Show simple item record

dc.contributor.advisorYurdugül, Halil
dc.contributor.authorŞahin, Muhittin
dc.date.accessioned2018-10-30T12:48:35Z
dc.date.available2018-10-30T12:48:35Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-26
dc.identifier.citationŞahin, M. (2018). E-öğrenme ortamlarına yönelik öğrenme analitiklerine dayalı müdahale motoru tasarımı ve geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5312
dc.description.abstractIn this study an intervention engine based on learning analytics for e-learning environments was designed. The intervention engine includes instructional, supportive and motivational interventions. The intervention engine is integrated into the Moodle Learning Management System as an add-on. In the system machine learning has been applied in order to be able to better understand the current situation and making predictions for the future. Thus the system has evolved into intelligent learning management system. The system is entitled Intelligent Intervention System (In2S) because of it’s both intelligent and able to intervene to the students. There are three types of intervention in the intervention engine. Instructional intervention, is structured based on the assessment tasks of the students. The students diagnosed via the SATO caution index. According to this diagnosis; signal lights, textual expressions and topic contingent gave to the students as a type of feedback. In the context of supportive intervention, the findings of the students' interactions with the system were presented via dashboards. The interactions of the students presented with five themes which are content, discussion, assessment, instructor and general. The students could see the their daily individual interaction situations ve comparison of interaction situations with groups. And also, the system could be able to predict course successes according to the interaction situations. In order to be able to make motivational intervention, leader board and badges which are elements of gamification, have been integrated in the system. The implementation of In2S was applied with 79 undergraduate students. Then focus group interviews were conducted with sixteen students. According to the findings, it was seen that the interventions which are made to the students by the system were effective. The students found the system useful and indicated that they wanted to use this system for the other courses.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ix Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 8 Araştırma Problemi 12 Alt Problemler 12 Sayıltılar 13 Sınırlılıklar 13 Tanımlar 13 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 15 Öğrenme Ortamları 15 Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri 23 Psiko-Eğitsel Bir Yapı: Müdahale 27 Öğrenme Analitiklerine Dayalı Müdahale Motorları 31 Öğrenme Analitiklerine İlişkin Tasarımlar 32 Makine Öğrenmesi 33 İlgili Araştırmalar 34 Bölüm 3 Yöntem 51 Araştırma Modeli 51 Katılımcılar 54 Yazılım Tasarımı ve Geliştirme Süreci 55 Veri Toplama Araçları 58 Verilerin Analizi 58 Araştırmacının Rolü 59 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 60 Alt Problem 1) İhtiyaç Analizi Adımında Elde Edilen Bulgular 60 Alt Problem 2) Çözümlerin Geliştirilmesi / Tasarım Adımında Yapılan İşlemler 69 Alt Problem 3) Çözümlerin Testi Aşamasında Yapılan İşlemler 83 Alt Problem 4) Sistemin Değerlendirilmesi Aşamasında Elde Edilen Bulgular 95 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 104 Sonuç ve Tartışma 104 Araştırma ve Uygulamaya Dönük Öneriler 111 Kaynaklar 114 EK-A: İhtiyaç Analizi Öğrenen Açık Uçlu Sorular 127 EK-B: İhtiyaç Analizi Odak Grup Görüşme Formu 128 EK-C: İhtiyaç Analizi Uzman Görüş Formu 130 EK-Ç: Analitik Hiyerarşi Süreci Veri Toplama Aracı 134 EK-D: Sistemin Değerlendirilmesi Yarı Yapılandırılmış Odak Grup Görüşme Formu 136 EK-E: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 138 EK-F: Etik Beyanı 139 EK-G: Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 140 EK-H: Dissertation Originality Report 141 EK-I: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 142tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖğrenme Analitikleri
dc.subjectEğitsel Veri Madenciliği
dc.subjectMüdahale Motoru
dc.subjectMakine Öğrenmesi
dc.subjectZeki Öğrenme Yönetim Sistemi
dc.subjectEğitsel Müdahale
dc.titleE-Öğrenme Ortamlarına Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Müdahale Motoru Tasarımı ve Geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDesıgn And Development Of The Interventıon Engıne Based On Learnıng Analytıcs For E-Learnıng Envıronmentstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada öğrenme analitiklerine dayalı bir müdahale motoru ve buna dayalı bir eğitsel müdahale çerçevesi tasarlanmıştır. Müdahale motoru kapsamında öğretimsel, destekleyici ve motivasyonel müdahaleler yer almıştır. Müdahale motoru Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi’ne eklenti biçiminde entegre edilmiştir. Geliştirilen sistemde var olan durumun daha iyi ortaya konulabilmesi ve ileriye dönük kestirimlerde bulunabilmek amacıyla makine öğrenmesi işe koşulmuştur. Bu sayede sistem zeki öğrenme yönetim sistemine dönüşmüştür. Geliştirilen sistem; hem zeki olması hem de öğrencilere müdahalede bulunabilmesinden dolayı Zeki Müdahale Sistemi (Intelligent Intervention System – In2S) olarak adlandırılmıştır. Müdahale motoru içerisinde üç farklı müdahale türü yer almıştır. Öğretimsel müdahale öğrencilerin değerlendirme görevlerine dayalı olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerin değerlendirme görevlerindeki performansları SATO uyarı indeksine göre hesaplanarak öğrenciler tanılanmıştır. Bu tanılamaya göre öğrencilere sinyal lambaları, metinsel ifadeler ve konu başlığına yönlendirmeler şeklinde geri bildirimlerde bulunmuştur. Destekleyici müdahale kapsamında öğrencilere sistem ile etkileşimlerine ilişkin bulgular öğrenme panelleri ile sunulmuştur. Öğrenme panellerinde etkileşimler; içerik, değerlendirme, tartışma (öğrenci), öğretici ve genel durum olmak üzere beş farklı tema altında yer almıştır. Bu temalar içerisinde öğrencilere günlük bireysel etkileşim durumları, etkileşim durumlarının grup ile karşılaştırılması ve etkileşim durumuna göre ders başarı durumlarının kestirimi yapılmıştır. Sisteme motivasyonel müdahalede bulunabilmek amacıyla oyunlaştırma ögelerinden olan lider tablosu ve rozetler entegre edilmiştir. ZMS’nin uygulaması 79 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Sistemi kullanan on altı öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sistem tarafından öğrencilere yapılan müdahalelerin etkili olduğu görülmüştür. Öğrenciler sistemi yararlı bulmuşlar ve başka dersler de kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.contributor.authorID190826tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record