Show simple item record

dc.contributor.advisorKeçeli, Hüseyin Gencay
dc.contributor.authorÖzcan Bulut, Selcen
dc.date.accessioned2019-02-28T12:51:17Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5998
dc.description.abstractBlack triangles formed by a decrease in the height of interdental papilla or complete disappearance of the papilla may cause problems such as esthetic, phonetic, air bubbles occur when talking, food accumulation, and sensitivity. Until today, surgical and non-surgical methods have been used alone or in combination in order to restore the lost interdental papilla. Surgical methods are often preferred as they are cost-effective procedures that allow the reconstruction of papilla by preserving tooth integrity. There are very limited studies comparing the surgical procedures performed in papilla reconstruction in the literature and these studies are mostly case reports. In our retrospective study, we aimed to evaluate the efficacy of using Platelet Rich Fibrin (PRF) or Subepithelial Connective Tissue Graft (SCTG) surgical approaches for papillary reconstruction. Therefore baseline and follow-up data were collected from patients who were treated with PRF or SCTG by the same surgeon. The study was conducted in Hacettepe University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology between 2016-2018 and a total of 55 patients’ with papilla reconstructions (27 SCTG and 28 PRF) were included in study. 20 patients’ data were suitable for the inclusion criteria, regular follow-ups were made at the 1st, 3rd and 6th months. In the PRF and SCTG groups , demographic data, periodontal parameters such as Gingival Index, Plaque Index, Papillary Bleeding Index, pocket depth, keratinized tissue width (KTW), gingival recession, papilla parameters such as the distance between interdental contact point with alveolar crest, the distance between papilla’s top point with alveolar crest , the distance between papilla’s top point with interdental contact point, Tarnow, Jemt, Papilla Presence Index classifications and patient satisfaction were analyzed and their effectiveness in term of papilla reconstruction was statistically compared. When parameters of SCTG and PRF groups were compared, it was observed that there were significant improvements in most parameters in both groups according to all data of baseline and after treatment. There were no statistically significant difference between the two groups except for KTW data. There was a 1-2 mm decrease in KTW in both groups and this decrease was less in SCTG group. These results suggest that PRF can be used as an alternative to SCTG and may be used for papilla reconstruction and successful results can be obtained. However, it was observed that SCTG was superior to PRF in papillary parameters and classification in time dependent change. Therefore, it may be considered that SCTG may be more successful in cases where larger embrasure should be closed.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDental Estetik
dc.subjectİnterdental Papilla
dc.subjectPapil Kaybı
dc.subjectPapil Rekonstrüksiyonu
dc.subjectPlatelet Rich Fibrin
dc.titleİnterdental Papil Kaybı Olan Hastalara Uygulanan Cerrahi Yaklaşımların Etkinliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetİnterdental papilin yüksekliğindeki azalma veya papilin tamamen kaybolmasıyla oluşan siyah üçgenler hastada estetik, fonetik, konuşurken hava kabarcığı çıkması, yiyecek birikmesi, hassasiyet gibi problemlere sebep olabilmektedir. Günümüze kadar kaybolmuş interdental papillayı tekrar eski haline getirebilmek için cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler tek başlarına veya kombine olarak kullanılmışlardır. Cerrahi yöntemler diş bütünlüğü korunarak kaybolan papilin tekrar oluşturulmasını sağlayan uygun maliyetli işlemler olduğu için çoğunlukla tercih edilmektedir. Literatürdeki papil rekonstrüksiyonunda uygulanan cerrahileri kıyaslayan araştırmalar çok sınırlıdır ve çoğunlukla vaka bildirisi şeklindedir. Bizim retrospektif çalışmamızda tek hekim tarafından aynı cerrahi teknikle Trombositten Zengin Fibrin (Platelet Rich Fibrin, PRF) veya bağ doku grefti (BDG) ile papil rekonstrüksiyonu tedavisi görmüş, başlangıç ve takip verileri alınmış hastalarda klinik parametrelerden yararlanarak papil rekonstrüksiyonunda uygulanan cerrahi yaklaşımların etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 2016-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına tedavi amaçlı başvuran ve papil rekonstrüksiyon cerrahisi ile tedavi görmüş, 1.ay, 3.ay ve 6.ay düzenli takipleri yapılmış, dahil edilme koşullarını sağlayan 20 hastanın 27 BDG ve 28 PRF ile rekonstrüksiyon yapılan toplamda 55 papile ait verileri seçilmiştir. BGD ile PRF gruplarında demografik veriler, Gingival İndeks, Plak İndeksi, Papil Kanama İndeksi, cep derinliği, keratinize dişeti genişliği (KDG), dişeti çekilme miktarı gibi periodontal parametreler, kemik kreti ile interdental temas noktası mesafesi, kemik kreti ile papil tepesi mesafesi, papil tepesi ile interdental temas noktası mesafesi gibi papil parametreleri, Tarnow, Jemt, Papilla Presence İndeks sınıflamaları ve hasta memnuniyeti analiz edilerek papil rekonstrüksiyonu açısından etkinlikleri istatistiksel olarak kıyaslanmıştır. BDG ve PRF gruplarına ait parametreler kıyaslandığında başlangıç ile tedavi sonrası tüm verilere göre her iki gruptaki çoğu parametrede anlamlı iyileşmeler olduğu gözlenmiştir ve iki grup arasında keratinize dişeti genişliği (KDG) verileri dışında istatistiksel olarak kayda değer farklara rastlanmadığı saptanmıştır. KDG açısından iki grupta da yaklaşık 1-2 mm’lik azalma görülmüş ve bu azalmanın BDG grubunda daha az olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar PRF’in BDG yerine alternatif olarak papil rekonstrüksiyonunda kullanılabileceğini ve başarılı sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. Ancak zamana bağlı değişimde papil parametreleri ve sınıflamalarında BDG’in PRF’den üstün olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple daha geniş embraşur kapatılması gereken vakalarda BDG’nin daha başarılı olabileceği düşünülebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentPeriodontolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-09-02T12:51:17Z
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record