Show simple item record

dc.contributor.advisorIşık, Oğuz
dc.contributor.authorUğrak, Uğur
dc.date.accessioned2019-07-02T07:35:11Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7711
dc.description.abstractMedical error is common and important health issues. Physicians might be complained and sued for alleged medical error. This results in malpractice fear, which leads attitude and behavior change of physicians. Purpose of this study is to present relationships between physicians’ medical error perceptions, medical error attitudes and, malpractice fear. Additionally, the other purpose of this study is to evaluate whether physicians’ medical error perceptions, medical error attitudes, and malpractice fear are affected by malpractice experience and socio-demographic characteristics. This study was conducted on 248 physicians working in a public hospital. Data of this study was collected by a survey form. Analysis of collected data was performed by SPSS 23 and AMOS Statistical Software. In statistical analysis, construct validity of measurement tools used in this study was evaluated by exploratory and confirmatory factor analysis. For hypothesis analysis, parametric and non-parametric tests were used along with structural regression analysis. In findings, physicians’ malpractice fear was determined at quite a high level. Physicians’ negative experiences about malpractice and their medical error perceptions were found to positively affect their malpractice fear. Although physicians’ medical error attitudes were positive, it was seen that these attitudes didn’t turn into actual behavior. Additionally, it was seen that knowledge levels of physicians about medical error and malpractice were at a low level and most of the physicians didn’t know how to report a medical error. To prevent unnecessary malpractice complains and lawsuits, patients must be sufficiently informed about the risks in the nature of medical procedures. Work conditions, which is perceived as an effective factor in medical error occurrence by physicians must be improved.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR x TABLOLAR DİZİNİ xi ŞEKİLLER DİZİNİ xiv GİRİŞ 1 1. ALGI, KORKU VE TUTUM KAVRAMLARI 5 1.1. ALGI 5 1.1.1. Algılama Süreci 6 1.1.2. Algı Türleri 7 1.1.3. Algı Kuramları 8 1.2. KORKU KAVRAMI 11 1.3. TUTUM KAVRAMI 13 1.4. ALGI, KORKU VE TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ 17 1.4.1. Algı ve Korku Arasındaki İlişki 17 1.4.2. Algı ve Tutum Arasındaki İlişki 18 1.4.3. Korku ve Tutum Arasındaki İlişki 19 2. TIBBİ HATA 20 2.1. TIBBİ HATALARIN BİLİŞSEL MEKANİZMASI 22 2.1.1. Planlama Hatası: 23 2.1.2. Uygulama Hataları 24 2.2. TIBBİ HATA YAKLAŞIMLARI 25 2.2.1. Kişi Odaklı Yaklaşım 25 2.2.2. Sistem Odaklı Yaklaşım 25 2.3. TIBBİ HATA TÜRLERİ 27 2.4. TIBBİ HATA OLUŞUMUNA ARACILIK EDEN FAKTÖRLER 29 2.4.1. Organizasyonel Kültür 29 2.4.2. Aktif ve Gizli Hata Kaynakları 31 2.4.3. İnsanın Bilişsel Hataya Yatkınlığı 32 2.5. TIBBİ MALPRAKTİS 36 2.5.1. Malpraktis Korkusu 40 2.5.2. Defansif Tıp 43 3. GEREÇ YÖNTEM 47 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 47 3.2. PROBLEM CÜMLESİ VE HİPOTEZLER 48 3.3. EVREN VE ÖRNEKLEM 51 3.4. VERİ TOPLAMA ARACI 52 3.5. VERİ TOPLAMA ARACININ (ANKETİN) UYGULANMASI 54 3.6. VERİLERİN ANALİZİ 55 3.7. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 59 3.7.1. Geçerlilik Yöntemleri 59 3.7.2. Güvenilirlik Yöntemleri 64 3.7.3. Araştırmada Kullanılan Soru Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği 65 3.8. ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI 80 4. BULGULAR 81 4.1. TANIMLAYICI BULGULAR 81 4.1.1. Bağımsız Değişkenlerle İlgili Tanımlayıcı Bulgular 81 4.1.2. Bağımlı Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 84 4.2. HİPOTEZLERE İLİŞKİN BULGULAR 86 4.2.1. Hekimlerin Tıbbi Hata Algılarının Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi 86 4.2.2. Hekimlerin Malpraktis Korkularının Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi 95 4.2.3. Hekimlerin Tıbbi Hata Tutumlarının Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi 97 4.2.4. Hekimlerin Tıbbi Hata Algılarının Malpraktis Tecrübelerine ve Tıbbi Hata Bilgi Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi 98 4.2.5. Hekimlerin Malpraktis Korkularının Malpraktis Tecrübeleri ve Tıbbi Hata Bilgi Düzeyine Göre Değerlendirilmesi 109 4.2.6. Hekimlerin Tıbbi Hata Tutumlarının Malpraktis Tecrübeleri Ve Tıbbi Hata Bilgi Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi 115 4.2.7. Hekimlerin Tıbbi Hata Algısı, Malpraktis Korkusu ve Tıbbi Hata Tutumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 117 5. TARTIŞMA 120 SONUÇ VE ÖNERİLER 140 KAYNAKÇA 147 EKLER 171 Ek 1. Anket Formu 171 Ek 2. Etik Kurul İzni 175 Ek 3. Araştırma Uygulama İzni 176 Ek 4. Ölçek İzinleri 177 Ek 5. Orijinallik Raporu 179tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTıbbi hatatr_TR
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectTutumtr_TR
dc.subjectMalpraktis korkusutr_TR
dc.subjectTecrübetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleHekimlerin Tıbbi Hata Algı ve Tutumları İle Malpraktis Korkuları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment Of Relationship Between Physicians’ Medical Error Perceptions, Attitudes And Fear Of Malpracticetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTıbbi hata yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Hekimler tıbbi hata iddiası ile şikâyet veya dava edilebilmektedir. Bu durum hekimlerde tutum ve davranış değişikliğine yol açan malpraktis korkusu ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hekimlerin tıbbi hata algı ve tutumları ile malpraktis korkuları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca çalışmanın diğer bir amacı ise tıbbi hata algıları, tıbbi hata tutumları ve malpraktis korkularının hekimlerin malpraktis tecrübeleri ve sosyodemografik özelliklerinden etkilenip etkilenmediğini değerlendirmektir. Araştırma bir kamu hastanesinde görev yapan 248 hekim üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler anket formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 23 ve AMOS istatistiksel yazılımları ile yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde ölçüm araçlarının yapı geçerliliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Hipotez analizleri için parametrik ve non-parametrik testlerin yanı sıra yapısal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz bulgularında hekimlerin malpraktis korkuları yüksek seviyede tespit edilmiştir. Hekimlerin malpraktise yönelik olumsuz tecrübelerinin ve tıbbi hata algılarının hekimlerin malpraktis korkularını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Hekimlerin tıbbi hata tutumlarının olumlu seviyede tespit edilmesine rağmen, davranışa dönüşmediği görülmüştür. Ayrıca hekimlerin tıbbi hata ve malpraktise yönelik bilgi seviyelerinin düşük seviyede olduğu ve hekimlerin çoğunluğunun tıbbi hata raporlamayı bilmediği tespit edilmiştir. Gereksiz malpraktis dava ve şikâyetlerini önlemek için, yapılacak tıbbi işlemlerin doğasındaki riskler hakkında hastalar yeterince bilgilendirilmelidir. Hekimler tarafından tıbbi hata oluşumuna etkili olduğu değerlendirilen çalışma şartlarına yönelik iyileştirmeler yapılmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record