Show simple item record

dc.contributor.advisorHazer, Oya
dc.contributor.authorTüfekci, Nurcan
dc.date.accessioned2019-07-25T11:39:15Z
dc.date.issued2019-12-21
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.citationTüfekci, N. (2019). Suriye'den Zorunlu Göç Eden Kadınların Aile Yaşamı ve Yaşam Doyumu: Ankara İli Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi). Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7996
dc.description.abstractTUFEKCİ, Nurcan. Family Life and Life Satisfaction of the Syrian Women Who Have Experienced Forced Migration: The Ankara Example, Master’s Thesis, Ankara, 2019. This research was planned and carried out in order to analyse the family life and life satisfaction of the Syrian women who experienced forced migration. First of all, it was determined whether there was a statistically significant difference between the family life of the women and education variable. Additionallly, the effects of socio-demographical variables (age, educational level, perceived income level in Turkey, employment status in Turkey, spouse’s employment status in Turkey, duration of stay in Turkey, knowledge of Turkish language, official marital status, official or unofficial co-wife status and feeling of security in Turkey) on life satisfaction were examined. The sample group of the research consists of 200 women aged 18 or more who were currently or previously married, lived in Ankara and were under Temporary Protection Status or applied to ASAM Multi-Dimensional Support Centre or to ASAM Al Farah Child and Family Support Centre. This number was chosen according to the total number of the women at these centres using “Stratified Random Sampling” (55 women from ASAM Multi-Dimensional Support Centre; 145 women from ASAM Al Farah Child and Family Support Centre). As regards to the family decision-making processes, it was concluded that meeting relatives (59.0% only women itself), meeting non-relatives (56.5% only women itself), the location and qualities of the houses (36.0% only women itself), the expenditure items (44.5% only women itself), paid employment statuses of the women (45.5% only women itself) and the household responsibilities (73.0% only women itself) were mostly decided by women. The examination on the income sources of the families showed that social support (real and cash supports from the state, associations, municipalities and foundations) was the highest contributor (94.5%). The research into the effect of various socio-demographical factors on the life satisfaction of women proved that age and perceived income level in Turkey had a statistically significant effect on life satisfaction (p<0.05). The findings were discussed in the light of the literature, and suggestions were made according to the obtained results. Keywords Forced Migration, Syrian Migration, Syrian Women, Family Life of Syrian Women, Migrating Women, Migrating Families.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectZorunlu göçtr_TR
dc.subjectSuriyeliler göçü
dc.subjectSuriyeli kadınlar
dc.subjectSuriyeli kadınların aile yaşamı
dc.subjectGöç eden kadınlar
dc.subjectGöç eden aileler
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleSuriye'den Zorunlu Göç Eden Kadınların Aile Yaşamı ve Yaşam Doyumu: Ankara İli Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTÜFEKCİ, Nurcan. Suriye’den Zorunlu Göç Eden Kadınların Aile Yaşamı ve Yaşam Doyumu: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu araştırma Suriye’den zorunlu göç eden kadınların aile yaşamını ve yaşam doyumlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. İlk önce kadınların aile yaşamı konuları ile eğitim değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı saptanmıştır. İlaveten, sosyo-demografik değişkenlerin (yaş, eğitim düzeyi, Türkiye’de algılanan gelir düzeyi, Türkiye’de çalışma durumu, eşin Türkiye’de çalışma durumu, Türkiye’de bulunma süresi, Türkçe bilme durumu, evliliğin resmi olma durumu, eşin kendisinden başka resmi veya gayri resmi eşi ‘kuma’ olma durumu, Türkiye’de güvende hissetme durumu) yaşam doyumuna etkisi belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Ankara ilinde yaşayan, Geçici Koruma Statüsü altında olan, SGDD Çok Yönlü Destek Merkezi ve SGDD Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi’ne başvuran, 18 yaş ve üstü, evli ya da evlilik geçirmiş kadınlar arasından, merkezlerdeki toplam kadın sayısına göre, “Tabakalı Rastgele Örnekleme” yöntemi kullanılarak, örneklem grubuna 200 kadın (SGDD Çok Yönlü Destek Merkezi’nden 55; SGDD Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi’nden 145) alınmıştır. Ailede karar verme süreçleri konularında; ağırlığın kadınlarda olduğu, akrabalarla görüşme (sadece ben %59.0), akraba dışında kişilerle görüşme (sadece ben %56.5), oturulacak evin yeri ve özellikleri (sadece ben %36.0), gelirin nerelere harcanacağı (sadece ben %44.5), kadının ücretli bir işte çalışması (sadece ben %45.5), ev işlerinin yürütülmesi (sadece ben %73.0) konularına en fazla kadının karar verdiği saptanmıştır. Ailenin gelir kaynakları arasında, en fazla sosyal yardımlar konusu (%94.5) (devlet, vakıf, belediye, derneklerden gelen ayni ve nakdi yardımlar) yer almaktadır. Kadınların farklı sosyo-demografik faktörlerinin yaşam doyumuna etkisi incelendiğinde; yaş ve Türkiye’de algıladıkları gelir düzeylerinin yaşam doyumuna etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde öneriler verilmiştir. Anahtar Sözcükler Zorunlu Göç, Suriyeliler Göçü, Suriyeli Kadınlar, Suriyeli Kadınların Aile Yaşamı, Göç Eden Kadınlar, Göç Eden Ailelertr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess