Show simple item record

dc.contributor.advisorKORUÇ, ZİYA
dc.contributor.authorAKSOY, Hasan
dc.date.accessioned2019-07-12T11:58:16Z
dc.date.issued7/12/2019
dc.date.submitted7/3/2019
dc.identifier.citationAksoy, H., Profesyonel Futbolcuların Örgütsel Adalet Algıları, Hedef Yönelimleri ve Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7867
dc.description.abstractAksoy, H., An Investigation of the Relationships Between Perceived Organizational Justice, Goal Orientation and Perceived Motivational Climate among Professional Footballers., University of Hacettepe Graduate School of Health Sciences Sport Science and Technology Program M.Sc. Thesis, Ankara, 2019. In this study, it’s purposed to investigate the relationships between perceived organizational justice, goal orientation and perceived motivational climate among professional footballers. Participants were 357 professional footballers. For the analysis of the results, independent t-test, one-way analysis of variance, bivariate correlation coefficient, multiple hierarchical regression analysis and the analysis of mediation and moderation effects were used. Regression analysis results showed that %67,3 of the variance in task orientation was explained by model 1 including distributive, procedural and interactional justice and model 1 gave statistically significant results (R2=,673, F(3,353)=241,688; p<,05). After adding performance and mastery-oriented climate in model 2, R square change was significant and %7,8 (R2=,751, Finc(5, 351)=211,665; p<,05). Regression analysis results showed that %56,6 of the variance in ego orientation was explained by model 1 including distributive, procedural and interactional justice and model 1 gave statistically significant results (R2=,566, F(3,353)=153,448; p<,001). After adding performance and mastery-oriented climate in model 2, R square change was significant and %14,4 (R2=,710, Finc(5, 351)=172,218; p<,05). Depending on subscales of perceived organizational justice, scores of perceived motivational climate and goal orientations gave statistically significant results and total score of perceived organizational justice mediated the relationship between task orientation and mastery-oriented motivational climate. As a result, in sports environments where the perception of justice is positively high, it has been observed that the athletes are more mastery-oriented and more task-oriented.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Çalışmanın Amacı 3 1.2. Çalışmanın Önemi 4 1.3. Çalışmanın Sınırlıkları 4 2. GENEL BİLGİLER 6 2.1. Güdülenme 6 2.2. Başarı Hedefi Kuramı 7 2.2.1. Hedef Yönelimler 9 2.2.2. Güdüsel İklim 12 2.3. Hedef Yönelimleri ve Güdüsel İklim ile İlgili Yapılan Çalışmalar 14 2.4. Örgütsel Adalet 17 2.4.1. Örgütsel Adalet Algısı Alt Boyutlar 18 2.5. Spor Alanında Örgütsel Adalet Algısı ile İlgili Yapılan Çalışmalar 21 3. GEREÇ VE YÖNTEM 24 3.1. Çalışma Deseni 24 3.2. Araştırma Grubu 24 3.3. Veri Toplama Araçları 25 3.3.1. Demografik Bilgi Formu 25 3.3.2. Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği (SGEYÖ) 25 3.3.3. Sporda Algılanan Güdüsel İklim Ölçeği (SAGİÖ) 26 3.3.4. Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği (ÖAAÖ) 27 3.4. Verilerin Toplanması 28 3.5. Verilerin Analizi 29 4. BULGULAR 31 4.1. Varsayımların Kontrolü 31 4.1.1. Örneklem Büyüklüğü 31 4.1.2 Çarpıklık-Basıklık Değerleri 31 4.1.3. Hataların Normal Dağılımı 33 4.1.4. Varyansların Benzeşikliği 34 4.1.5. Hataların Bağımsızlığı 34 4.1.6. Çoklu Doğrusal Bağlantı 34 4.1.7. Etkileyici Gözlem 35 4.2. Betimleyici İstatistiksel Bulgular 35 4.3. Betimleyici Özelliklere Göre Hedef Yönelimleri, Örgütsel Adalet Algısı ve Sporda Algılanan Güdüsel İklim Algısı Düzeyleri 37 4.3.1. Yaş Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 37 4.3.2. Altyapı Eğitiminin Alındığı Yer Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 40 4.3.3. Medeni Durum Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 41 4.3.4. Eğitim Durumu Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 43 4.3.5. Profesyonellik Süresi Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 44 4.3.6. Oynanan Mevki Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 46 4.3.7. Yıllık Kazanç Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 47 4.3.8. Mücadele Edilen Profesyonel Lig Betimleyici Özelliğine Göre Elde Edilen Bulgular 48 4.4. Araştırma Grubunun Hedef Yönelimleri, Örgütsel Adalet Algıları ve Algılanan Güdüsel İklim Ölçeklerinden Elde Edilen Puanların Betimleyici İstatistik Bulguları 49 4.5. Araştırma Grubunun Hedef Yönelimi, Örgütsel Adalet Algısı ve Algılanan Güdüsel İklim Puanlarının Korelasyonlarına İlişkin Bulgular 50 4.6. Araştırma Grubunun Hedef Yönelimi Puanları için Gerçekleştirilen Çoklu Hiyerarşik Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 52 4.6.1. Görev Yönelim için Çoklu Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 52 4.6.2. Ego Yönelimi için Çoklu Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 54 4.7. Aracılık ve Etkileşim Etkisi Testlerine İlişkin Bulgular 56 4.7.1. Aracılık Etkisi 56 4.7.2. Etkileşim Etkisi 58 5. TARTIŞMA 62 5.1. Örgütsel Adalet Algıları ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişki 62 5.1.1. Dağıtımsal Adalet Algısı ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişki 62 5.1.2. İşlemsel Adalet Algısı ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişki 63 5.1.3. Etkileşimsel Adalet Algısı ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişki 65 5.2. Örgütsel Adalet Algıları ile Hedef Yönelimleri Arasındaki İlişki 67 5.3. Hedef Yönelimler ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişki 68 5.3.1. Ego Yönelimi ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişki 68 5.3.2. Görev Yönelimi ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişki 70 5.4. Toplam Adalet Algısının Hedef Yönelimleri ile Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişkiye Olan Aracılık Etkisi 72 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 75 6.1. Sonuçlar 75 6.2. Öneriler 78 7. KAYNAKLAR 80 8. EKLER EK-1 Tez Çalışması Etik Kurul Onayı EK-2 Tez Çalışması Orijinallik Raporu EK-3 Demografik Bilgi Formu EK-4 Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği (SGEYÖ) EK-5 Sporda Algılanan Güdüsel İklim Ölçeği (SAGİÖ) EK-6 Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği (ÖAAÖ) EK-7 Aydınlatılmış Onam Formu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectÖrgütsel Adalettr_TR
dc.subjectGörev Yönelimtr_TR
dc.subjectEgo Yönelimtr_TR
dc.subjectGüdüsel İklimtr_TR
dc.subjectFutboltr_TR
dc.subject.lcshSpor Psikolojisitr_TR
dc.subject.lcshEgzersiz Psikolojisitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Felsefe. Psikoloji. Din.::Psikolojitr_TR
dc.subject.lcshEgzersiz ve Spor Psikolojisitr_TR
dc.titleProfesyonel Futbolcuların Örgütsel Adalet Algıları, Hedef Yönelimleri ve Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAksoy, H., Profesyonel Futbolcuların Örgütsel Adalet Algıları, Hedef Yönelimleri ve Güdüsel İklim Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu araştırmada profesyonel futbolcuların hedef yönelimleri, örgütsel adalet algıları ve güdüsel iklim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış ve araştırmaya toplam 357 futbolcu katılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi, iki değişkenli korelasyon katsayıları, çoklu hiyerarşik regresyon analizi ile aracılık ve etkileşim etkisi testlerinden yararlanılmıştır. Görev yönelim için gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi sonucunda dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarından oluşan Model 1’in görev yönelim varyansının %67,3’ünü açıkladığına ve istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır (R2=,673, F(3,353)=241,688;p<,05). Model 1’e eklenen performans ve ustalık yönelimli iklim algıları ile oluşan Model 2’de R2 değişiminin anlamlı oranda olduğu belirlenmiş ve R2 %75,1’e yükselmiştir (R2=,751, Finc(5, 351)=211,665; p<,05). Ego yönelim için gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi sonucunda dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarından oluşan Model 1’in ego yönelim varyansının %56,6’sını açıkladığına ve istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır (R2=,566, F(3,353)=153,448; p<,001). Model 1’e eklenen performans ve ustalık yönelimli iklim algıları ile oluşan Model 2’de R2 değişiminin anlamlı oranda olduğu belirlenmiş ve R2 %71’e yükselmiştir (R2=,710, Finc(5, 351)=172,218; p<,05). Örgütsel adalet algısının tüm alt boyutlarına bağlı olarak algılanan güdüsel iklim ile hedef yönelimler puanlarının anlamlı derecede değiştiği ve adalet algısının toplam puanının görev yönelim ile ustalık yönelimli iklim algısı arasındaki ilişkiye anlamlı derecede aracılık ettiği görülmüştür. Sonuç olarak, adalet algısının pozitif yönde yüksek olduğu spor ortamlarında sporcuların da daha fazla ustalık yönelimli güdüsel iklimli ve görev yönelimli olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.identifier.ORCID10214829tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess