Show simple item record

dc.contributor.advisorDağhan, Gökhan
dc.contributor.authorKuh, Gizem
dc.date.accessioned2018-10-30T11:56:00Z
dc.date.available2018-10-30T11:56:00Z
dc.date.issued2018-03-19
dc.date.submitted2018-03-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5291
dc.description.abstractIn this research, a lesson was designed about digital footprint. The importance of digital footprint which covers all kinds of activities carried out in the internet environment is increasing day by day, and the lack of this concept is seen in the curriculum. The aim of this research is to examine the effect of the digital footprint course design on the academic achievement of students about the subject of digital citizenship. It can be put forward that digital footprint constitutes individuals identities in the virtual environment and they can create false and evil identities through the use of an unconscious internet that this identity can never be erased and individuals in all areas of life can affect positively or negatively. The research group consisted of 49 students in the 5th and 6th grades of a college during the 2016-2017 academic year. The implementation of the designed digital footprint course lasted for a total of 9 weeks including the first week pre-test, 7 week implementation process and last week post-test within the scope of Information Technologies and Software course. In order to test whether there is a difference before and after the implementation process, the data obtained from pre-test and post-test scores of the students were tested by paired samples t-test. Cohen's d value was calculated to examine the effect size of the analysis performed. It was observed that there was a meaningful difference between pre-test and post-test scores in the result of the research and post-test scores showed a very large effective increase compared to pre-test scores. According to these results, it can be said that the design of the digital footprint course has positive effect on the academic achievement of the digital citizenship and this effect is meaningful. In the light of the findings and results obtained, some suggestions were made for research and further implementation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectGüvenli İnternettr_TR
dc.subjectSayısal Ayak İzitr_TR
dc.subjectSayısal Kimliktr_TR
dc.subjectSayısal Vatandaşlıktr_TR
dc.subjectSiber Zorbalıktr_TR
dc.titleSayısal Ayak İzi Ders Tasarımının Öğrencilerin Sayısal Vatandaşlık Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada önemi günden güne artan, öğretim programlarında eksikliği görülen ve internet ortamında yapılan her türlü faaliyeti kapsayan sayısal ayak izi konulu bir ders tasarlanmıştır. Bu araştırmanın amacı sayısal ayak izi adı verilen ders tasarımının öğrencilerin sayısal vatandaşlık konusundaki akademik başarılarına etkisini incelemektir. Sayısal ayak izinin, bireylerin sanal ortamdaki kimliğini oluşturduğu ve bilinçsiz bir internet kullanımı ile yanlış ve kötü kimlik oluşturabilecekleri, bu kimliğin asla silinemeyeceği ve hayatın her alanında bireyleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği söylenebilir. Çalışma grubu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında özel bir ortaokulun 5. ve 6. sınıflarında öğrenim gören 49 öğrenciden oluşmaktadır. Tasarlanan sayısal ayak izi konulu dersin uygulaması Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında ilk hafta ön test, 7 hafta ders anlatımı ve son hafta son test olmak üzere toplam 9 hafta sürmüştür. Uygulama öncesi ve sonrası bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla öğrencilerin ön test ve son test puanlarından elde edilen veriler ilişkili örneklemler t testi ile sınanmıştır. Yapılan analizin etki büyüklüğünü incelemek için ise Cohen's d değeri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu ve son test puanlarının ön test puanlarına göre çok geniş etkili bir artış gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre, sayısal ayak izi ders tasarımının öğrencilerin sayısal vatandaşlık konusundaki akademik başarılarına olumlu yönde bir etkisinin olduğu ve bu etkinin anlamlı olduğu söylenebilir. Elde edilen bulgular ve sonuçların ışığında araştırmaya ve uygulamaya yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record