Show simple item record

dc.contributor.advisorDirik, Ramazan Kadir
dc.contributor.authorDurutürk, Berk
dc.date.accessioned2018-12-26T10:35:11Z
dc.date.available2018-12-26T10:35:11Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5520
dc.description.abstractFluid-involved fault systems can indicate active faults in a region. Different geological evidences are needed in order to obtain healthy data in areas where active fault systems are not available or where seismic activity is rarely observed. Tectonically orginated carbonate veins and calcite deposits are the best examples for this case. Mainly secondary joints and faults, which have developed on seismically less active Upper Cretaceous Beydağları autochthonous in Antalya region and its surroundings, were investigated. The main purpose of the study is to investigate the joints and dating the carbonate veins, which have developed in the joints, also to reveal their relations with the current deformations and to examine their interactions with the fluids. In this context, the features of developed joints on the road-cuts between Kaş and Kalkan (Antalya) are studied and mapped. The observations are investigated by the relation of fault systems. The connection with the tectonic regime in the region is interpreted. It has been observed that the carbonate veins that developed paralel to the joints’ walls cause the considerably important extensions. As a result of the data from the principal stress axes analysis, it is seen that extensional tectonic regime with E-W direction developed in the region under the influence of NNW-SSE compression. This tectonic regime was compared with the literature and found to be harmonious. In mineralogical studies, are examined the calcitization of the limestones and carbonate veins of Beydağları formation. The fossils in the samples from the unit proves that the unit is in the Upper Cretaceous. U-Th dating studies on carbonate veins reveal that the veins are older than 500 ka. The results of dating indicate that carbonate veins occured approximately at the Middle Pleistocene and/or later times, and that the region is tectonically active in this time span and indicate the presence of fluids in the joint and faults. Carbon-13 (δ13C) and Oxygen-18 (δ18O) stable isotope values are obtained in the range of -7.84 to -11.37 and -4.52 to -7,16 (‰ VPDB) respectively. The negative values indicate that the origin of carbonate veins in the region may have been due to surface sourced fluids.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜR v İÇİNDEKİLER vii ÇİZELGELER ix ŞEKİLLER x SİMGELER VE KISALTMALAR xiii 1. GİRİŞ 1 1.1. Çalışma Alanı 1 1.2. Çalışmanın Amacı 1 1.3. Çalışmanın Yöntemi 3 1.3.1. Büro Çalışmaları 3 1.3.2. Arazi Çalışmaları 3 1.3.3. Laboratuvar Çalışmaları 3 1.4. Önceki Çalışmalar 4 2. BÖLGESEL JEOLOJİ 12 3. STRATİGRAFİ 19 3.1. Beydağları Formasyonu (Kb) 21 3.2. Gedikbaşı Formasyonu (Tpg) 24 3.3. Susuzdağ Formasyonu (Tes) 24 3.4. Sinekçi Formasyonu (Tms) 25 3.5. Kasaba Formasyonu (Tmka) 26 3.6. Felenkdağ Konglomerası (Tmf) 26 3.7. Kuvaterner Birimler 27 3.7.1. Alüvyonlar (Qal) ve Terra Rosalar 27 3.7.2. Yamaç Molozları ve Kolüvyonlar (Qym) 29 4. YAPISAL JEOLOJİ 36 4.1. Faylar 36 4.2. Açılma Çatlakları ve Karbonat Damarları 46 4.3. Diğer Yapılar 59 5. ANALİZLER 62 5.1. Kinematik Analizler 62 5.1.1. Açılma Çatlaklarına Ait Gül Diyagramları 62 5.1.2. Faylara Ait Kinematik Analizler 64 5.1.2.1. Çalışma Alanının Çevresine Ait Deprem Odak Mekanizma Çözümlemeleri 67 5.2. Jeokimyasal Analizler 69 5.2.1. U-Th Yaş Verileri 69 5.2.2. Karbon-Oksijen İzotopları 70 6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 72 KAYNAKLAR 74 EKLER ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKarbonat Damarları
dc.subjectAktif Faylar
dc.subjectKalsit Çökelleri
dc.subjectKaş
dc.subjectGüneybatı Türkiye
dc.titleKaş-Kalkan Arasının Yapısal Unsurları Ve Bu Sistem İçinde Gelişen Karbonat Damarlarının Özellikleri (Antalya, Güneybatı Türkiye)tr_TR
dc.title.alternativeStructural Elements Of The Region Between Kaş-Kalkan And The Characteristics Of Carbonate Veins Developed In This System (Antalya, Southwest Turkey)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAkışkan ilişkili karbonat damarları, bir bölgede yer alan aktif faylara işaret edebilmektedir. Aktif fay sistemlerinin bulunmadığı/az olduğu veya sismik etkinliğin seyrek gözlendiği alanlarda sağlıklı veri elde edebilmek için farklı jeolojik belirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Tektonik kökenli karbonat damarları ve karbonat çökelleri bunlara en güzel örneklerdir. Bu tez kapsamında, sismik etkinliği diğer bölgelere göre daha az olan Antalya ve çevresinde yer alan Üst Kretase yaşlı Beydağları Otoktonu’nda oluşan ikincil karbonat damarları ile bu birim üzerinde gelişmiş olan fay düzlemleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı bu birimde görülen açılma çatlaklarını incelemek ve bu çatlaklarda çökelmiş karbonat damarlarını yaşlandırmak, güncel deformasyon ile ilişkilerini ortaya koymak ve akışkanlarla olan etkileşimlerini yorumlamaktır. Bu bağlamda Kaş-Kalkan (Antalya) arasında yer alan yol üzerinde gelişmiş eklemlerin özellikleri incelenmiş ve haritalanmıştır. Bu oluşumların bölgedeki faylanmalarla ilişkileri incelenmiş ve bölgedeki tektonik rejim ile bağlantısı yorumlanmıştır. Eklem duvarlarına paralel olarak gelişen karbonat damarlarının, eklemlerde açılmalara sebep olduğu gözlemlenmiştir. Asal gerilme eksenlerinin analizlerinden alınan veriler sonucunda KKB-GGD doğrultulu sıkışma kuvvetlerinin etkisinde bölgede D-B doğrultulu genişlemeli tektonik rejimin hâkim olduğu görülmüştür. Bu tektonik rejim, literatür ile karşılaştırılmış ve uyumlu olduğu görülmüştür. Mineralojik çalışmalarda Beydağları Otoktonu’na ait kireçtaşları ve karbonat damarları içerisindeki kalsitleşmeler incelenmiştir. Karbonat damarları üzerinde yapılan U-Th yaş verilerine yönelik çalışmalar sonucunda damarların 500 bin yıldan yaşlı olduğunu ortaya koymuştur. Yaş verilerine ait sonuçları bu damarların Orta Pleyistosen ve daha geç bir dönemde oluştuğunu ve/veya bu yaş aralığında bölgenin tektonik olarak aktif olduğunu ve akışkanların düzlemler içerisindeki varlığına işaret etmektedir. Karbon-13 (δ13C) ve Oksijen-18 (δ18O) duraylı izotop değerleri sırasıyla -7.84 ile -11.37 ve -4,52 ile -7,16 (‰ VPDB) aralığında elde edilmiştir. Değerlerin negatif olması bölgedeki karbonat damarlarının oluşum kökeninin yüzey kökenli akışkanlar sebebiyle gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentJeoloji Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record