Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Nuri
dc.contributor.authorYurttaş Kumlu, Gülfem Dilek
dc.date.accessioned2019-02-11T12:40:21Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.citationYurttaş-Kumlu, G. D. (2018). Türkiye'de PISA uygulamasına katılan öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerinin PISA sonuçlarını yordama düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiyetr_TR
dc.identifier.otherTez No: 516639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5847
dc.description.abstractThe purpose of this study is to assess the Turkish students’ success in science, mathematics and reading literacy in PISA 2009 and PISA 2012 according to their access and user levels of information and communication technologies. Correlation research model was used in this study. In this research, the data obtained from the PISA 2009 and PISA 2012 achievement tests applied in Turkey in mathematics, science and reading; and the common indexes related to the access and use of information and communication technologies at home and in school from the students' information and communications technologies familiarity survey were used. Two-level Hierarchical Linear Modeling (HLM) analysis was performed in the analysis of the data because the structure of the PISA data used in the study was hierarchical. As a result of the analysis, the variability of the success of Turkey in PISA 2009 and 2012 caused by the differences between the students was found to be less than the difference between schools. This difference was also found to be significant for each dependent variable. Student-level ICT variables accounted for 0.7% of the change in PISA 2009 reading achievement, 1,03% of the change in PISA 2009 maths achievement, 0.6% of the change in PISA 2009 science achievement, 0.11% of the change in PISA 2012 reading achievement, 0.45% of the change in PISA 2012 maths achievement and 0.025% of the change in PISA 2012 science achievement. It is clear that these values are too small and not more than 1%. School-level ICT variables were found to explain 20% of the PISA 2009 reading achievement change, 16% of the PISA 2009 maths achievement change, 19% of the PISA 2009 science achievement change, 23% of the PISA 2012 reading achievement change, 19% of the PISA 2012 maths achievement change, 20% of the PISA 2012 science achievement change. Furthermore, it was determined that the relationship between some ICT variables at the student level and each PISA success varies according to years. However, it was confirmed that the relationship between the ICT variables at the school level and each PISA success did not vary.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini viii Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 3 Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 Araştırma Problemi 6 Sayıltılar 7 Sınırlılıklar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 9 Öğrencilerin PISA Başarıları ile BİT Arasındaki İlişki 9 Bölüm 3 Yöntem 20 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 20 Veri Toplama Araçları 20 Verilerin Analizi 28 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 42 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 42 İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 49 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 59 Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 66 Bölüm 5 Sonuç ve Öneriler 80 Sonuçlar 80 Öneriler 84 Kaynaklar 87 EK-A: PISA 2009 Bağımlı Değişkenlerin Betimsel Analiz Sonuçları 98 EK-B: PISA 2012 Bağımlı Değişkenlerin Betimsel Analiz Sonuçları 99 EK-C: HLM’in Varsayımları 100 EK-Ç: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 103 EK-D: Etik Beyanı 104 EK-E: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 105 EK-F: Thesis Originality Report 106 EK-G: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 107tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBIT
dc.subjectPISA
dc.subjectFen Performansı
dc.subjectMatematik Performansı
dc.subjectOkuma Performansı
dc.subjectİki Düzeyli Hiyerarşik Doğrusal Modeller
dc.titleTürkiye'de PISA Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimlerinin PISA Sonuçlarını Yordama Düzeyleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, 2009 ve 2012 yıllarındaki PISA uygulamasına katılan Türkiye’deki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma başarılarının bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım düzeylerine göre değerlendirmektir. Bu araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada Türkiye’de uygulanan PISA 2009 ve PISA 2012 matematik, fen ve okuma alanındaki başarı testlerinden ve öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkınlık anketindeki bilgi ve iletişim teknolojilerine evde ve okulda erişimi ve kullanımı ile ilgili ortak indekslerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmada iki düzeyli Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Türkiye’de PISA 2009 ve 2012 uygulamasındaki başarı değişkenliğinin kaynaklandığı öğrenciler arasındaki farklılıkların, okullar arası farklılıktan daha az olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın her bir bağımlı değişken için de manidar olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci düzeyindeki BİT değişkenlerin, PISA 2009 okuma başarısındaki değişikliğin %0,7’sini, PISA 2009 matematik başarısındaki değişikliğin %1,03’ünü, PISA 2009 fen başarısındaki değişikliğin %0,6’sını, PISA 2012 okuma başarısındaki değişikliğin %0,11’ini, PISA 2012 matematik başarısındaki değişikliğin %0,45’ini, PISA 2012 fen başarısındaki değişikliğin %0,25’ini açıkladığı bulunmuştur. Bu değerlerin %1’den fazla olmadığı görülmektedir. Okul düzeyindeki BİT değişkenlerin, PISA 2009 okuma başarısındaki değişikliğin %20’sini, PISA 2009 matematik başarısındaki değişikliğin %16’sını, PISA 2009 fen başarısındaki değişikliğin %19’unu, PISA 2012 okuma başarısındaki değişikliğin %23’ünü, PISA 2012 matematik başarısındaki değişikliğin %19’unu, PISA 2012 fen başarısındaki değişikliğin %20’sini açıkladığı bulunmuştur. Ayrıca öğrenci düzeyindeki bazı BİT değişkenleri ile her bir PISA başarısı arasındaki ilişkinin yıllara göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Ancak okul düzeyindeki BİT değişkenleri ile her bir PISA başarısı arasındaki ilişkinin ise değişiklik göstermediği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID30960tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-02-11T12:40:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record