Show simple item record

dc.contributor.advisorSenemoğlu, Nuray
dc.contributor.authorKurşunlu, Elif
dc.date.accessioned2018-10-30T11:54:34Z
dc.date.available2018-10-30T11:54:34Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.citationKurşunlu, E. (2018). Türkiye'deki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5289
dc.description.abstractThe purpose of this research is to specify physical properties of State Pre-school Education Institutions in Turkey, and makes contributions to improvement works with modern ideas. The descriptive research method is selected. The population of this research is constituted of State Pre-school Education Instutions in Turkey. 120 institutions from 12 cities; İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Antep, Erzurum, Malatya are attached to this search. These Institutions are independent preschools, preschools dependent on primary schools, preschools dependent on business high-schools. Meanwhile, 36 teachers joined to search by the way of interview. Mixed data collection method is used in this search. ‘General Architectural Features of School Observation Form’, ‘General Properties of School Gardens Observation Form’, ‘Physical Properties of Classrooms Observation Form’ and ‘İnterview Form With Teachers’ are developed to reveal sub-problem by the researcher. Descriptive statistics is used to analyse quantitative features. Content analyze method is used to analyse qualitative measurement. The results of the searches can be summarized as; the physical standarts of institutions are insufficent to compare international standarts. School buildings are not qualified on several counts such as; wideness, number of floors, additional education spaces. School gardens are generally concrete floor. There are not any educational design. Classroom size are above limit and wideless of classrooms are not sufficent. According to results of this search, the quality of pre-school education institutions in Turkey should be improved in terms of physical features and the standarts on this issue should be developed. Keywords: Pre-school education, school architecture, school buildings, school garden, kindergarden, learning centers, training materials.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini x Şekiller Dizini xiv Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xv Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 Araştırma Problemi 5 Sayıltılar 6 Sınırlılıklar 6 Tanımlar 7 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 9 Eğitimde Fiziksel Düzenlemenin Kuramsal Temelleri 9 John Dewey’in İlerlemeci Eğitim Felsefesi: Yaşantı, Eğitim ve Çevre İlişkisi. 9 Epistemolojik Bir Kuram: Radikal Yapılandırmacılık ve Çevre İlişkisi. 10 Çoklu Zeka Kuramı ve Öğrenme Ortamı 12 Eğitimde Tek Tip Düzenlemeye Karşı Farklılaştırılmış Öğretim 15 Beyin Dostu Eğitim Ortamları 17 Eğitimde Evrensel Bir Standart: Universal Design 19 Eğitim Programı ve Öğrenme Ortamı Arasındaki İlişki 21 Disiplinler Arası Bir Çalışma Alanı: Okul Mimarisi. 24 Okul Öncesi Dönemde Çocukların Gelişimsel Özellikleri: Piaget, Erikson ve Vygotsky. 29 Okul Öncesi Dönemde Fiziksel Çevrenin Önemi.. 35 Okul Öncesi Eğitim Yaklaşımlarında İyi Örnekler: Montessori, Reggio Emilia, High Scope ve Waldorf. 37 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Fiziksel Özellikler. 48 Okul Mimarisi. 48 Okul Bahçesi. 58 Öğrenme Ortamı (Sınıflar). 71 Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Fiziksel Standartları 99 İlgili Araştırmalar 112 Türkiye’de Yapılmış Araştırmalar. 112 Okul Mimarisiyle İlgili Araştırmalar. 112 Okul Bahçesiyle İlgili Araştırmalar. 117 Sınıf İçi Fiziksel Özellikler İle İlgili Araştırmalar. 121 Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 125 Okul Mimarisi İle İlgili Araştırmalar. 125 Okul Bahçesi İle İlgili Araştırmalar. 128 Sınıf İçi Fiziksel Özellikler İle İlgili Araştırmalar. 133 Bölüm 3 Yöntem 138 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 138 Veri Toplama Süreci 142 Veri Toplama Araçları 143 Verilerin Analizi 150 Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği 158 Araştırmanın Güvenirliği 160 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 161 Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Okul Mimarisi Açısından Genel Özelliklerine İlişkin Bulgular ve Yorumu 161 Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Bahçe Özelliklerine İlişkin Bulgular ve Yorumu 185 Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Sınıf İçi Eğitim Ortamlarının Fiziksel Özelliklerine İlişkin Bulgular ve Yorumu 206 Türkiye’deki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özelliklerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerine Dair Bulgular ve Yorumu 266 Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Kurumların Mevcut Fiziksel Özelliklerine Dair Görüşlerine İlişkin Bulgular ve Yorumu.. 267 Öğretmenlerin İdeal Bir Okul Öncesi Kurumunda Bulunması Gereken Fiziksel Özelliklere Dair Görüşlerine İlişkin Bulgular ve Yorumu. 301 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 333 Tartışma ve Sonuç 333 Öneriler 336 Kaynakça 340 Ekler 361 EK-A Okul Mimarisi Genel Özellikleri Gözlem Formu 361 EK-B Okul Bahçesi Özellikleri Gözlem Formu 366 EK-C Sınıf İçi Fiziksel Ortam Özellikleri Gözlem Formu 370 EK-D Öğretmen Görüşme Formu 386 EK-E Nitel Veri Analizinde Kullanılan Kod Listesi 388 EK-F Miles&Huberman Uyuşum Yüzdesi Katsayıları 390 EK-G Araştırmaya Dahil Edilen Kurumlardan Örnek Fotoğraflar 396 EK-H Etik Komisyonu Onay Bildirimi 399 EK-I Etik Beyanı 400 EK-İ Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 401 EK-J Thesis/Dissertation Originalty Report 402 EK-K Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı 403tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOkul öncesitr_TR
dc.subjectAnaokulutr_TR
dc.subjectOkul Mimarisitr_TR
dc.subjectÖğrenme Merkezleritr_TR
dc.subjectFiziksel Özelliklertr_TR
dc.subjectEğitsel Materyallertr_TR
dc.subjectOkul Bahçesitr_TR
dc.subjectOkul Binasıtr_TR
dc.titleTürkiye'deki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, Türkiye’deki resmi okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özellikler açısından durumunu belirlemek ve bu yönde yapılacak iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Betimsel araştırma yöntemine başvurulan araştırmanın evrenini Türkiye’deki resmi okul öncesi eğitim kurumları oluşturmaktadır. Aşamalı örnekleme yöntemi kullanılarak; İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Antep, Erzurum ve Malatya olmak üzere 12 ilden toplam 120 kurum seçilmiştir. Bu kurumlar, bağımsız anaokulları, ilkokula bağlı anasınıfları ve meslek liselerine bağlı uygulama anaokullarından oluşmaktadır. Ayrıca 36 öğretmen görüşme yoluyla araştırmaya katılmıştır. Araştırmada karma veri toplama yollarına başvurulmuştur. Araştırmanın alt problemlerine cevap verecek şekilde, araştırmacı tarafından ‘Okul Mimarisi Genel Özellikleri Gözlem Formu’, ‘Okul Bahçesi Özellikleri Gözlem Formu’, ‘Sınıf İçi Fiziksel Ortam Özellikleri Gözlem Formu’ ve ‘Öğretmen Görüşme Formu’ geliştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmış olup; yüzde, frekans ve ortalama hesaplanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise, içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarının yasal fiziksel standartları, uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında yeterli nitelikte değildir. Okul binaları genişlik, dış görünüm, ek eğitsel alanların varlığı gibi pek çok açıdan uygun nitelikte değildir. Okul bahçeleri genellikle beton zeminden oluşmakta, eğitsel düzenlemelere yer verilememektedir. Pek çok ilkokul ve lisede anasınıfına ayrılmış bir bahçe alanı yoktur. Sınıfların genişlikleri yetersiz, mevcutları fazladır. Öğrenme merkezlerinin etkili şekilde düzenlenmesi neredeyse hiçbir sınıfta gözlenmemiştir. Öğretmenlerin çoğu görev yaptıkları kurumun fiziksel özelliklerini yetersiz bulmaktadır. Araştırma sonuçlarına dayanarak, Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özellikler açısından niteliğinin iyileştirilmesi ve bu konudaki standartların geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Okul öncesi eğitimde nicel artışın yanında, etkili fiziksel düzenlemeler ile eğitimin niteliği de artırılmalıdır. Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, okul mimarisi, okul binası, okul bahçesi, anasınıfı, öğrenme merkezleri, eğitsel materyallertr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record