Show simple item record

dc.contributor.advisorAnıl, Duygu
dc.contributor.authorÖtken, Şule
dc.date.accessioned2019-02-22T11:24:42Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-25
dc.identifier.citationÖtken, Ş.(2019). PISA uygulamalarında okuma-matematik-fen okuryazarlığı puanlarındaki değişimin çok değişkenli-çok düzeyli model ile incelenmesi, (yayımlanmamış doktora tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5957
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine the variables at school and student level that affect together the maths-reading-science performances of Turkish students that participated in PISA 2009-2012-2015 practices. Within the scope of this aim, gender, programme type, mother’s and father’s educational status, cultural opportunities and educational resources at home, opportunities at home, economical-social-cultural state index of the student level variables were used. With respect to school level, size of the school, computer usability index, teacher-student ratio were included in the model. Data on the PISA 2009-2012-2015 Turkish students were analysed by using Multivariate-Multilevel Regression Model. Findings, differences in maths-reading-science scores of the students were observed among schools. The student level variables that predict the maths-reading-science scores of the students in the PISA 2009-2012 Turkey practice together meaningfully were ascertained to be father’s educational status, educational resources at home respectively, and mother’s educational status, economical-social-cultural state in the PISA 2015 practice. In all three practices, the student level variable that predicts maths and reading performances meaningfully was revealed to be gender. The school level variable that predicts performance of the students in the PISA 2009 Turkey practice together meaningfully was found to be teacher-student ratio. It appeared that for PISA 2012 and PISA 2015, the school level variables that predict meaningfully were computer usability index. Research findings, reducing the said differences in the student success among schools might be proposed. Effort may be put to organise domestic educational environment of students.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 12 Araştırma Problemi 14 Sınırlılıklar 14 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 15 Araştırmanın Kuramsal Temeli 15 İlgili Araştırmalar 49 Bölüm 3 Yöntem 57 Araştırmanın Modeli 57 Araştırmanın Evren ve Örneklemi 57 Veri Toplama Araçları 59 Verilerin Analizi 62 Bölüm 4 Bulgular ve Yorum 68 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 68 İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 74 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 89 Bölüm 5 Sonuç ve Öneriler 97 Sonuçlar 97 Öneriler 99 Kaynaklar 102 EK-A: Birinci Alt Problem İçin Oluşturulan Modele Ait Söz Dizimi (PISA 2009 Yılı Örneği) 119 EK-B: İkinci Alt Problem İçin Oluşturulan Modele Ait Söz Dizimi (PISA 2009 Yılı Örneği) 120 EK-C: Üçüncü Alt Problem İçin Oluşturulan Modele Ait Söz Dizimi (PISA 2009 Yılı Örneği) 121 EK-D: PISA 2009-2012-2015 Türkiye Uygulamalarına Ait Çok Düzeyli Model Varsayımlarının Analizi Sonuçları 122 EK-E: PISA 2009-2012-2015 Uygulamalarına Ait Matematik-Okuma-Fen Performansı ve Cinsiyet-Anne Eğitim Durumu-Baba Eğitim Durumu Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin Grafiksel Gösterimi 129 EK-F: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 130 EK-G: Etik Beyanı 131 EK-H: Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 132 EK-I: Thesis Originality Report 132 EK-J: Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı 133tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectPISAtr_TR
dc.subjectÇok Değişkenli-Çok Düzeyli Modeltr_TR
dc.subjectAkademik Başarıtr_TR
dc.titlePISA Uygulamalarında Okuma-Matematik-Fen Okuryazarlığı Puanlarındaki Değişimin Çok Değişkenli-Çok Düzeyli Model İle İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, PISA 2009-2012-2015 uygulamalarına katılan Türk öğrencilerin matematik-okuma-fen performanslarını birlikte manidar olarak etkileyen okul ve öğrenci düzeyi değişkenlerin belirlenmesidir. Bu amaç kapsamında öğrenci düzeyi değişkenlerden cinsiyet, program türü, anne ve baba eğitim durumu, evdeki kültürel olanaklar, evdeki eğitimsel kaynaklar, ev olanakları, ekonomik-sosyal-kültürel durum indeksi kullanılmıştır. Okul düzeyi ile ilgili olarak ise okul büyüklüğü, bilgisayarların kullanılabilirlik indeksi, öğretmen-öğrenci oranı modele dahil edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda PISA 2009-2012-2015 Türk öğrencilerine ait veriler, Çok Düzeyli-Çok Değişkenli Regresyon Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, okullar arasında öğrencilerin matematik-okuma-fen puanlarında farkların olduğu gözlenmiştir. PISA 2009-2012 Türkiye uygulamasına ait öğrencilerin matematik-okuma-fen puanlarını birlikte manidar olarak yordayan öğrenci düzeyi değişkenlerin sırasıyla baba eğitim durumu, evdeki eğitimsel kaynaklar, PISA 2015 uygulamasında ise anne eğitim durumu, ekonomik-sosyal-kültürel durum olduğu belirlenmiştir. Her üç uygulamada matematik ve okuma performansını manidar olarak yordayan öğrenci düzeyi değişkenin cinsiyet olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. PISA 2009 Türkiye uygulamasına ait öğrencilerin matematik-okuma-fen puanlarını birlikte manidar olarak yordayan okul düzeyi değişken ise öğretmen-öğrenci oranı olarak bulunmuştur. PISA 2012 ve PISA 2015 için akademik başarıyı manidar olarak yordayan okul düzeyi değişkenin bilgisayarların kullanılabilirlik indeksi olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak, okullar arası söz konusu öğrenci başarısındaki farklılığın azaltılması önerilebilir. Öğrencilerin evdeki eğitim ortamlarını düzenleyici çalışmalar yapılabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10236192tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-08-27T11:24:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record