Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkök, Güldem Alev
dc.contributor.authorBulutlu, Özgür
dc.date.accessioned2018-11-27T11:36:41Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-02
dc.identifier.citationBulutlu, Ö. (2018). Uzaktan eğitim programlarında üniversite öğrencilerinin eş zamanlı sanal sınıf ortamlarını kullanım niyetlerinin incelenmesi(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5385
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify the variables affecting the tendency of the students studying at the faculties of education in Turkey universities to use the synchronous virtual classroom and to analyze the causal connections between these variables. For this purpose the Synchronous Virtual Classroom Acceptance Scale which developed by Kang and Shin (2015) was adapted to Turkish and tested in this Study. In determining the variables and relationships of the model presented hypothetically in the study, the Synchronous Virtual Classroom Acceptance Model was used as base that was developed by Kang and Shin (2015). The study group consists of freshmen (n = 310) studying at various departments of the Faculty of Education, Hacettepe University. The data for the research were collected during the spring term of 2015 – 2016 academic year. The hypothetical model was tested with the Structural Equation Modeling. Research findings confirmed the hypothetical model based on Synchronous Virtual Acceptance Classroom Model developed by Kang and Shin (2015). The findings show that the students’ intention to use the synchronous virtual classroom could be explained directly or indirectly by self-efficacy, systematic lecture content, subjective norm, system accessibility, variables of perceived usefulness and perceived ease of use and the resultant model produced a valid, reliable and good fit. However, 77 % of the variance observed in behavioural intention explained by perceived usefulness and perceived ease of use. Self-efficacy and subjective norm explained about 82 % of the variance observed in the perceived usefulness. 73 % of the variance seen in perceived ease of use explained by all exogenous variables.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ix Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 9 Araştırma Problemi 11 Sınırlılıklar 13 Tanımlar 13 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 15 Eş Zamanlı E-Öğrenme 15 Eş Zamanlı Sanal Sınıf 16 Eş Zamanlı Sanal Sınıf İletişim Araçları 18 Teknoloji Kabul Modeli 21 Eş Zamanlı Sanal Sınıf Kabul Modeli 24 İlgili Araştırmalar 29 İlgili Araştırmalar Özet 41 Bölüm 3 Yöntem 42 Araştırmada Kullanılan Öğrenme Ortamı 42 Çalışma Grubu 43 Araştırma Modeli 48 Veri Toplama Aracı 49 Ölçeğin Uyarlama Çalışması 51 Araştırma Verilerinin Betimsel İstatistikleri 59 Araştırmanın Uygulama Süreci 60 Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği 61 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 62 Araştırma Modelinin Sınanması 62 Araştırma Modelinin Uyum İyiliği İndeksleri 65 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 67 Sonuçlar ve Tartışma 67 Öneriler 72 Kaynaklar 74 EK-A: Eş Zamanlı Sanal Sınıf Kabul Ölçeği 94 EK-B: E-öğrenme Platformunun Kullanıcı Giriş Ekranına Ait Görüntüler 98 EK-C: E-öğrenme Platformunun Eş Zamanlı Olmayan Ortamına Ait Ekran Görüntüleri 99 EK-Ç: Eş Zamanlı Sanal Sınıf Ortamının Ekran Görüntüleri 100 EK-D: E-öğrenme Platformunun Mobil Ortamına Ait Ekran Görüntüleri 101 EK-E E-SSKÖ’nün Maddeleriyle İlgili Bulgular 102 EK-F: Ölçek Kullanım İzni 103 EK-G: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 104 EK-Ğ: Etik Beyanı 105 EK-H: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 106 EK-I: Thesis Originality Report 107 EK-İ: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 108tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEş Zamanlı Sanal Sınıftr_TR
dc.subjectTeknoloji Kabul Modelitr_TR
dc.subjectYapısal Eşitlik Modelitr_TR
dc.subjectE-Öğrenmetr_TR
dc.subjectSynchronous Virtual Classroomtr_TR
dc.subjectTechnology Acceptance Modeltr_TR
dc.subjectStructural Equation Modeltr_TR
dc.subjectE-Learningtr_TR
dc.titleUzaktan Eğitim Programlarında Üniversite Öğrencilerinin Eş Zamanlı Sanal Sınıf Ortamlarını Kullanım Niyetlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin eş zamanlı sanal sınıf kullanma eğilimlerine etki eden değişkenleri ve bu değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri incelemektir. Bu amaçla Kang ve Shin (2015) tarafından geliştirilen Eş Zamanlı Sanal Sınıf Kabul Ölçeği Türkçeye uyarlanarak test edilmiştir. Araştırmada hipotetik olarak ortaya konan modelin değişkenleri ve ilişkileri belirlenirken, Kang ve Shin (2015) tarafından geliştirilen Eş Zamanlı Sanal Sınıf Kabul Modeli temel alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri (n=310) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde toplanmıştır. Kurulan hipotetik model yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Araştırma bulguları, Kang ve Shin (2015) tarafından geliştirilen Eş Zamanlı Sanal Sınıf Kabul Modeli temel alınarak kurgulanan hipotetik modeli doğrulamıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin eş zamanlı sanal sınıf kullanım niyetinin, öz-yeterlilik, yapılandırılmış ders içeriği, öznel norm, sistem erişilebilirliği, yarar algısı, kullanım kolaylığı algısı değişkenlerince doğrudan veya dolaylı olarak açıklanabildiği ve ortaya çıkan modelin geçerli, güvenilir ve iyi bir uyum sağladığı görülmüştür. Araştırma modelinin hedef değişkeni durumundaki davranışsal niyette görülen varyans değişiminin % 77’si kullanım kolaylığı algısı ve yarar algısı tarafından açıklanabilmiştir. Öz-yeterlilik ve öznel norm değişkenleri, yarar algısı değişkeninde görülen varyans değişimin %82’sini, öz-yeterlilik, öznel norm, yapılandırılmış ders içeriği ve sistem erişilebilirliği değişkenleri kullanım kolaylığı algısı değişkeninde görülen varyans değişiminin %73’ünü açıklamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record