Show simple item record

dc.contributor.advisorYereli, Ahmet Burçin
dc.contributor.authorKara, Tuncay
dc.date.accessioned2018-11-07T11:58:36Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-18
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5361
dc.description.abstractSteadily growing demand related to health services’ quantity and quality has been observed in globe. This demand resulted a financial burden to all countries’ social security systems to provide necessary health services sufficiently. Dealing with this increasing healthcare demands forced countries to glance at social security institutes’ health expenditures. To provide control on this expenditures, policy makers need financial forecasting reports of healthcare demands. According to literature income is placed as main factor among crucial factors what affects people’s behaviour in market. In this economical perspective, thinking income and unemployment issues as main factors which affect household behaviours may will be rational and scientific. In this study, for different unemployment levels of Turkey’s made a prediction for Turkish Social Security Institution’s health expenditure levels for 2016-2025 years through factors may affect income level. In study, Unemployment was assumed as effective factor to shape households behavior. In results, it is detected that unemployment level has slightly positive way effect on health expenditure of Social Security Institution of Turkey. Results show that unepmloyment increase health expenditures via utilization policies from health services and health externalities. High unemployment level brings together high health expenditure of Social Security Institution. It is thought that if an unemployment level is getting higher, in families’ income level is getting decreased and socio-economic conditions can be worse. Also, unemployment accelerate poverty in public and probably this phonemenon effect individuals health. It is thought that struggling with unemployment may make contribution to health levels because unemployment potentially can affect individuals health and health needs in negative way.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ......................................................................................................... i BİLDİRİM .................................................................................................................... ii ETİK BEYAN .............................................................................................................. iv TEŞEKKÜR .................................................................................................................. v ÖZET .......................................................................................................................... vi ABSTRACT ................................................................................................................. vii İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... viii TABLOLAR DİZİNİ .................................................................................................... xi ŞEKİL DİZİNİ ............................................................................................................ xiii GRAFİKLER DİZİNİ ................................................................................................. xiv GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 BÖLÜM 1: SAĞLIK HARCAMALARINDA BENZETİME GENEL BAKIŞ .................. 2 1.1. SORUN CÜMLESİ .............................................................................................. 4 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI .................................................................................. 6 1.3. BENZETİM ÇALIŞMASININ ÖZGÜNLÜĞÜ VE ÖNEMİ .................................. 7 1.4. HİPOTEZLER .................................................................................................... 8 1.5. BENZETİM ÇALIŞMALARININ KISITLILIKLARI .......................................... 8 1.6. ÇALIŞMANIN SINIRLARI ................................................................................. 9 BÖLÜM 2: SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMLERİNİN KISA TARİHÇESİ VE TÜRK SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMİ ............................................................................... 11 2.1. SOSYAL SAĞLIK SİGORTACILIĞI ................................................................ 11 2.2.VERGİLERLE FİNANSMAN ............................................................................ 13 2.3. CEPTEN ÖDEMELER ...................................................................................... 14 2.4. TÜRK SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMİNİN GENEL YAPISI .......................... 15 BÖLÜM 3: SAĞLIK HARCAMALARINA YÖNELİK SAYISAL ÇALIŞMALARDA GELİŞMELER ........................................................................................................... 19 ix 3.1. FİYATLARA VE ZAMAN SERİLERİNE YÖNELİK TAHMİNLEME ÇALIŞMALARININ ORTAYA ÇIKIŞI: .................................................................. 19 3.2. SAĞLIK HARCAMALARINI ÖNGÖRMEYE YÖNELİK DEĞİŞKENLER ...... 20 3.3.SAĞLIK HARCAMALARINA İLİŞKİN DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ TAHMİNLEME VE BENZETİM ÇALIŞMALARI .................................................. 32 3.4. KADIN İSTİHDAMI ......................................................................................... 35 3.5. YAŞLANMA VE DİĞER ETMENLER .............................................................. 36 3.6. İSTİHDAM DÜZEYİ VE SAĞLIK HARCAMALARI ........................................ 38 3.7. ALANA İLİŞKİN YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR ........................................... 39 BÖLÜM 4: METODOLOJİ, ARAŞTIRMA TASARIMI VE ÇÖZÜMLEME ................ 42 4.1. DAĞILIMLAR .................................................................................................. 42 4.2. REGRESYON ................................................................................................... 43 4.3. SİMÜLASYON .................................................................................................. 43 4.4. VERİ ................................................................................................................. 44 4.5. VERİ ANALİZİ ................................................................................................. 48 4.6. MODEL TAHMİNLEME .................................................................................. 79 4.7. SİMÜLASYON AŞAMASI ................................................................................ 89 BÖLÜM 5: TARTIŞMA .............................................................................................. 95 BÖLÜM 6: SONUÇ VE ÖNERİLER ........................................................................... 99 KAYNAKÇA ............................................................................................................ 101 EK 1. TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK FORMU ..................................................... 105 EK 2. TEZ ÇALIŞMASI ETİK KOMİSYON MUAFİYET FORMU ........................... 106tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ......................................................................................................... i BİLDİRİM .................................................................................................................... ii ETİK BEYAN .............................................................................................................. iv TEŞEKKÜR .................................................................................................................. v ÖZET .......................................................................................................................... vi ABSTRACT ................................................................................................................. vii İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... viii TABLOLAR DİZİNİ .................................................................................................... xi ŞEKİL DİZİNİ ............................................................................................................ xiii GRAFİKLER DİZİNİ ................................................................................................. xiv GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 BÖLÜM 1: SAĞLIK HARCAMALARINDA BENZETİME GENEL BAKIŞ .................. 2 1.1. SORUN CÜMLESİ .............................................................................................. 4 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI .................................................................................. 6 1.3. BENZETİM ÇALIŞMASININ ÖZGÜNLÜĞÜ VE ÖNEMİ .................................. 7 1.4. HİPOTEZLER .................................................................................................... 8 1.5. BENZETİM ÇALIŞMALARININ KISITLILIKLARI .......................................... 8 1.6. ÇALIŞMANIN SINIRLARI ................................................................................. 9 BÖLÜM 2: SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMLERİNİN KISA TARİHÇESİ VE TÜRK SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMİ ............................................................................... 11 2.1. SOSYAL SAĞLIK SİGORTACILIĞI ................................................................ 11 2.2.VERGİLERLE FİNANSMAN ............................................................................ 13 2.3. CEPTEN ÖDEMELER ...................................................................................... 14 2.4. TÜRK SAĞLIK FİNANSMAN SİSTEMİNİN GENEL YAPISI .......................... 15 BÖLÜM 3: SAĞLIK HARCAMALARINA YÖNELİK SAYISAL ÇALIŞMALARDA GELİŞMELER ........................................................................................................... 19 ix 3.1. FİYATLARA VE ZAMAN SERİLERİNE YÖNELİK TAHMİNLEME ÇALIŞMALARININ ORTAYA ÇIKIŞI: .................................................................. 19 3.2. SAĞLIK HARCAMALARINI ÖNGÖRMEYE YÖNELİK DEĞİŞKENLER ...... 20 3.3.SAĞLIK HARCAMALARINA İLİŞKİN DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ TAHMİNLEME VE BENZETİM ÇALIŞMALARI .................................................. 32 3.4. KADIN İSTİHDAMI ......................................................................................... 35 3.5. YAŞLANMA VE DİĞER ETMENLER .............................................................. 36 3.6. İSTİHDAM DÜZEYİ VE SAĞLIK HARCAMALARI ........................................ 38 3.7. ALANA İLİŞKİN YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR ........................................... 39 BÖLÜM 4: METODOLOJİ, ARAŞTIRMA TASARIMI VE ÇÖZÜMLEME ................ 42 4.1. DAĞILIMLAR .................................................................................................. 42 4.2. REGRESYON ................................................................................................... 43 4.3. SİMÜLASYON .................................................................................................. 43 4.4. VERİ ................................................................................................................. 44 4.5. VERİ ANALİZİ ................................................................................................. 48 4.6. MODEL TAHMİNLEME .................................................................................. 79 4.7. SİMÜLASYON AŞAMASI ................................................................................ 89 BÖLÜM 5: TARTIŞMA .............................................................................................. 95 BÖLÜM 6: SONUÇ VE ÖNERİLER ........................................................................... 99 KAYNAKÇA ............................................................................................................ 101 EK 1. TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK FORMU ..................................................... 105 EK 2. TEZ ÇALIŞMASI ETİK KOMİSYON MUAFİYET FORMU ........................... 106tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSağlık Hizmetleri Harcamalarıtr_TR
dc.subjectİstihdam Düzeyitr_TR
dc.subjectSimülasyontr_TR
dc.subjectSosyal Güvenliktr_TR
dc.titleTürkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Harcamalarının Farklı İşsizlik Senaryolarına Dayalı Olarak Öngörülmesi: Bir Simülasyon Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDünya genelinde, sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğine ilişkin olarak sürekli artan bir talep gözlemlenmektedir. Bu talep, gerekli sağlık hizmetlerinin karşılanmasında; ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri üzerinde finansal bir yük oluşmasını sonuç vermiştir. Artan sağlık hizmetleri talebiyle iktisadi olarak başa çıkmak, ülkeler için sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamalarını izlemelerini de zorunlu kılmıştır. Bu harcamalar üzerinde kontrolü sağlayabilmek için politika yapıcılar sağlık hizmetleri taleplerini öngörür finansal tahmin raporlarına gerek duymaktadırlar. Yazına göre, sağlık hizmetlerinde talebe yönelik insan davranışlarını etkileyen başlıca etmenler arasında gelir yer almaktadır. Bu iktisadi bakıştan hareketle, hane halklarının sağlık hizmetlerine ilişkin talep davranışlarını belirleyici etmenlerin başında gelir ve gelir düzeyini belirleyen işsizlik olgusunun geldiğini düşünmek akılcı ve bilimsel olacaktır. Bu çalışmada, iktisadi bakış açısıyla ülkede geliri etkilemesi muhtemel değişkenler alınarak, farklı işsizlik düzeylerine göre 2016-2025 yılları arası Türk Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcama düzeyleri öngörülmüştür. Çalışmada, işsizliğin hane halkı davranışlarının biçimlenmesinde güçlü bir etken olduğu varsayılmıştır. İşsizliğin, Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları üzerinde düşük pozitif yönlü etkisi olduğu saptanmıştır. Sonuçlar sağlık hizmetlerinden yararlanım politikaları ve sağlıkta dışsallığın da etkisiyle, işsizliğin sağlık harcamalarını artırdığını göstermektedir. Yüksek işsizlik düzeyi Sosyal Güvenlik Kurumunun daha fazla harcama yapmasına yol açmaktadır. Eğer işsizlik düzeyi yüksek olursa, ailelerin geliri düşerek, sosyo-ekonomik düzeyin kötüleşeceği kabul edilmektedir. Çünkü işsizlik, yoksulluğu artırıcı etkisinin yanı sıra kişilerin sağlıklarını da etkilemektedir. Bireylerin sağlık ve sağlık gereksinimleri üzerinde olumsuz etkisi olması muhtemel olan işsizlikle mücadelenin sağlık düzeyine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-11-07T11:58:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record