Show simple item record

dc.contributor.advisorYağcı, Esed
dc.contributor.authorÖzkan Elgün, İmgehan
dc.date.accessioned2018-10-30T12:57:46Z
dc.date.available2018-10-30T12:57:46Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5321
dc.description.abstractThe aim of this study is to make an eclectic evaluation of the primary second grade English curriculum starting 2013-2014 academic year. Partially mixed sequential equal status design of mixed method research was used. Listening and speaking tests, Primary EFL Affective Objectives Scale, a teacher observation form, a teacher interview form and a curriculum evalution form were used as data collection tools. The study group was identified through maximum variation sampling in Antalya, Alanya province. The primary schools were determined as high, medium and low levels based on their success in TEOG exam. One school from each group was selected for this study. Findings of the listening test revealed that the level of reaching objectives increased according to the success level of schools. However, findings of speaking test showed that the level of reaching objectives was low in three levels of schools. Primary EFL Affective Objectives Scale scores showed that affective characteristics of students in low level group changed negatively at the end of the year; while in medium and high groups there was not a significant difference in students’ affective characteristics. Findings of observations revealed that behaviours of teachers showed both similarities and differences in three groups. In the interviews teachers indicated some deficiencies related to the curriculum and they had some difficulty in implementation process. Besides, they indicated the curriculum was suitable for the level of students. It was also concluded that the draft curriculum should be revised in some respects based on the principles of curriculum development.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectProgram Değerlendirme
dc.subjectİngilizce Dersi
dc.subjectİlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı
dc.subjectEklektik Model
dc.titleİlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Eklektik Modele Göre Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, 2013-2014 öğretim yılında uygulanmaya başlayan ilkokul 2. sınıf İngilizce dersi öğretim programını, eklektik modele göre değerlendirmektir. Karma yöntem desenlerinden “kısmi karma sıralı eşit statülü” desen kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak; dinleme ve konuşma becerisi düzey belirleme testi, “Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği”, öğretmen gözlem formu, öğretmen görüşme formu ve program tasarısı değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırmada, çalışma grubu olarak Antalya ili Alanya ilçesindeki ilkokullar, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışmada Antalya ili Alanya ilçesindeki ilkokullar, TEOG başarı sıralamalarına göre üst, orta ve alt başarı düzeyi olarak üç gruba ayrılmış ve her düzeyden birer okul seçilmiştir. Araştırmada, dinleme becerisi hedeflerine ulaşılma düzeyinin, okulların başarı düzeyine göre arttığı ortaya çıkmıştır. Konuşma becerisi hedeflerine ulaşılma düzeyinin ise, her üç başarı düzeyindeki okulda da düşük olduğu belirlenmiştir. “Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği” puanlarına göre, alt başarı düzeyindeki öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin öğretim süreci sonunda olumsuz yönde değiştiği; orta ve üst başarı düzeylerinde ise, öğretim süreci sonunda öğrencilerin duyuşsal özelliklerinde anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gözlem yapılan sınıflarda, öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da olduğu ortaya çıkmıştır. Görüşmelerde ise öğretmenler, programın ögelerinde düzeltilmesi gereken bazı noktalar olduğunu ve programı uygulamada bazı zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, programı genel anlamda öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte çalışmada, öğretim programının program geliştirme ilkelerine göre gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID177848tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record