Show simple item record

dc.contributor.advisorUsluel, Yasemin
dc.contributor.authorYıldırım, Denizer
dc.date.accessioned2019-01-30T08:55:58Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-30
dc.identifier.citationYıldırım, D. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, etkileşim ve gezinme örüntülerinin ilişkisel çözümlenmesi (Interreleated analysis of academic achivements, interaction and navigation patterns of distance education center). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankaratr_TR
dc.identifier.otherYÖK Referans No: 10225934
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5743
dc.description.abstractIn this research, in the online learning environment, it is aimed; (a) to cluster interactions of learners according to frequency of usage and navigational behaviors of learners according to participation mode, (b) to examine change of academic achievement according to interaction and navigation clusters and (c) to examine the level of predicting the academic achievement of interaction data. The study group consists of 1634 students enrolled in distance education programs. Online courses in distance education programs are conducted through the Moodle. The data consisted of responses to the Personal Information Form and the system interaction log. In data analysis, two stages were followed: “data preprocessing” and “use of clustering and prediction techniques”. As a result of data analysis, it was found that learners with limited interaction, live lesson-oriented interaction and assessment-oriented interaction in the whole system were differentiated according to the registered program and courses and interaction clusters are related to the components used by the instructors in structuring the course. In the context of a course, learners are clustered as users with limited interaction, assesment-oriented, reward-oriented and diverse-intensive interaction. In addition, it was found that academic achievements of reward-oriented and diverse-intensive users are significantly higher than the limited and assessment-oriented users. As a result of the sequential pattern analysis, it was found that the majority of the learners were following the course regularly, some of them were navigated randomly, some of them were assessement-oriented and some of them were discussion-oriented. It was determined that academic achievement did not change significantly according to navigational behaviors. In addition to these, it is determined that the higher interactions with reward, the higher their probability of being successful, although the other interactions are not high. From this point of view it is advisable to apply course design models according to course content, learner characteristics instead of a single course design model in distance education institutions and to focus on how these components can be blended and how stakeholders can use its in LMS.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xi Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 10 Araştırma Problemleri 12 Sayıltılar 13 Sınırlılıklar 13 Tanımlar 14 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 15 Uzaktan Eğitim ve Etkileşim 15 Uzaktan Eğitimde Etkileşim ve Eğitsel Veri Madenciliği 24 Kullanım sıklığına göre etkileşim. 37 Katılım moduna göre gezinme. 40 Gezinme davranışlarının analizi. 40 Bölüm 3 Yöntem 45 Araştırma Grubu 45 Uygulamanın Yapıldığı Çevrimiçi Ortamın Özellikleri 48 Veri Toplama Araçları 52 Verilerin Analizi 54 Veri önişlemesi. 54 Hiyerarşik kümeleme. 62 Sıralı örüntü analizi. 62 Anova ve etki büyüklüğü. 64 Sınıflama analizi. 64 İç ve Dış Geçerlilik 65 Bölüm 4 Bulgular 66 Öğrenenlerin sistem genelinde etkinlikleri kullanma sıklıklarına göre etkileşimleri nasıl kümelenebilir? 66 Farklı uzaktan eğitim programlarında öğrenenlerin etkinlikleri kullanma sıklıklarına göre etkileşimleri nasıldır? 68 Farklı çevrimiçi derslerde öğrenenlerin etkinlikleri kullanma sıklıklarına göre etkileşimleri nasıl kümelenebilir? 70 Kullanım sıklığına göre kümelenen öğrenenlerin haftalara göre pasif ve aktif katılımları nasıldır? 77 Kullanım sıklığına göre kümelenen öğrenenlerin gezinme davranışları nasıldır? 79 Kullanım sıklığına göre kümelenen öğrenenlerin akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 85 Öğrenenlerin katılım moduna göre gezinme davranışları nasıl kümelenebilir? 86 Gezinme davranışları benzerlik gösteren öğrenen grupları arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark var mıdır? 92 Öğrenenlerin sistem etkileşim verileri akademik performanslarını (başarılı - başarısız) ne düzeyde tahmin etmektedir? 92 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 94 Sonuçlar ve Tartışma 94 Öneriler 102 Uygulamaya Dönük Öneriler 102 Araştırmaya Dönük Öneriler 104 Kaynaklar 105 EK-A: Öğrenenlerin Gezinme Davranışlarının Kümelenme Süreci 119 EK-B: Sınıflama Analizi Süreci 126 EK-C: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 130 EK-Ç: Etik Beyanı 131 EK-D: Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 132 EK-E: Dissertation Originality Report 133 EK-F: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 134tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectUzaktan Eğitimde Etkileşimtr_TR
dc.subjectGezinme Davranışlarıtr_TR
dc.subjectDers Tasarımıtr_TR
dc.subjectÖğrenenlerin Kümelenmesitr_TR
dc.subjectAkademik Başarının Tahminitr_TR
dc.titleUzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Etkileşim ve Gezinme Örüntülerinin İlişkisel Çözümlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, çevrimiçi öğrenme ortamında, öğrenenlerin etkinlikleri kullanma sıklığına göre etkileşimleri ve katılım moduna göre gezinme davranışlarının kümelenmesi, etkileşim ve gezinme kümelerine göre akademik başarının değişiminin ve etkileşim verilerinin akademik başarıyı tahmin etme düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan 1634 öğrenenden oluşmaktadır. Uzaktan eğitim programları içerisindeki çevrimiçi dersler, Moodle üzerinden yürütülmektedir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu’na verilen yanıtlardan ve sistem etkileşim kayıtlarından oluşmaktadır. Veri analizinde “verilerin önişlemesi”, “kümeleme ve tahmine dayalı tekniklerin kullanılması” olmak üzere iki aşama izlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, tüm sistem genelinde “sınırlı”, “canlı ders odaklı” ve “değerlendirme odaklı” etkileşimleri olan öğrenenlerin etkileşimlerinin kayıtlı olunan programa ve derslere göre farklılaştığı, etkileşim kümelerinin öğretim elemanlarının dersin yapılandırılmasında kullandıkları bileşenlerle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, bir ders bağlamında ise, öğrenenler “etkileşimleri sınırlı”, “değerlendirme odaklı”, “ödül odaklı” ve “çeşitli-yoğun” olan kullanıcılar olmak üzere kümelenmiştir. Bunun yanısıra, “çeşitli-yoğun” ve “ödül odaklı” kullanıcıların diğer kullanıcılara göre akademik başarılarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenenlerin gezinme davranışları ile ilgili olarak çoğunluğunun dersi düzenli takip ettiği, bazılarının rastgele, bazılarının değerlendirme odaklı bazılarının ise tartışma odaklı gezindiği ve gezinme davranışlarına göre akademik başarının anlamlı şekilde değişmediği sonuçları elde edilmiştir. Bunlara ek olarak, ödülle etkileşimleri yüksek olanların diğer etkileşimleri yüksek olmasa da başarılı olma olasılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle, uzaktan eğitim kurumlarında tek bir ders tasarım modeli yerine ders içeriğine, öğrenen özelliklerine göre ders tasarım modellerinin uygulanması ve ÖYS’ler içerisinde etkinliklerle ilgili çeşitli bileşenlerin konulması ile yetinilmeyip, bu bileşenlerin nasıl harmanlanacağı ve tarafların bunları nasıl kullanabileceğine odaklanılması önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.contributor.authorID179174tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-08-04T08:55:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record