Show simple item record

dc.contributor.advisorErkal, Sibel
dc.contributor.authorYılmaz, Nihan
dc.date.accessioned2019-07-24T07:55:09Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.citationYılmaz, N. (2019). Hastanelerde Çalışan Kurum Ev İdaresi Personelinin Göreli Yoksunluk Duygusunun Performansa Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7987
dc.description.abstractThis study was planned and conducted to determine the relationship between the feeling of relative deprivation and perceived individual performances and job performance of hospital housekeeping personnel. The population of the study consists of all hospitals that have accepted to operate under the Ministry of Health of the Republic of Turkey and universities with a bed capacity higher than 50, located in the city center of Ankara, except hospitals that are specialized in certain areas and private hospitals within the boundaries of Ankara province. The study includes 3 training and research hospitals, 1 university hospital and 2 state hospitals affiliated to the Public Hospitals Association. A questionnaire was applied to a total of 949 institutional housekeeping personnel. The questionnaire form applied in the study consists of four sections. The first part included the questions aimed at determining some individual characteristics of hospital housekeeping personnel. In the second part of the questionnaire, the Turkish adaptation of the “Relative Deprivation Scale” developed by Callan, Shead, and Olson (2011) was used to determine the relative deprivation levels of the personnel. In the third part of the questionnaire, the “Employee Performance Scale”, which was developed by Sigler and Pearson (2000) and of which validity and reliability studies for the Turkish version were carried out by Çöl (2008), was used. In the fourth part of the questionnaire, the “Job Performance Scale”, which was developed by Eisenberger et al. (1986) and of which validity and reliability studies for the Turkish version were carried out by Kurt (2013), was used. When the general average of the scales was examined, it was determined that the average deprivation score of the institutional housekeeping personnel was below the “medium level”. There was a low-level statistically significant relationship in the negative direction between the “relative deprivation scale” and “perceived individual performance scale” and extra-role job performance sub-dimension (p<0.05).tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ADAMA iv ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER ix TABLOLAR DİZİNİ xii ŞEKİLLER DİZİNİ xiv GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ VE AMACI 5 1.1.Araştırmanın Konusu 5 1.2.Araştırmanın Önemi ve Amacı 5 2. BÖLÜM:KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 6 2.1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 6 2.1.1.Göreli Yoksunluk Kavramı 6 2.1.1.1. Adalet 8 2.1.1.2. Hayalet Alternatifler 8 2.1.1.3. Karşılaştırma Açıklamaları 9 2.1.2. Performans Kavramı 12 2.1.3. Algılanan (Özdeğerlendirmeye Dayalı) Bireysel Performans 15 2.1.4.İş Performansı Kavramı 16 2.1.5. Performansı Etkileyen Faktörler 17 2.1.5.1. Kişisel Faktörler 17 2.1.5.2. Örgütsel Faktörler 18 2.1.6. Performans Yönetimi 22 2.1.6.1.Performans Yönetim Sisteminin Faydaları 23 2.1.7. Performansın Unsurları 25 2.1.8. Performans Değerlendirme 25 2.2. KURAMSAL ÇERÇEVE 28 2.2.1. Göreli Yoksunluk Kuramı 28 2.2.2. İş Performansının Kabul Gören Modelleri 32 2.2.2.1.İş Performansının Belirleyici Davranış Modeli 32 2.2.2.2. İş Performansı Boyutları 33 2.3. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 37 2.3.1. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar 37 2.3.2. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 40 3. BÖLÜM:ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 42 3.1. ARAŞTIRMA BÖLGESİNİN SEÇİMİ 43 3.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 44 3.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 46 3.3.1. Anket Formunun Hazırlanması 46 3.3.2. Anket Formunun Uygulanması 48 3.3.3. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 48 3.4. Araştırmanın Hipotezleri 51 3.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 51 4. BÖLÜM: BULGULAR 53 4.1. Ev İdaresi Personelinin Bireysel Özellikleri İle İş ve Çalışma Durumlarına İlişkin Bulgular 53 4.2. Ev İdaresi Personelinin Göreli Yoksunluk Durumlarına ve Performanslarına İlişkin Bulgular 62 5. BÖLÜM: TARTIŞMA 87 SONUÇ VE ÖNERİLER 99 KAYNAKÇA 107 EK 1. Orijinallik Raporu 126 EK 2. Etik Kurul Formu 127 EK 3. Anket Formu 128 EK 4. Ölçek Kullanım İzinleri 138tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEv idaresi personelitr_TR
dc.subjectGöreli yoksunluktr_TR
dc.subjectAlgılanan bireysel iş performansıtr_TR
dc.subjectİş performansıtr_TR
dc.subjectRol içi iş performansıtr_TR
dc.subjectRol dışı iş performansıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleHastanelerde Çalışan Kurum Ev İdaresi Personelinin Göreli Yoksunluk Duygusunun Performansa Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, hastanede çalışan ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusu ile algılanan bireysel performansları ve iş performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini; Ankara il sınırları içerisinde yer alan belirli alanlarda ihtisaslaşmış hastaneler ile özel hastaneler dışında kalan ve Ankara il merkezindeki 50 yatak kapasitesinin üzerindeki T.C. Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı çalışmayı kabul eden tüm hastaneler oluşturmaktadır. Araştırmaya, çalışmayı kabul eden 3 eğitim araştırma hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 2 Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Devlet Hastaneleri dahil edilmiştir. Toplamda 949 kurum ev idaresi personeline anket uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; hastanelerde çalışan ev idaresi personelinin bazı bireysel özelliklerini belirlemeyi amaçlayan sorulara yer verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde; çalışanların göreli yoksunluk düzeylerini belirlemeye yönelik Callan, Shead ve Olson (2011) tarafından geliştirilen “Göreli Yoksunluk Ölçeği”nin Türkçe uyarlaması yapılarak kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde; Sigler ve Pearson (2000) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye geçerlik güvenirlik çalışması Çöl (2008) tarafından yapılan “İşgören Performansı Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Anketin dördüncü bölümünde ise Eisenberger ve diğerleri (1986) tarafından geliştirilen ve Kurt (2013) tarafından Türkçe’ye geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “İş Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerin genel ortalamasına bakıldığında, ev idaresi personelinin göreli yoksunluk puan ortalamasının “orta düzeyin” altında olduğu belirlenmiştir. “Göreli yoksunluk ölçeği” ile “algılanan bireysel performans ölçeği” ve rol dışı iş performansı alt boyutu arasında negatif yönde düşük seviyede istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05).tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCID0000-0001-8283-0531tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record