK-E: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı…………………......………....153tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectMatematik Eğitimi Değerleri
dc.subjectOrtaokul Öğrencileri
dc.subjectMatematik Öğretmenleri
dc.subjectÖğretim Programı
dc.titleÖğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Programı Açısından Matematik Eğitimi Değerlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, ortaokul son sınıf (8.sınıf) öğrencilerinin, ortaokul matematik öğretmenlerinin sahip olduğu matematik eğitimi değerler profilini ve ortaokul matematik dersi öğretim programında yer verilen matematik eğitimi değerlerinin incelenmesidir. Kısmen Karma Eşzamanlı Eşit statülü desende yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ili sekiz merkez ilçesinde devlet okullarında öğrenim görmekte olan 970 ortaokul son sınıf öğrencileri ile bu okullarda görev yapmakta olan 25 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın yazılı veri kaynağını 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan ortaokul matematik dersi (5-8.sınıflar) öğretim programı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçlarını matematik eğitimi değerleri öğrenci ölçeği, matematik eğitimi değerleri öğretmen görüşme formu ve matematik eğitimi değerleri program inceleme yönergesi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin, “hayatilik ve aktiflik”, “matematiksel yeterlilik”, “işlemlere bağlılık”, “elitlik” ve “çaba ve ulaşılabilirlik” matematik eğitimi değerlerinden oluşan bir profile sahip olduğu tespit edilmiştir. Matematik öğretmenlerinin “hayatilik ve aktiflik”, “matematiksel yeterlilik”, “elitlik”, “çaba ve ulaşılabilirlik”, “duyuşsal özellikler”, “odaklanma”, “eğlence” ve “işlemlere bağlılık” matematik eğitimi değerlerinden oluşan bir profile sahip olduğu görülmüştür. Öğretim programında yer verilen matematik eğitimi değerlerinin ise “matematiksel yeterlilik”, “hayatilik ve aktiflik”, “çaba ve ulaşılabilirlik”, “işlemlere bağlılık”, “duyuşsal özellikler”, “odaklanma” ve “elitlik” olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu araştırma kapsamında elde edilen derinlemesine ve bütüncül bulguların matematik eğitiminde değerlerin öneminin ortaya konulması ve ilgili tüm paydaşlara matematik eğitimi değerlerine yönelik farkındalık kazandırması açısından katkı sağlaması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record