Show simple item record

dc.contributor.advisorTüzün, Hakan
dc.contributor.authorAyan, Erdal
dc.date.accessioned2018-11-27T11:36:06Z
dc.date.issued2018-11-14
dc.date.submitted2018-09-06
dc.identifier.citationAyan, E. (2018). (Yüksek Lisans Tezi). Öğretmenlerin eğitim bilişim ağı içeriğini kullanma ve e-içerik geliştirme durumlarının incelenmesi Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5384
dc.description.abstractThere are several technological investments by Turkish Ministry of Education within the scope of FATİH Project. An online learning platform called Education Information Network (EIN) was developed. Various inservice courses (IC) were held in order to support teachers to use available tools. Current descriptive study aims at describing the use and e-content development status of teachers in EIN and comparing the results in terms of various variables. 268 teachers participated in a three-dimensional questionnaire. The data were analyzed via a statistical analysis program, Jasp. Descriptive and comparative analyses were clarified and statistical outputs were compiled. EBA and e-content use and development status of teachers were revealed and differences between groups were detected. There are significant differences in the use of individual e-content, development and cooperation cases according to the branches, pre-service, and IC. E-content utilization and development status of the participants was low and that the level of individual use and assistance in the e-content usage and development processes varied in some cases according to the variables. It was concluded teachers participating in the research need to have more pre-service and IC on their own branches in the process of using and developing e-content. E-content should be developed and diversified, EIN should be easy to use for all users and there is a need for more publicity about EIN. It is suggested that the training taken before the service is diversified as content, scope and number and that IC is structured according to the branches and the frequency is increased.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz…………. ii Abstract…… iii Teşekkür….. iv Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini x Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xi Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 2 Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 Araştırma Problemi 6 Sayıltılar 8 Sınırlılıklar 8 Tanımlar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 10 FATİH Projesi ve EBA 10 Teknoloji Kabul Modeli, Öğretmen Mesleki Gelişim Modelleri ve Öğretmenlerin Teknopedagojik Yeterlikleri ile İlgili Çalışmalar 14 E-İçerik Kullanımı ve Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar 21 Öğretmenlere Yönelik Yapılan Hizmetiçi Eğitimler 25 Alanyazın Taramasından Elde Edilen Sonuçlar 34 Bölüm 3 Yöntem 36 Araştırmanın Çalışma Grubu 36 Katılımcıların cinsiyete ve yaşa göre dağılımları.. 37 Katılımcıların eğitim durumlarına, lisans mezuniyet alanlarına ve branşlarına göre dağılımları. 37 Katılımcıların hizmet ettikleri iller, okul türleri, öğretmenlik deneyim süreleri ve haftalık ders yüklerinin dağılımı. 39 Veri Toplama Araçlarının Uygulanışı 43 Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi 43 Araştırmanın İç Geçerliği 43 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 45 Öğretmenlerin Teknoloji ve EBA Kullanımı, Yeterlik ve Gereksinim Düzeyleri, Mesleki ve Eğitim Bilgileri İle İlgili Bulgular 45 Öğretmenlerin bilgisayar ve internet erişim ve kullanım durumları nedir?. 45 Öğretmenlerin EBA'yı kullanım süreleri ve EBA'yı kullandıkları mekanlar ve cihazlar bakımından kullanım sıklıkları nedir?. 47 Öğretmenlerin EBA’yı kullanmadaki yeterlik düzeyleri nedir?. 51 Öğretmenlerin EBA’da kullanmak için e-içerik geliştirme konusundaki gereksinim düzeyleri nedir?. 52 Öğretmenlerin FATİH projesi ve bilgi teknolojileri kullanımı kapsamında düzenlenen hizmetiçi eğitimlere katılma sıklıkları nedir?. 52 Öğretmenlerin bilimsel/akademik etkinliklere katılım sıklıkları nedir?. 54 Öğretmenlerin E-içerik Kullanımı ile İlgili Bulgular 55 Öğretmenlerin e-içerik kullanımına yönelik hizmet öncesinde ve hizmet sırasında eğitim alma sıklıkları nedir?. 55 Öğretmenlerin EBA’da sunulan içerik türlerini ve modülleri kullanma sıklıkları nedir? 56 Öğretmenlerin EBA’da sunulan e-içeriği bireysel olarak kullanma durumları nedir?. 58 Öğretmenlerin EBA’da sunulan e-içeriği yardımlaşarak kullanma durumları nedir?. 60 E-içerik kullanma süreçlerinde öğretmenler arasında a) branşlar, b) lisans düzeyinde gerekli eğitimi alıp almama ve c) hizmetiçi eğitim alıp almama durumları açısından ne tür farklılıklar vardır?. 61 Öğretmenlerin EBA’daki içeriği kullanmaya yönelik görüş ve önerileri nelerdir?. 71 Öğretmenlerin E-içerik Geliştirme Durumları ile İlgili Bulgular 75 Öğretmenlerin e-içerik geliştirmeye yönelik hizmet öncesinde ve hizmet sırasında eğitim alma sıklıkları nedir?. 75 Öğretmenlerin EBA içerik yönetim sisteminde sunulan araçları ve e-içerik geliştirme uygulamalarını kullanma sıklıkları nedir?. 75 Öğretmenlerin EBA’da sunulan e-içeriği bireysel olarak geliştirme durumları nedir?. 77 Öğretmenlerin EBA’da sunulan e-içeriği yardımlaşarak geliştirme durumları nedir?. 79 E-içerik geliştirme süreçlerinde öğretmenler arasında a) branşlar, b) lisans düzeyinde gerekli eğitimi alıp almama ve c) hizmetiçi eğitim alıp almama durumları açısından ne tür farklılıklar vardır?. 81 Öğretmenlerin e-içerik geliştirmeye yönelik görüş ve önerileri nelerdir?. 92 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 96 Sonuçlar 96 Tartışma 101 Öneriler 105 Kaynaklar 109 EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 118 EK-B: Etik Beyanı 119 EK-C: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 120 EK-Ç: Thesis Originality Report 121 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 122tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitim Bilişim Ağı
dc.subjectFatih Projesi, E-İçerik
dc.subjectKullanım Durumu
dc.subjectGeliştirme Durumu
dc.titleÖğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı İçeriğini Kullanma Ve E-İçerik Geliştirme Durumlarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullardaki eğitim ve öğretim altyapısının geliştirilmesi ve öğrencilere eğitim süreçlerinde fırsat eşitliği sunabilmek amacıyla çeşitli teknolojik yatırımlar yapılmaktadır. Proje kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) isimli çevrimiçi eğitim platformu oluşturulmuştur. MEB tarafından öğretmenlerin mevcut araçları kullanımlarını desteklemek amacıyla hizmetiçi eğitim (HİE) kursları düzenlenmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma MEB bünyesinde değişik branşlarda çalışan öğretmenlerin EBA içeriğini kullanma ve içerik geliştirme durumlarını betimlemek ve çeşitli değişkenler bakımından karşılaştırma yapmak üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 268 öğretmenin e-içeriği kullanım ve geliştirme durumlarına yönelik veriler, üç bölümden oluşan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Toplanan veriler Jasp isimli istatistiksel analiz programıyla incelenmiş, araştırma soruları kapsamında çapraz tablolar, T-testi ve ANOVA ile betimsel ve karşılaştırmalı analizler yapılmış ve betimsel sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma ile öğretmenlerin EBA ve e-içerik kullanımı ve geliştirme durumları ortaya çıkarılmış ve gruplar arasındaki farklar bulgulanmıştır. Bireysel e-içerik kullanımı, geliştirilmesi ve yardımlaşma durumlarında branşlara, lisans düzeyinde eğitim alma, HİE alma durumlarına göre önemli farklar olduğu anlaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların e-içeriği kullanım ve geliştirme durumlarının düşük düzeyde olduğu ve e-içerik kullanma ve geliştirme süreçlerinde bireysel kullanım ve yardımlaşma düzeylerinin değişkenlere göre bazı durumlarda farklılıklar gösterdiği bulgulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin e-içerik kullanma ve geliştirme süreçlerinde kendi branşları bazında daha çok hizmet öncesi ve HİE almaya ihtiyaçları olduğu, sunulan e-içeriğin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiği, EBA’nın kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlaması gerektiği, EBA konusunda daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. Hizmet öncesi alınan eğitimlerin içerik, kapsam ve sayı olarak çeşitlendirilmesi ve HİE’lerin branşlara göre yapılandırılıp sıklıklarının arttırılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.contributor.authorID131378tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-11-27T11:36:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record