Show simple item record

dc.contributor.advisorDağhan, Gökhan
dc.contributor.authorArslan, Ömer
dc.date.accessioned2018-11-01T11:06:04Z
dc.date.available2018-11-01T11:06:04Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.citationArslan, Ö. (2018). Çevrimiçi uzaktan eğitim öğrencilerinin programları terk etme nedenlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5339
dc.description.abstractThe factors affecting dropout decision of students enrolled in online distance learning programs were examined in this study. Dropout in higher education affects adult students' plans adversely, also causes time and financial investment to be inconclusive. It is important to comprehend the dropout properly to manage the limited resources of both the institution and dropout student appropriately. This research was conducted with students who dropout associate degree programs and non-thesis master's degree programs during the 2014-2015 academic year in Amasya University. Convergent parallel design was used and in the quantitative part of the study, 61 students were reached in an online environment. Semi-structured interviews were made with 21 students in the qualitative part of the study which was carried out simultaneously with the quantitative part. Quantitative data was examined with descriptive analysis and multiple linear regression analysis. As to qualitative data collection; verbal approvals of participant were received primarily, by then the data was recorded through an application installed on a smartphone and the answers given by the participants to the semi-structured interviews were transcribed lastly. Interview texts were coded through content analysis and these codes were transformed into themes in a logical framework. As a result of the quantitative part of the study, it was found that proficiency with technology, proficiency with the course delivery system, expectations about course content and facilitators associated with successful online learning subdimensions of student expectations of online learning survey, predict motivation variables. In consequence of the qualitative data analysis, five main themes were reached. Expectation, reason of preference, individual characteristics, external factors and internal factors are the five main themes and they are formed from 127 codes in total. Internal factors referred as the experiences acquired in the education process have emerged as the most expressed factor in decision making on dropout. Second most expressed factors in deciding to dropout are external ones such as family commitments, social responsibilities and work life, and it was found that these external factors have direct influence on dropout. Quantitative and qualitative findings were discussed in the conclusion and discussion part, and some suggestions towards the students, instructors and administrators of online distance education programs were made.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür v Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Eğitim Terki 2 Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 Araştırma Problemi 6 Alt Problemler 6 Sayıltılar 6 Sınırlılıklar 6 Tanımlar 7 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temelleri ve İlgili Araştırmalar 9 Öğrenci Bütünleşme Modeli (Tinto, 1975, 1987, 1993) 9 Öğrenci Kaybı Modeli (Bean ve Metzner, 1985) 10 Bileşik Devamlılık Modeli (Rovai, 2003) 12 Yetişkinlerde Çevrimiçi Öğrenme Terki İçin Kuramsal Çerçeve (Park, 2007) 15 İlgili Araştırmalar 17 Bölüm 3 Yöntem 32 Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 33 Nicel Çalışma Grubu 35 Nitel Çalışma Grubu 37 Araştırmacının Rolü 38 Nicel Veri Toplama Araçları 39 Diğer Nicel Veri Toplama Araçları 47 Nicel Verilerin Toplanması, Analizi ve Değerlendirilmesi 48 Nitel Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 50 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 51 Nicel Bulgular 51 Nitel Bulgular 55 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 74 Sonuç ve Tartışma 74 Öneriler 78 Kaynaklar 81 EK-A: SEOLS-R Ölçeğinin Türkçe Eşdeğer Formunun Faktör Yükleri 88 EK-B: SEOLS-R Ölçeğinin Türkçe Eşdeğer Formu 89 EK-C: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları 91 EK-Ç: AUZEM ÖYS Arayüzü Örnek Ekran Görüntüleri 92 EK-D: SEOLS-R Kullanım İzni 93 EK-E: Akademik Motivasyon Ölçeği Kullanım İzni 94 EK-F: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 95 EK-G: Etik Beyanı 96 EK-Ğ: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 97 EK-H: Thesis Originality Report 98 EK-I: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 99tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇevrimiçi Uzaktan Eğitim
dc.subjectEğitim Terki
dc.subjectÖğrenci Kaybı
dc.subjectSebat
dc.subjectAkademik Motivasyon
dc.subjectÖğrenci Beklentileri
dc.titleÇevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Programları Terk Etme Nedenlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, çevrimiçi uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin, eğitimi terk etme kararı almalarında etkisi olan faktörler incelenmiştir. Eğitim terki, yüksek öğretim düzeyinde yetişkin öğrencilerin gelecek planlarını olumsuz etkilemekte, zaman ve parasal yatırımların sonuçsuz kalmasına neden olmaktadır. Hem eğitim veren kurumun hem de eğitimden ayrılan öğrencinin sınırlı kaynaklarının daha iyi yönetilmesi adına, eğitim terkinin iyi anlaşılması önemlidir. Bu araştırma 2014-2015 öğretim yılında Amasya Üniversitesi’nde çevrimiçi uzaktan eğitim programlarını terk etmiş ön lisans ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmada yakınsak paralel karma araştırma deseni kullanılmış ve nicel kısımda çevrimiçi ortamda 61 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel kısımla eş zamanlı yürütülen nitel kısmında ise 21 öğrenciyle, telefon aracılığıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler betimsel analiz ve çoklu doğrusal regresyon analizleriyle incelenmiştir. Nitel veriler ise görüşme öncesinde öğrencilerin sözlü onayları alınarak, akıllı telefona yüklenen bir uygulama aracılığıyla kaydedilmiş ve öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlar daha sonra yazıya dökülmüştür. Görüşme metinleri içerik analizi ile kodlanmış ve bu kodlar mantıksal bir çerçevede temalar haline getirilmiştir. Araştırmanın nicel aşaması sonucunda, Revize Edilmiş Çevrimiçi Öğrenci Beklentileri Ölçeği’nin alt boyutlarından teknoloji yeterliliğinin, ders iletim sistemi yeterliliğinin, ders içeriğinden beklentilerin ve başarılı bir çevrimiçi öğrenmeyi kolaylaştırıcıların motivasyon değişkenlerini yordadığı bulunmuştur. Nitel verilerin analizi sonucunda ise 5 ana temaya ulaşılmıştır. Beklenti, tercih nedeni, kişisel özellikler, dışsal faktörler ve içsel faktörler olarak ortaya çıkarılan 5 ana tema toplam 127 koddan oluşturulmuştur. Eğitim sürecinin içerisinde edinilen tecrübeleri ifade eden içsel faktörler, öğrencilerin eğitim terki kararında en çok ifade edilen faktör olarak ortaya çıkmıştır. Ailevi sorumluluklar, sosyal sorumluluklar, iş hayatı gibi dışsal faktörler de sıklıkla ifade edilmiş ve bu dışsal faktörlerin öğrencilerin eğitimi terk etmelerine doğrudan etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Nicel ve nitel bulgular, sonuç ve tartışma bölümünde tartışılmış, çevrimiçi uzaktan eğitim öğrencileri, öğreticileri ve yöneticilerine yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.contributor.authorID59042tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record