Show simple item record

dc.contributor.advisorBOZKURT, Turgut Emrah
dc.contributor.authorAbohalaka, Reshed
dc.date.accessioned2019-01-18T06:36:06Z
dc.date.issued2019-01-15
dc.date.submitted2019-01-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5705
dc.description.abstractThe endocannabinoid system is a modulator of physiological functions in various biological systems including the airways. In the present study the effects of treatment with the inhibitors of endocannabinoid-degrading enzymes FAAH and MAGL were examined in experimental airway inflammation and tracheal hyperreactivity in mice. Airway inflammation was induced by intranasal (i.n.) lipopolysaccharide (LPS) (60 μl;0,1 mg/ml) application to mice. FAAH inhibitor URB597 [0.3 mg/kg (i.n./i.p.)] and MAGL inhibitor JZL184 [1 mg/kg (i.n.)/5 mg/kg (i.p.)] treatments were given to subgroups one hour before LPS application. Fourty-eight hours after LPS/vehicle application, tracheas and lungs were isolated. LPS application lead to an increase in 5-hydroxytryptamine (5-HT) contractions in isolated tracheal rings while carbachol contractions remained unchanged. The increased 5-HT contractions were prevented by both URB597 and JZL184 treatments. I.p. treatment with URB597 and JZL184, and i.n. treatment with JZL184 reduced peribronchial and parenchymal inflammation in LPS group. However only i.p. URB597 treatment prevented the increase in neutrophil count. These results indicate that FAAH and MAGL inhibition may have a protective effect in airway inflammation and airway hyperreactivity. However, due to the variable effects of these inhibitors on inflammation, the therapeutic value of FAAH and MAGL inhibitors on chronic inflammatory airway diseases should be further investigated.en
dc.description.sponsorshipHacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimitr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER ve KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Solunum Sistemi 2.2. Trakea ve Bronşlar 2.3. Solunum Yolu İnflamasyonu 2.4. Solunum Yolu Hiperreaktivitesi 2.5. 5-Hidroksitriptamin (5-HT) ve Solunum Yolu Hiperreaktivitesindeki Rolü 2.6. Kannabinoidler 2.7. Endokannabinoidler 2.8. Kannabinoidlerin Fizyolojik ve Farmakolojik Etkileri 2.9. Kannabinoidlerin Solunum Yolu İnflamasyonundaki Rolü 3.GEREÇ VE YÖNTEM 3.1. Deneysel Solunum Yolu İnflamasyonu 3.2. FAAH ve MAGL İnhibitörleri ile Tedavi 3.3. Solunum Yolu Reaktivitesinin Değerlendirilmesi 3.4. Solunum Yolu İnflamasyonunun Değerlendirilmesi 3.4.1. Histopatolojik Değerlendirme 3.4.2. Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Sıvısında İnflamatuar Hücre Sayımı 3.5. Verilerin Analizi 4.BULGULAR 4.1. Solunum Yolu Reaktivitesi 4.2. FAAH ve MAGL İnhibitörü Tedavilerinin Solunum Yolu İnflamasyonu Üzerindeki Etkileri 4.3. FAAH ve MAGL İnhibitörü Tedavilerinin BAL Sıvısındaki Nötrofil Sayıları Üzerindeki Etkileri 5.TARTIŞMA 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 7. KAYNAKLAR 8. EKLER Ek-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri EK-2: Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYağ Asidi Amid Hidrolaz (FAAH)tr_TR
dc.subjectMonoaçilgliserol Lipaz (MAGL)tr_TR
dc.subjectSolunum yolu hiperreaktivitesitr_TR
dc.subjectSolunum yolu inflamasyonutr_TR
dc.subjectKannabinoidtr_TR
dc.titleYağ Asidi Amid Hidrolaz (Faah) ve Monoaçil Gliserol Lipaz (Magl) İnhibitörlerinin Farede Deneysel Solunum Yolu İnflamasyonu Üzerindeki Etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe Effect of Fatty Acıd Amıde Hydrolase (Faah) and Monoacylglycerol Lıpase (Magl) Inhıbıtors on Experımental Aırway Inflammatıon in Mıceen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetEndokannabinoid sistem, solunum yollarını da içeren bir çok biyolojik sistemde fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu çalışmada, endokannabinoid metabolizmasından sorumlu olan FAAH ve MAGL enzimlerinin inhibitörleri ile tedavinin farelerde deneysel solunum yolu inflamasyonu ve trakeal hiperreaktivite üzerine etkileri incelenmiştir. Solunum yolu inflamasyonu farelere intranazal (i.n.) lipopolisakkarit (LPS) (60 μl, 0,1 mg/ml) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. FAAH inhibitörü URB597 [0,3 mg/kg (i.n./i.p.)] ve MAGL inhibitörü JZL184 [1 mg/kg (i.n.), 5 mg/kg (i.p.)] tedavileri alt gruplara LPS uygulamasından bir saat önce verilmiştir. LPS uygulamasından kırk sekiz saat sonra trakea ve akciğerler izole edilmiştir. LPS uygulaması izole trakea halka preparatlarında karbakol kasılmalarını değiştirmezken 5-hidroksitriptamin (5-HT) kasılmalarında artışa neden olmuştur. Hem URB597 hem de JZL184 tedavileri artmış olan 5-HT kasılmalarını önlemiştir. İ.p. URB597, i.p ve i.n. JZL184 tedavileri LPS gruplarında periferik ve parankimal inflamasyonu azaltırken, bu tedavilerden yalnızca i.p. URB597 uygulaması nötrofil artışını engelleyebilmiştir. Bu sonuçlar FAAH ve MAGL inhibisyonunun solunum yolu hiperreaktivitesinde koruyucu etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Ancak, bu inhibitörlerin inflamasyon üzerindeki değişken etkileri FAAH ve MAGL inhibitörleri ile tedavinin özellikle kronik inflamatuar solunum yolu hastalıklarında kullanılabilmesi ile ilgili olarak daha fazla çalışma yapılmasının gerekli olduğunu düşündürmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFarmakolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record