Show simple item record

dc.contributor.advisorBilge, Filiz
dc.contributor.authorDerin, Sümeyye
dc.date.accessioned2019-07-26T08:32:32Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.citationDerin, S. (2019). Ölüm kaygısına ilişkin bir model testi: Denetim odağı, kaygı ve ölüm obsesyonunun rolü (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8063
dc.description.abstractIn this study death anxiety, locus of control were tested in a structural equation model along with the variables of anxiety and death obsession. In addition, the Death Obsession Scale (DOS) was adapted to Turkish culture and the validity and reliability studies of the scale were performed. The research group consisted of randomly selected students studying in different programs of a state university in 2018-2019 academic year. For factor analyzes of DOS 455 (248 female, 207 male) students; 329 (190 female, 139 male) students were reached for their discriminant validity. As a result of the reliability analyzes, the Cronbach alpha coefficient calculated for the internal consistency of DOS was .92; the test-retest reliability value was .85. The results showed that DOS was a valid and reliable measurement tool. In the second part of the research; 1.054 (504 female, 550 male) students were reached and the proposed model of death anxiety was tested with the obtained data. According to death anxiety model test; it was concluded that locus of control, anxiety and death obsession directly and significantly predict death anxiety. It was determined that anxiety variable was mediated in the relationship between locus of control and death anxiety while death obsession was mediated in the relationship between anxiety and death anxiety and this effect was statistically significant. SPSS 22.0, LISREL 8.8 statistical programs were used for data analysis. The findings were discussed in the light of the literature and suggestions were made for the researchers and psychological counselors based on these findings.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür v Tablolar Dizini ix Şekiller Dizini x Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xi Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 8 Araştırma Problemi 10 Sayıltılar 11 Sınırlılıklar 11 Tanımlar 12 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 14 Ölüm Olgusu 14 Ölüm ve Ölme Deneyimi 19 Ölüme Yönelik Tutumlar 22 Ölüm Kaygısı 30 Ölüm Kaygısını Açıklayan Kuramlar 36 Ölüm Kaygısını Etkileyen Değişkenler 53 Ölüm Kaygısına Yönelik Geliştirilen Savunmalar 63 Denetim Odağı 68 Ölüm Obsesyonu 71 İlgili Araştırmalar 74 Bölüm 3 Yöntem 83 Araştırmanın Yöntemi 83 Veri Toplama Süreci 86 Veri Toplama Araçları 86 Verilerin Analizi 112 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 114 Ölüm Kaygısı Model Testine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 114 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 126 Araştırmanın Sonuçları 126 Ölüm Kaygısı Model Testi’ne İlişkin Tartışma 127 Öneriler 134 Kaynaklar 138 EK-A: Ölüm Obsesyonu Ölçeği Örnek Maddeler 167 EK-B: Ölüm Obsesyonu Ölçeği Uyarlama İzni 168 EK-C: Abdel-Khalek Ölüm Kaygısı Ölçeği Örnek Maddeler 169 EK-Ç: Abdel-Khalek Ölüm Kaygısı Ölçeği Kullanım İzni 170 EK-D: Rotter İç Dış Denetim Odağı Ölçeği Örnek Maddeler 171 EK-E: Rotter İç Dış Denetim Odağı Ölçeği Kullanım İzni 172 EK-F: Beck Anksiyete Envanteri Örnek Maddeler 173 EK-G: Beck Anksiyete Envanteri Kullanım İzni 174 EK-H: Beck Depresyon Envanteri Örnek Maddeler 175 EK-I: Ölüme İlişkin Depresyon Ölçeği Örnek Maddeler 176 EK-İ: Ölüme İlişkin Depresyon Ölçeği Kullanım İzni 177 EK-J: Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi Örnek Maddeler 178 EK-K: Gönüllü Katılıım Formu 179 EK-L: Kişisel Bilgi Formu 180 EK-M: Etik Komisyon Onay Bildirimi 181 EK-N: Etik Beyanı 182 EK-O: Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu 183 EK-Ö: Dissertation Originality Report 184 EK-P: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 185tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖlüm kaygısıtr_TR
dc.subjectDenetim odağıtr_TR
dc.subjectKaygıtr_TR
dc.subjectÖlüm obsesyonutr_TR
dc.subjectModel testitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleÖlüm Kaygısına İlişkin Bir Model Testi: Denetim Odağı, Kaygı ve Ölüm Obsesyonunun Rolütr_TR
dc.title.alternativeA Model Testing on Death Anxiety: The Role of Locus of Control, Anxiety And Death Obsessiontr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada ölüm kaygısı, denetim odağı, kaygı ve ölüm obsesyonu değişkenleri birlikte yapısal eşitlik modeli içinde sınanmıştır. Bunun yanı sıra Abdel-Khalek tarafından (1998) geliştirilen Ölüm Obsesyonu Ölçeği (ÖOÖ) Türk kültürüne uyarlanarak aracın geçerlilik-güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın tüm çalışma grupları, 2018-2019 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin farklı programlarında öğrenim gören ve rastgele seçilen öğrencilerden oluşmuştur. ÖOÖ’nün yapı geçerliliği iki yolla sınanmıştır. ÖOÖ’nün açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri için 455 (248 kadın, 207 erkek) öğrenciye; ayırt edici geçerliliği için 329 (190 kadın, 139 erkek) öğrenciye ulaşılmıştır. ÖOÖ’nün yapı geçerliliği; açımlayıcı-doğrulayıcı faktör analizleri ve ayırt edici geçerlilik analizleriyle desteklenmiştir. Güvenilirlik analizleri sonucuna göre, ÖOÖ’nün iç tutarlılığı için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı .92; test tekrar test güvenilirlik değeri ise .85’tir. Bulgular, ÖOÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde; 1.054 (504 kadın, 550 erkek) öğrenciye ulaşılmış ve elde edilen verilerle ölüm kaygısına ilişkin çalışma kapsamında önerilen model sınanmıştır. Ölüm Kaygısı Model Testi’ne göre; denetim odağı, kaygı ve ölüm obsesyonunun ölüm kaygısını doğrudan ve anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, denetim odağı ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkide kaygı değişkeninin; kaygı ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkide ise ölüm obsesyonu değişkeninin aracı etkisi olduğu ve bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22.0, LISREL 8.8 istatistik programları kullanılmıştır. Araştırma bulguları alan yazın ışığında tartışılmış ve bu bulgulardan yola çıkarak, araştırmacılara ve psikolojik danışmanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCID0000–0002–9102–7561tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess