Show simple item record

dc.contributor.advisorGüney, Pelin Öge
dc.contributor.authorTurgut, Korhan
dc.date.accessioned2019-07-16T10:39:52Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.citationTurgut, K. (2019). Banka Kredi Hacmi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7875
dc.description.abstractWhile economic growth is important in all countries; in particular, it is one of the main economic objectives of developing countries. In general, developed countries are expected to maintain a certain growth rate; on the other hand, it is desirable for developing countries to display growth above this rate. Although there are many elements of economic growth; in our study, the relationship between economic growth and bank credit volume is analyzed. Generally, it is argued that bank credits have an important role in the economic growth of countries. In the literature, this view is known as supply leading hypothesis. Accordingly, transferring savings to entrepreneurs through the banking system will result in an increase in investment stock. Another view, which is also known in the literature as the demand following hypothesis, suggest that economic growth will lead to an increase in bank loan volume. In this study, in order to examine the relationship between total credit volume and economic growth for Turkey we use quarterly data from 2003:I to 2017:III and we applied the bound testing approach developed ARDL framework by Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001) to test the cointegration. Next, we estimated the level relations and short-run dynamics. In addition, deposit banks are divided into public and private banks and the relationship between credit volumes of these banks and economic growth is also analyzed. Therefore, the main purpose of the study is to examine this relationship in terms of bank types after the relationship between bank credit volume and economic growth is determined. For this purpose, firstly the financial system, banking sector, development of banking, bank credits, macroeconomic effects of bank credits are discussed and then the relationship between bank credits and economic growth is examined. According to our empirical study, it is observed that the increase in total credit volume of deposit banks in the long term had a negative effect on GDP, but this effect is positive in the short term. While this result is similar for public banks, we observed that these effects have opposite signs for private banks.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ............................................................................................... i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ................................... ii ADAMA.............................................................................................................. iii ETİK BEYAN ..................................................................................................... iv TEŞEKKÜR ........................................................................................................ v ÖZET ................................................................................................................. vi ABSTRACT ......................................................................................................viii İÇİNDEKİLER ..................................................................................................... x KISALTMALAR DİZİNİ.....................................................................................xiii TABLOLAR DİZİNİ .......................................................................................... xiv ŞEKİLLER DİZİNİ............................................................................................ xvi GİRİŞ ..................................................................................................................1 1. BÖLÜM........................................................................................................3 BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ ..............3 1.1 FİNANSAL SİSTEM ..............................................................................3 1.2 BANKA VE BANKACILIK KAVRAMLARI............................................4 1.3 EKONOMİ AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI...........................................................................................5 1.4 BANKACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ .................................................9 1.5 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN TARİHİ DEĞİŞİMİ ........................11 1.5.1 Osmanlı Devleti Dönemi (1299-1923) ...........................................12 1.5.2 Cumhuriyet Dönemi (1923 ve Sonrası) .........................................14 1.6 BANKA TÜRLERİ ...............................................................................32 1.6.1 Hukuki Yapılarına Göre Bankalar ..................................................32 1.6.2 Sermayelerinin Kaynağına Göre Bankalar ....................................33 1.6.3 Faaliyetine Göre Bankalar.............................................................35 1.6.4 Kapsamına Göre Bankalar ............................................................38 2. BÖLÜM......................................................................................................41 BANKA KREDİLERİ VE MAKROEKONOMİK ETKİLERİ................................41 2.1 KREDİLERE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR .....................................41 2.1.1 Kredinin Tanımı ve Kapsamı .........................................................41 2.1.2 Kredinin Temel Unsurları...............................................................42 2.2 BANKA KREDİ ÇEŞİTLERİ ................................................................44 2.2.1 Niteliğine Göre Krediler .................................................................44 2.2.2 Vadelerine Göre Krediler ...............................................................44 2.2.3 İş Konusuna veya Sektörüne Göre Krediler ..................................45 2.2.4 Teminatına Göre Krediler ..............................................................48 2.2.5 Kredinin Alıcısının Niteliğine Göre Krediler ...................................49 2.2.6 Yetki Açısından Krediler ................................................................49 2.2.7 Kaynağına Göre Krediler ...............................................................50 2.2.8 Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) Bakımından Krediler ..................50 2.3 BANKA KREDİLERİ İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN İLİŞKİSİ.........................................................................................................51 2.3.1 Banka Kredileri ile Enflasyon İlişkisi ..............................................51 2.3.2 Banka Kredileri İle Cari İşlemler Hesabı İlişkisi .............................56 2.3.3 Banka Kredileri ve İşsizlik İlişkisi ...................................................64 3. BÖLÜM......................................................................................................69 BANKA KREDİLERİNİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ VE KAMU BANKALARI.....................................................................................................69 3.1 BÜYÜME KAVRAMI VE KREDİ HACMİ .............................................69 3.2 FİNANSAL GELİŞİM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE YÖNELİK TEORİK YAKLAŞIMLAR ANALİZ EDEN AMPİRİK ÇALIŞMALAR ............72 xi 3.2.1 Finansal Gelişim ve Ekonomik Büyüme İlişkisini Analiz Eden Ampirik Çalışmalar..................................................................................................75 3.2.2 Türkiye İçin Yapılan Çalışmalar.....................................................82 3.3 BANKA TÜRLERİ AÇISINDAN KULLANDIRILAN KREDİLERİN ETKİLERİ ......................................................................................................87 3.3.1 Kamu Bankaları ile ilgili Olumlu Görüşler ......................................91 3.3.2 Kamu Bankaları ile ilgili Olumsuz Görüşler ...................................93 4. BÖLÜM....................................................................................................100 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN KREDİ VE İKTİSADİ BÜYÜME ANALİZİ.........100 4.1 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BANKA KREDİLERİNE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER.........................................................................................100 4.2 TÜRK KAMU BANKACILIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER ..........104 4.3 TÜRKİYE’DE BANKA KREDİLERİNİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ ........................................................118 4.3.1 Kapsam Ve Veri Seti ...................................................................118 4.3.2 Ampirik Bulgular ..........................................................................120 4.3.3 Eş Bütünleşme Testi ...................................................................123 SONUÇ ........................................................................................................... 141 KAYNAKÇA ...................................................................................................145 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU .......................................................................165 EK 2. ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU ...............................................167tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBanka kredileritr_TR
dc.subjectKredilerin sınıflandırılmasıtr_TR
dc.subjectEkonomik büyümetr_TR
dc.subjectTürkiye ekonomisitr_TR
dc.subjectKamu bankalarıtr_TR
dc.subjectArdltr_TR
dc.subjectGecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testine dayalı eşbütünleşme testitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleBanka Kredi Hacmi ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEkonomik büyüme tüm ülkelerde önemli olmakla birlikte; özellikle gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkan temel ekonomik amaçlardan birisidir. Genelde gelişmiş ülkelerin belirli bir büyüme hızını koruması amaçlanırken; gelişmekte olan ülkelerin bu oranın üzerinde bir büyüme sergilemesi arzu edilmektedir. Ekonomik büyümenin birçok unsuru olmakla birlikte; bu çalışmada ekonomik büyümenin kredi hacmi ile olan ilişkisi analiz edilmektedir. Genellikle banka kredilerinin ülkelerin ekonomik büyüme süreçlerinde önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Bu görüş literatürde arz öncülü hipotez olarak bilinmektedir. Buna göre bankacılık sistemi aracılığıyla tasarrufların fon ihtiyacı olan girişimcilere yönlendirilmesi, yatırım stokunda artışa neden olacaktır. Yine literatürde yer verilen ve talep takipli hipotez olarak bilinen görüşe göre ise ekonomik büyümenin banka kredi hacminde artışa neden olacağı ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye için 2003(I)-2017(III) dönemi için üçer aylık veriler ile gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testine dayalı eşbütünleşme metodu kullanılarak öncelikle mevduat bankaları toplam kredi hacmi ile ekonomik büyüme ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca mevduat bankaları, kamu ve özel sermayeli bankalar olarak ayrılarak bu bankaların kredi hacimleri ile ekonomik büyüme ilişkisi de ele alınmıştır. Dolayısıyla çalışmanın temel amacı, banka kredi hacmi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki tespit edildikten sonra bu ilişkinin banka türleri açısından incelenmesi şeklindedir. Bu amaç doğrultusunda önce finansal sistem, bankacılık sektörü, bankacılığın gelişimi, kredi kavramı, banka kredilerinin makroekonomik etkileri, banka kredileri ve ekonomik büyüme ilişkisi ele alınmıştır. Ampirik çalışmanın sonucunda uzun dönemde mevduat bankaları toplam kredi hacmindeki artışın GSYH üzerinde negatif etkide bulunduğu, ancak kısa dönemde söz konusu etkinin pozitif olduğu görülmüştür. Bu sonuç kamu bankaları için benzer şekilde iken özel bankalarda uzun ve kısa dönem açısından aksi şekilde gerçekleşmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDHttps://orcid.org/0000-0001-8759-3678tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record