Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir , Murat
dc.contributor.authorDüzgünoğlu , Mehmet Ata
dc.date.accessioned2019-07-26T08:29:40Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-31
dc.identifier.citationDüzgünoğlu, M.A. (2019). Kolektif öğretmen yeterliği ile etkili okul arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8054
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between collective teacher efficacy of teachers working in public secondary schools and effective school. To that end, the study asked the opinions of 356 teachers working in public secondary schools in the central districts of Ankara, Turkey during the 2017-2018 academic year. It is highly important how a scientific explanation of the concepts of collective teacher and school efficiency is perceived by educational organizations in Turkish education system. To collect data for exploring the relationship between the variables, the study used “Collective Teacher Efficacy Scale” that was developed by Tschannen-Moran and Barr (2004) and adapted to Turkish by Erdoğan and Dönmez, and “Effective School Scale” developed by Balcı (2002). The data were analyzed by using SPSS software. In the analyses, the study used arithmetic mean, standard deviation, independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), correlation and multiple linear regression analyses. The results of the study indicated that the participants had high collective teacher efficacy. It was found that collective teacher efficacy did not differ significantly among the participants in relation to gender, level of education, work experience in teaching occupation and work experience in their current school. The results of the correlation analyses demonstrated a statistically significant, high positive relationship between collective teacher efficacy and school efficiency. The study came to the conclusion that collective teacher efficacy is a predictor of school efficiency.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini x Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xi Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 2 Araştırmanın Amacı ve Önemi 3 Araştırma Problemi 4 Sayıltılar 5 Sınırlılıklar 5 Tanımlar 5 Bölüm 2 6 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 6 Kolektif Yeterlik Kavramı 6 Kolektif Yeterliğin Öncülleri / Belirleyicileri 8 Kolektif Yeterlik Kaynakları 8 Kolektif Öğretmen Yeterliği Kavramı 10 Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Bileşenleri 11 Kolektif Öğretmen Yeterliği Modeli 13 Kolektif Yeterlilik ve Kolektif Öğretmen Yeterliği İle İlgili Yapılmış Çalışmalar 14 Etkili Okul Kavramı 16 Etkili Okulun Özellikleri 18 Etkili Okulun Bileşenleri 20 Okul Yöneticisinin Liderliği 20 Etkili Okulda Öğretmen 23 Etkili Okulda Program-Öğrenme Süreci ve Öğrenci 24 Etkili Okulun Kültürü ve Öğrenme İklimi 26 Etkili Okulda Çevre ve Aileyle İlişkiler 28 Etkili Okulun Ölçülmesi 29 Etkili Okul Modelleri 32 Etkili Okul İle İlgili Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 35 Bölüm 3 42 Yöntem 42 Araştırmanın Yöntemi 42 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 42 Katılımcılara ilişkin Demografik Bilgiler 45 Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımları 46 Katılımcıların Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Dağılımları 46 Katılımcıların Bulundukları Okullardaki Hizmet Süresi Değişkenine Göre Dağılımları 47 Katılımcıların Öğretmenlikte Geçirdiği Hizmet Süresi Değişkenine Göre Dağılımları 47 Veri Toplama Süreci 48 Veri Toplama Araçları 48 Kişisel Bilgi Formu 49 Etkili Okul Ölçeği 49 Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği 54 Veri Toplama Araçlarının Güvenirliği 55 Verilerin Analizi 56 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 58 Ortaokul Öğretmenlerin Kolektif Öğretmen Yeterliğine İlişkin Görüşleri 58 Ortaokul Öğretmenlerin Kolektif Öğretmen Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi 60 Ortaokul Öğretmenlerinin Etkili Okula İlişkin Görüşleri 65 Ortaokul Öğretmenlerin Etkili Okul Anketine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi 73 Ortaokul Öğretmenlerin Kolektif Öğretmen Yeterliği ile Etkili Okul Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 80 Ortaokul Öğretmenlerinin Kolektif Öğretmen Yeterliği Düzeylerinin Etkili Okul Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 82 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 84 Sonuçlar 84 Öneriler 87 Araştırmaya.Dönük.Öneriler 87 Uygulamaya.Dönük.Öneriler 88 Kaynaklar 90 EK-A: Veri Toplama Aracı 100 EK-B: Gönüllü Katılım Formu 105 EK-C: Etkili Okul Ölçeği Kullanım İzni 106 EK-Ç: Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği Kullanım İzni 107 EK-D: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 108 EK-E: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama İzni 109 EK-F: Etik Beyanı 110 EK-G: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 111 EK-Ğ: Thesis Originality Report 112 EK-H: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 113tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKolektif öğretmen yeterliğitr_TR
dc.subjectEtkili okul
dc.subjectÖğretmen
dc.subjectOrtaokul
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleKolektif Öğretmen Yeterliği İle Etkili Okul Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği)tr_TR
dc.title.alternativeAnalysis Of The Relationship Between Collective Teacher Efficacy And School Effectiveness (Ankara Province Sample)tr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı resmi ortaokullarda görev alan öğretmenlerin kolektif öğretmen yeterlikleri ile etkili okul arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada 2017-2018 Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan resmi ortaokullarda görev yapan 356 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Kolektif Öğretmen ve Okul Etkiliği kavramını bilimsel olarak açıklanmasının Türk eğitim sistemindeki eğitim örgütlerinde nasıl algılandığı oldukça önem arz etmektedir. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik veri toplama aracı olarak Tschannen-Moran ve Barr (2004) tarafından geliştirilen, Erdoğan ve Dönmez tarafından 2015 yılında Türkçe uyarlanan “Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği” ve Balcı (2002) tarafından geliştirilen “Etkili Okul Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (IBM SPSS Statistics 20) adlı paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların yüksek düzeyde kolektif öğretmen yeterliklerine sahip oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların kolektif öğretmen yeterlik düzeylerinin cinsiyet, eğitim düzeyi, meslekteki hizmet yılı ve çalıştıkları kurumdaki hizmet yılı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda kolektif öğretmen yeterliği ile etkili okul arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak kolektif öğretmen yeterliğinin okul etkililiğinin bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Students, Teachers, School Personneltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record